Minulá volební období

Zápis z 19. (mimořádného) jednání AS FF UK 3. 1. 2006

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: L. Bareš, M. Beneš, J. Bouzek, J. Herman, J. Kalivoda, M. Koldinská, M. Lyčka, G. Maiello, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, P. Šrámek, J. Wiendl, P. Zemánek, A. Čmejrková, J. Hon, J. Hron, J. Chromý, J. Januška, M. Kaplický, D. Kera, F. Martínek, P. Polák, R. Schich, J. Šlerka, L. Takács, K. Volná.

Omluveni: O. Pilný, Z. Vaněčková, J. Nedvěd

Neomluveni: T. Havelková

Hosté: Michala Benešová, Patrik Eichler

Návrh programu 19. jednání AS

  1. Schválení programu
  2. Stížnost doc. Putny kprůběhu voleb do AS FF UK

Předseda Zemánek přivítal senátory a hosty na mimořádném zasedání AS.

1. Schválení programu

Knávrhu programu nebyla diskuse, byl schválen.


  1. Stížnost doc. Putny kprůběhu voleb do AS FF UK

Předseda Zemánek krátce připomněl stížnost na průběh voleb, kterou podal doc. Putna, další materiál poskytl předseda volební komise Patrik Eichler, a sice zprávu předsedy volební komise reagující na stížnost. Dodal, že doc. Putna byl na jednání AS pozván, ale dosud nedorazil.

Poté se předseda Zemánek zeptal přítomných členů volební komise, zda souhlasí se zprávou předsedy volební komise P.Eichlera.

Kol. Oerter se zprávou souhlasil, dodal však, že si nepamatuje, jestli někdo přišel volit po uzávěrce, tedy po 16 hodině. Podle něho komise pouze nechala otevřené dveře na chodbu, neboť vmístnosti nebylo kdýchání.

Studentka Michaela Benešová též souhlasila se zprávou, podle ní však po 16. hodině přišly dvě voličky, jedna znich odvolila přes protesty Benešové, která připustila, že měla protestovat důrazněji. Nechápe však, jak je možné, že si to kol. Oerter nepamatuje.

Poté předseda Zemánek otevřel diskusi. Na upřesňující dotaz kol. Kalivody, proč se AS stížností vůbec zabývá, shrnul předseda Zemánek dosavadní vývoj situace: V pondělí 19. prosince předseda AS obdržel stížnost doc. Putny, kontaktoval proto dr. Francovou z právního oddělení RUK sžádostí o právní konzultaci, neboť způsob řešení stížnosti obsahuje až nový volební a jednací řád, schválený AS FF UK 2. prosince, a sice ustanovením, že „Stížnosti řeší AS.“ Dr. Francová doporučila postupovat vtomto duchu, nezbylo tedy než svolat mimořádné jednání AS. Na dotaz kol. Pelikána, proč vyjádření dr. Francové není vpodkladech kjednání, předseda Zemánek vysvětlil, že to byla pouze telefonická informace.

Kol. Kera považovala za šokující především rozhodnutí, že pokud se doktorandi nerozhodnou při volbách, vkteré kurii chtějí volit, například proto, že se ktermínu voleb nedostaví, jsou automaticky započítáni do studentské kurie, což zpětně ovlivňuje volební kvorum. Kol. Oerter namítl, že doktorand se může rozhodnout právě tehdy, když se dostaví kprvnímu kolu voleb, což kol. Kera považuje za diskriminující. Její názor podpořil kol. Herman. Kol. Kalivoda připomněl, že situaci opět řeší nový volební řád, původní nechával rozhodnutí o zařazení doktorandů do kurie na volební komisi. Dodal také, že i když byli nepřítomní doktorandi započítáni do studentské kurie, kvorum vučitelské kurii bylo naplněno. Kol. Bareš jako člen volební komise dodal, že doktorandů byl dostatečný počet a že volební komise strávila značný čas vyškrtáváním doktorandů ze seznamů a následnou kontrolou – vycházela z doporučení předsedy volební komise a ze „zvykového“ práva.

Kol. Maiello poznamenal, že je třeba započítat 186 lidí ze seznamů a dva voliče, kteří přišli po 16. hodině. Kol. Bouzek dodal, že započítáním či nezapočítáním jednoho voliče, který volil po 16. hodině, se výsledek voleb nemění – problém tedy nevidí vprůběhu voleb, ale vsamotném stěžovateli doc. Putnovi.

