Minulá volební období

Zápis z 15. jednání AS FF UK 22.9.2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: L. Bareš, M. Beneš, J. Bouzek, J. Herman, J. Kalivoda, M. Kovář, M. Lyčka, G. Maiello, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, O. Pilný, Z. Vaněčková, J. Wiendl, P. Zemánek, A. Čmejrková, J. Hon, J. Hron, J. Chromý, J. Januška, F. Martínek, J. Nedvěd, P. Polák, R. Schich, K. Volná.

Omluveni: K. Chamonikolas, M. Kaplický, D. Kera, J. Šlerka, L. Takács.

Nepřítomna: M. Koldinská,

Hosté: prof. PhDr. J. Králová, CSc., PhDr. I. Bozděchová, CSc., proděkanky; J. Jareš, AS UK; prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., doc. Mgr. M. Putna, Dr., prof. PhDr. J. Gabrielová, CSc., doc. PhDr. H. Gladková, CSc., prof. PhDr. V. Svatoň, CSc., doc. PhDr. P. Bílek, CSc., prof. PhDr. A. Housková, CSc., studenti oboru komparatistika.

Předseda AS Petr Zemánek zahájil jednání AS výjimečně vč. 301, přivítal členy senátu a hosty, zejména pak kandidáty na funkci rektora UK.

Návrh programu 15. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Vystoupení prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., kandidáta na rektora UK
 3. Vystoupení prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., kandidáta na rektora UK
 4. Schválení zápisu 14. jednání AS
 5. Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vPraze
 6. Podmínky přijímacího řízení na FF UK vPraze pro akademický rok 2006/2007
 7. Stížnost doc. Exnera a doc. Putny ve věci Centra komparatistiky
 8. Informace o Radě vysokých škol
 9. Podnět kol. Valvody
 10. Podnět kol. Šlerky
 11. Různé

 1. Schválení programu

  Kpředloženému návrhu programu nebyly připomínky, AS návrh schválil.

  Hlasování: 16-0-0.

 2. Vystoupení prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., kandidáta na rektora UK

  Předseda P.Zemánek vyzval kandidáta na funkci rektora UK, aby nastínil svůj volební program. Profesor Anděl stručně představil sebe a hlavní body svého volebního programu, zdůraznil ty otázky, které souvisejí sFilozofickou fakultou. Vnásledné diskusi zodpověděl několik dotazů na strukturu univerzity (kol. Chamonikolas), na nové vymezení funkce prorektora pro vědu (kol. Herman), na tvrzení o „elitní“ UK (kol. Oerter), na financování fakulty nikoli jen zdotace na studenta (kol. Valvoda), na případné založení technické fakulty (kol. Hon), na mezinárodní hodnocení univerzit (kol.Chromý). Za vystoupení sklidil prof. Anděl potlesk.

 3. Vystoupení prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., kandidáta na rektora UK

  Také prof. Hampl se nejprve profesně i občansky představil a stručně nastínil priority svého volebního programu. Zodpověděl dotazy na úmysl obsadit funkce prorektorů někým zhumanitních fakult (kol.Maiello), na úmysl kolektivně rozhodovat o strategických otázkách univerzity (kol.Čmejrková) smírnou kritikou stávajícího vedení univerzity, na nezbytné základní úkoly UK (prof.Bouzek), mezi něž patří potřeba vylepšit mediální obraz UK ve veřejnosti, nové metody řízení vědecké práce a optimalizace chodu rektorátu (kol. Zemánek). Také prof. Hampl sklidil potlesk.

 4. Schválení zápisu 14. jednání AS

  Kzápisu nebyly žádné připomínky a byl schválen. Hlasování: 22-0-1.

 5. Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vPraze

Předseda Zemánek vysvětlil technické náležitosti vyhlášení a provedení voleb kandidáta na kandidáta na funkci děkana, které obsahuje návrh PASu. Kol. Pelikán připomněl nutnost včas zajistit místnost pro předvolební shromáždění, kčemuž předseda Zemánek dodal, že bude zřejmě jako obvykle na tu dobu vyhlášeno akademické volno. Poté AS schválil následující usnesení:

Usnesení č. 172:

 1. AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana FF UK na den 8. 12. 2005;
 2. AS FF UK stanovuje konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb na 8. 11. 2005; návrhy se podávají písemně akademickému senátu FF UK prostřednictvím jeho sekretariátu;
 3. AS FF UK svolává předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS FF UK kvolbám kandidáta na funkci děkana FF UK na 24. 11. 2005.

Hlasování: 23-0-0

 1. Podmínky přijímacího řízení na FF UK vPraze pro akademický rok 2006/2007

  Návrh Podmínek krátce uvedla proděkanka Králová, upozornila především na otázku, zda vypsat slavistické obory vkombinaci a připojila se k negativnímu stanovisku studijní komise vtéto věci: navrhuje nevypsat je proto, že se studují podle upravených a vlastně provizorních studijních plánů, které garantuje děkan fakulty a nepovažuje za korektní zavazovat tímto provizoriem nového děkana. Připomněla však, že se vněkterých případech jedná o obory, které nebudou vypsány na žádné jiné fakultě. Proděkanka také okomentovala stále značné procento vypisovaných oborů vpodobě pětiletého nestrukturovaného studia: podle ní není reálné na mnoha oborech strukturované studium zavést, jinde jsou personální problémy sakreditovatelností oborů a tudíž je lépe akreditační komisi „nedráždit“. Připomněla např. skandinávské jazyky, které připravují první verzi návrhu strukturovaného studia, neboť na oboru úspěšně proběhla jedna habilitace, a proto je šance, že akreditace projdou. Akreditace musejí být obecně podány do roku 2007/2008, jinak nebude možné do nestrukturovaného studia přijímat. Konečně zmínila navrhované omezení volné kombinovatelnosti oborů tam, kde si takovou kombinaci výslovně nepřejí vedoucí oborových pracovišť.

  Dále byly navrženy tři technické změny textace, které byly přijaty vrámci usnesení, týkaly se oborů španělština, anglistika a amerikanistika, a hudební věda – jejich znění je uvedeno ve schválenémusnesení č. 173.

  Diskuse se vedla o otevření zmíněných slavistických oborů:

  Kol. Nedvědová dala ke zvážení otevřít ty obory, které se vroce 2006 neotevřou nikde vČeské republice.

  Vedoucí základní součásti doc. Gladková vysvětlila svůj náhled na situaci: O nových akreditacích se mluvilo na začátku roku 2005, knávrhu se dospělo vúnoru 2005 a poté o nich začala jednat fakultní grémia, zejména studijní komise. Stávající akreditace jsou platné do roku 2007, jedna do roku 2008. Na základě aktivity studentů oboru byly upraveny studijní plány stávající akreditace slavistických studií, které se ukázaly být vrozporu se Studijním a zkušebním řádem FF UK vpočtu hodin přímé výuky, navrženou redukci počtu hodin a vnávaznosti na ni i atestací (nikoli však struktury předmětů) schválil AS – proto doc. Gladková nepovažuje studijní plány slavistiky za provizorní a požaduje vypsání oborů vpřijímacím řízení. Připomněla také, že byla podána žádost o akreditaci oboru východoevropská studia a očekává se každým dnem rozhodnutí akreditační komise. To potvrdila proděkanka Králová stím, že pokud akreditace dostaneme, obor východoevropská studia by měl být otevřen.

  Na dotaz kol. Volné, jak probíhala předchozí přijímací řízení na slavistiku proděkanka Králová připomněla, že právě na slavistice musel být přijat jediný student (studentka) zcelé fakulty pro formální pochybení fakulty – vpřijímací komisi seděly samé ženy, ale na protokolu byl podepsán muž. Doc. Gladková objasnila, že ktomu došlo pro velké zpoždění člena komise ve vlaku, o čemž bylo informováno studijní oddělení, ale „nezúřadovalo se to“.

  Podle kol. Hermana je třeba inkriminované studijní plány považovat především za nevyhovující, neboť knim studenti stále vznášejí výhrady a otevřít vpříštím roce slavistiku by znamenalo prodloužit tyto konflikty nejméně do roku 2011, což nepovažuje za únosné. Vznesl znovu dotaz, proč nedošlo kpodání žádosti o nové akreditace? Doc. Gladková zrekapitulovala vývoj situace: Kproblémům došlo před 7-8 měsíci, od té doby ÚSVS o nových akreditacích intenzivně jedná. V první fázi vznikly tři koncepce studia slavistiky, v červnu byl předložen návrh akreditací, ale nebyl schválen, neboť nereflektoval závěr děkanem sestavené komise, která se zabývala hodnocením ÚSVS . ÚSVS neměl k dispozici zápis zjednání této komise, aby bylo možné seznámit se spodrobnými výhradami. Teprve poté se návrh akreditací přepracoval a nyní se před konečnou verzí čeká na připomínky kpodaným akreditačním návrhům , které by měly být známy příští týden. Z taktických důvodů nejsou nové žádosti o akreditace podány. Ktomu proděkanka Králová dodala, že vzápisu jednání ztéto komise byly výhrady uvedeny podrobně a „nekulantně“, proto se na tento zápis čekalo.

  Kol. Volná oponovala, že materiál děkanem sestavené komise byl dostatečně konkrétní a byl kdispozici vdubnu. podle zprávy komise jedno zdoporučení komise znělo perspektivní obory nezavírat a ostatní otevřít jako lektorské kurzy. návrhy akreditací kolegy Štolla vtomto smyslu nerespektovaly doporučení.

  Kol. Pelikán se zeptal, zda členové AS obdrželi jako jeden zpodkladů jednání o slavistice příslušný zápis ze studijní komise. Předseda Zemánek odpověděl, že zápisy studijní komise jsou na webu, ktomu kol. Pelikán připomněl, že by vtak důležitých záležitostech bylo dobré zápis studijní komise přiložit přímo kprojednávaným materiálům AS. Dále se zeptal, zda se slavistika bude nadále vypisovat jako jednooborové nebo dvouoborové studium, na to odpověděla proděkanka Králová, že vypisovat slavistiku jako dvouoborové studium se doporučovalo jen vněkterých případech.