Kol. Herman doporučil držet se věcného postupného projednání stížnosti po jednotlivých bodech. Začali jsme sporným zařazováním doktorandů do volební kurie – přestože, jak praví zpráva předsedy volební komise Eichlera, to výsledky voleb neovlivnilo, je to záležitost na hranici či spíše za hranicí legislativy a žádné dlouhé diskuse to nerozhodnout. AS je tedy už vtéto věci vpozici, kdy nemá šanci na dobré rozhodnutí, jde o to najít řešení nejméně špatné. Vyzval pak kformulaci dalších problémů spojených se stížností doc. Putny.

Také podle kol. Beneše není třeba velkých diskusí. Kol. Beneše zajimají především dvě voličky, které přišly volit po 16 hodině a jedna znich navíc údajně neměla volební právo (sekretářka jedné ze základních součástí), ale zatím se na to přímo neptá. Poděkoval volební komisi za jistě velmi nesnadnou práci, přesto podle něho máme možnost zpochybnit celé volby, ne pouze do učitelské kurie, neboť už zpráva volební komise konstatuje, že mohlo dojít kporušení volebního řádu, byť zřejmě jen formálnímu. Doporučil proto předložit problém legislativní komisi UK.

Kol. Zemánek považuje za svoji chybu, že legislativní komisi UK hned nepožádal o vyjádření. Připomněl, že problém je o to komplikovanější, že zítra se má konat další kolo voleb do studentské kurie a je otázkou, zda se tedy vůbec uskuteční.

Podle kol. Šlerky je zodpovědnost za rozhodnutí o stížnosti na tomto AS, vyjádření ve zprávě volební komise „Mohl být porušen…“ volební řád je dvojznačné.

Kol. Kalivody naopak považuje rozhodnutí o platnosti voleb na tomto AS za choulostivé, neboť ti, kteří znovu kandidují nebo již dokonce byli vučitelské kurii zvoleni, jsou ve střetu zájmů. Vrátil se však kvýčtu problémů, které vyplývají ze stížnosti doc. Putny – vidí tři a hned uvádí své stanovisko k nim:

  1. Vokamžiku voleb nebylo jasné, který volební řád platí – pro voliče není v těchto řádech žádný rozdíl, jeho povinností je volit, ne znát řády.
  2. Otázka kvora – volební komise jednoznačně uvedla a zdůvodnila, že 30-ti procentní volební účast byla dodržena.
  3. Otázka ovlivnění výsledků jedním hypotetickým hlasem – mohl rozhodnout o pořadí mezi prvním a druhým náhradníkem, což je závažná věc.

Kol. Herman přidal do výčtu další problémy:

d) Je třeba vyjasnit situaci volby po 16. hodině, zda volička bez hlasovacího práva vskutku volila a jak se případný problém řešil

e) Možný rozpor mezi čl. 4 a 19 volebního řádu, znichž jeden hovoří o rozdělení voleb do kurií a druhý pro výpočet kvora argumentuje celou akademickou obcí – pokud bychom přistoupili na tento výklad, nebylo naplněno kvorum ani ve volbách do učitelské kurie.

Kol. Kalivoda kposlednímu bodu připustil, že je možné takový rozpor shledat vpůvodním volebním řádu, situaci jasně řeší opět nový volební řád, schválený 2. prosince tímto AS, vokamžiku voleb ovšem ještě neplatný. Vzhledem ktomu, že vtomto smyslu nebyla podána žádná námitka, doporučuje o rozporu dále nejednat. Kol. Beneš konstatoval, že se jedná o úpravu vnitřního předpisu, nikoli výklad zákona. Kol. Chromý mezi zmíněnými články žádný rozpor nevidí, podobně kol. Hon, který nezažil osobně minulé volby, ale pokud ví, nic podobného je nenarušilo. Oponoval kol. Maiello, podle něhož nynější zpochybňování voleb nelze vztáhnout na minulé volby do AS ani na volby děkana, ale podle něho volby do AS UK striktně dodržovaly volební řád votázce kvora – tedy musí se voleb zúčastnit 30 procent akademické obce, jinak se budou opakovat.

Kol. Šlerka připomněl, že věcně ony rozpory řeší schválené nové znění volebního řádu a doporučil přihlédnout ktomu při řešení stížnosti. Kol. Bareš podotkl, že i podle něho bylo kvorum při volbách do učitelské kurie naplněno.

Kol. Pelikán vyjádřil obavu znebezpečného precedensu, pokud tento senát prohlásí tyto volby za neplatné. Každý další senát se na základě formální námitky může rozhodnout o opakování voleb.

Kol. Volná se vrátila kproblému nejasného pořadí mezi náhradníky, které je podle ní možné řešit vpřípadě potřeby losem nebo doplňujícími volbami, jak ktomu došlo na MFF.

Kol. Herman opět vyzval kdiskuse zacílené vždy na jeden problém a vyjádřil nesouhlas sobavami kol. Pelikána – pokud nastala závažná chyba, musí se následně opravit.

Na výzvu předsedy Zemánka kol. Kalivoda připomněl další problém, a sice nejasnosti, zda volby probíhaly podle původního (schválený 29.9.2005) nebo nového (schválený AS FF UK 2.12.2005) volebního řádu. Kol. Herman navrhl tuto pasáž stížnosti nepřijmout, neboť neměla vliv na vlastní průběh ani výsledky voleb. Na dotaz kol. Kaplického sdělil předseda Zemánek, že se volilo podle původního volebního řádu proto, že vokamžiku vyhlášení voleb nebyl nový volební řád schválený a tudíž ani platný. Podle kol. Oertera volba podle původního či nového volebního řádu neovlivnila kandidátky ani průběh voleb. Podle kol. Maiella je nový volební řád dokonalejší, ale volební komise se chovala korektně, když použila původní volební řád – vznesl však dotaz na členy volební komise, zda vskutku měli kdispozici původní verzi předpisu, neboť se obává, že měli kdispozici znění nové. Kol. Beneš považuje za chybu také to, že voliči neměli dostatečnou možnost zjistit, jaký volební řád platí a že se zřejmě ani členové volební komise vpředpisech zcela neorientovali. Kol. Šlerka poznamenal, že neznalost zákona neomlouvá a nemusíme mít při vlastním jednání v ruce příslušný zákon. Předseda volební komise P.Eichler potvrdil, že se volební komise řídila původním volebním řádem, ať už se mailem posílalo cokoli – ktomu poznamenal kol. Kalivoda, že nové znění se posílalo pouze pro informaci. Kol. Kera vznesla praktický dotaz, jak proběhnou volby zítra, na to odpověděl kol. Herman, že zatím volby zpochybněny nebyly a navrhl první dílčí usnesení:

Volby byly vyhlášeny a proběhly podle volebního řádu schváleného 29.9.2005.

Kol. Kalivoda otevřel diskusi kdruhému problému, a sice platnosti kvora z hlediska účasti voličů. Kol. Herman připomněl zprávu volební komise, podle které započítání doktorandů do té či oné kurie kvorum ovlivnit nemohlo. Podle kol. Šlerky část problémů svolebními řády spadá na vrub AS UK, který včas neschválil navržené změny – předseda Zemánek však vysvětlil, že vlastní návrh byl AS UK zaslán později, neboť se čekalo ještě na další možné úpravy, pokárat tedy vtomto smyslu lze jen PAS AS FF UK.

Kol. Herman upozornil na to, že příslušný článek vysokoškolského zákona hovoří vpřípadě kvora jednoznačně o 30 procentech celé akademické obce a je velmi sporné, zda lze tento článek ve volebním řádu vyložit tak, že se oněch 30 procent počítá vkaždé kurii zvlášť. Kol. Kalivoda oponoval tím, že nový volební řád prošel řádným, tedy i legislativním schvalováním RUK a AS UK, je tedy nenapadnutelný. Toto stanovisko podpořil kol. Chromý a také kol. Šlerka, který argumentoval i dosavadní fakultní praxí a zvyklostmi. Kol. Herman stěmito názory nesouhlasil, další diskusi o tom však nepovažuje za potřebnou.

Kol. Kera znovu zdůraznila, že se vtomto ohledu průběhem voleb cítí poškozena.

Kol. Hron navrhl usnesení ktéto pasáži diskuse:

AS FF UK konstatuje, že ať už byli doktorandi, kteří nepřišli k volbám, zařazeni do učitelské nebo studentské kurie, bylo při volbách do učitelské kurie naplněno 30% kvorum. V tomto bodě proběhly volby v pořádku.

Předseda Zemánek zahájil diskusi kproblému volby po 16. hodině, tedy po uzavření volební místnosti, tedy.

Kol. Herman navrhl dvě možnosti, jak situaci řešit, a ktěm doporučoval směřovat hlavní diskusi: vzít na vědomí zprávu volební komise i sjejím vyjádření vtomto bodě, že byl porušen volební řád, a skonstatováním, že formální pochybení není důvodem ke zpochybnění voleb, nebo dát za pravdu stěžovateli. Nepovažuje volbu těsně po 16. hodině za důvod ke zpochybnění voleb, větším problémem je nejasnost, zda volila i osoba bez voličského práva, a pak skutečnost, že inkriminovaný hlas mohl ovlivnit volby na první postupovém místě. O řešení tohoto problému by mohl rozhodovat dle potřeby až následný akademický senát, kol. Herman doporučuje vtom případě volit losem. Kol. Lyčka doporučil akceptovat nebo neakceptovat výsledek voleb, zpochybnil možné budoucí losování.

Kol. Kalivoda vyzval členy volební komise, aby objasnili situaci kolem dvou voliček po 16 hodině. Předseda volební komise konstatoval, že tam vinkriminovanou dobu nebyl, nebyla tam ani kol. Čermáková, ze zprávy vyplývá, že jeden volič řádně odvolil zřejmě po 16. hodině. Že k volbě došlo, tvrdí 2 členové volební komise, 3 členové to naopak popírají. Hlas neoprávněné voličky (zřejmě sekretářka) se dostal do urny, byl ale vzápětí vytažen. Kol. Bareš nebyl schopen říci, zda to proběhlo po 16. hodině nebo ne. M. Benešová naopak prohlásila, že sama ve volební místnosti oznámila konec volební doby, konstatoval to i R.Schich – vté době nebyl vmístnosti žádný volič, obě ženy přišly až poté a kol. Vaněčková je ještě nechala odvolit. Kol. Schich dodal, že vté době byla urna zcela zaplněna a volební lístek, který vhodila sekretářka, vykukoval zurny a nebyl proto problém ho odstranit.

Kol. Herman se zeptal, jak může dojít ke vhození lístku před podpisem volebního archu, kol. Oerter to zdůvodnil složitostí při vyhledávání jmen ve volebních seznamech.

Kol. Pelikán navrhl ukončit diskusi, návrh byl přijat 18 hlasy.

M.Benešová na vysvětlení kol Oertera namítla, že po 16. hodině vmístnosti už žádný nápor nebyl. Kol. Maiello prohlásil, že věří studentským členům volební komise, že takto nevolil nikdo jiný nežli dvě zmíněné osoby. Kol. Volná se podivila nad tím, že studentská a učitelská část volební komise tvrdí něco jiného. Kol. Kera doporučila zavést elektronický systém voleb do AS. Další náměty pro usnesení navrhli kol. Lyčka (AS FF UK bere na vědomí zprávu volební komise a schvaluje výsledky voleb), kol. Maiello (AS FF UK bere na vědomí zprávu volební komise) a kol. Volná (AS FF UK se pozastavuje nad prací volební komise do AS FF UK). Kol. Šlerka dodal, že je třeba kol. Putnovi odpovědět, že AS FF UK shledává jeho stížnost za nedostatečnou pro anulaci voleb.

Vnásledném hlasování byla přijata tato usnesení:

[196/19] AS FF UK konstatuje, že volby proběhly podle VJŘ platného v době vyhlášení voleb. Důvody, které uvádí v bodě číslo 2 své stížnosti doc. Putna, nejsou dostatečné pro anulaci proběhlých voleb.
24-0-1[197/19] AS FF UK konstatuje, že ať už byli doktorandi, kteří nepřišli k volbám, zařazeni do učitelské nebo studentské kurie, bylo při volbách do učitelské kurie naplněno 30% kvorum. V tomto bodě proběhly volby v pořádku.
21-2-2[198/19] AS FF UK doporučuje na základě zkušeností s posledními volbami zavedení voleb do AS pomocí elektronického systému.
17-3-5[199/19] AS FF UK bere na vědomí zprávu volební komise a schvaluje výsledky voleb.
15-1-9[200/19] AS FF UK shledává stížnost doc. Putny za nedostatečnou pro anulaci voleb.
19-1-5

Poté předseda Zemánek jednání AS ukončil.

Zapsali: Hron, Herman

Kontroloval: PAS

AS FF UK schválil dne 9.2.2006