  Kol. Pelikán dále konstatoval, že problémy znovu signalizují nedobrou atmosféru na ústavu, a protože se o ní jedná už dva nebo tři roky, je zjevné, že jedním z důvodů nedobrého stavu je neochota znesvářených stran dohodnout se. I když jde o malicherné spory, nechť je to jisté varování pro všechny zúčastněné. Slavistika by měla být jedním z profilových oborů fakulty.

  Doc. Gladková znovu zdůraznila, že stávající akreditace byly schváleny akreditační komisí, což značí, že asi tak špatné nejsou. Fakulta vyřešila problémy spočtem hodin, obsah kurzů zůstal zachován.

  Kol. Pelikán konstatoval, že přes všechny peripetie proběhla v minulém roce na ústavu věcná diskuse, situace tam se mění klepšímu a proto poprosil AS, aby otevírání oborů vroce 2006 schválil.

  Kol. Valvoda namítl, že úprava počtu hodin ve stávajících akreditovaných studijních plánech slavistiky znamenala i významný zásah do obsahu studia.

  Proděkanka Králová konstatovala, že v rovině obsahu studia došlo kdohodě, ale zopakovala původní stanovisko vzhledem kosobní odpovědnosti děkana za takto upravené studijní plány, kterou nelze přenášet na další vedení fakulty.

  Kol. Maiello podpořil výzvu kol. Pelikána ohledně nedobrých vztahů na slavistice, dodal však, že byl přítomen veškerým jednáním a nemá pocit, že by se našla shoda a že by existovala ochota vedení ústavu shodu najít.

  Podle kol. Bouzka je třeba zvážit vkaždém rozhodnutí důležitou hodnotovou orientaci, proto podle něho není vhodné zrušit obor slavistika. Proděkanka Králová upřesnila, že nevypsání přijímacího řízení pro jeden rok neznamená uzavření oboru, je to spíše nátlak, aby se pracoviště konsolidovalo.

  Doc. Gladková zalitovala, že slavistika ubírá fakultě a AS tolik času. Je to jeden z největších ústavů na fakultě a je proto obtížně řiditelný zevnitř i z hlediska fakulty. Akreditace slavistiky má 190 stran, což není jednoduché zúřadovat. Připomněla, že stávající akreditace prošla schvalováním na fakultě a teprve zpětně se odhalil problém spočtem hodin, a to proto, že akreditace počítala stím, že přednášky jsou nepovinné a tudíž se do hodinových limitů nepočítají. Potvrdila, že z celkového počtu 35 pracovníků katedry byly tři hlasy, pro které byla navržerná akreditace nepřijatelná.

  Kol. Herman navrhl vrátit se od problémů slavistiky kprojednávání Podmínek přijímacího řízení, což podpořil kol. Chromý konstatováním, že se diskuse točí vkruhu a navrhl ji ukončit. Návrh podpořil předseda Zemánek.

  Kol. Pelikán ještě poznamenal, že jeho výzva byla míněna poněkud jinak než ji interpretoval kol Maiello.

  Na základě hlasování předseda Zemánek ukončil diskusi.

  Usnesení navrhl kol. Herman, protinávrhy kol. Kalivoda a kol. Nedvědová, po krátkém vyjasňování způsobu hlasování se hlasovalo nejprve o protinávrzích:

  AS FF UK schvaluje předložený návrh podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 stím, že

  2. u oboru španělština bude umožněno prominutí přijímací zkoušky;

  3. u oboru hudební věda bude doplněno, že jednokolová přijímací zkouška je pouze písemná, a že vnavazujícím magisterském studiu tohoto oboru může být prominuta přijímací zkouška za specifikovaných podmínek;

  4. u oboru anglistika a amerikanistika navazující magisterské prezenční studium bude doplněna věta k prvnímu kolu přijímací zkoušky: „Zhodnocení výsledku a standardu bakalářského studia“ vnávaznosti na další text.

  hlasování: 4-11-8 (neschváleno)

  AS FF UK schvaluje předložený návrh podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 stím, že

  1. znávrhu bude vypuštěn obor slavistická studia se specializacemi slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistika a serbistika;

  2. u oboru španělština bude umožněno prominutí přijímací zkoušky;

  3. u oboru hudební věda bude doplněno, že jednokolová přijímací zkouška je pouze písemná a že vnavazujícím magisterském studiu tohoto oboru může být prominuta přijímací zkouška za specifikovaných podmínek;

  4. u oboru anglistika a amerikanistika navazující magisterské prezenční studium bude doplněna věta k prvnímu kolu přijímací zkoušky: „Zhodnocení výsledku a standardu bakalářského studia“ vnávaznosti na další text.

  hlasování: 8-1-15 (neschváleno)

  Usnesení č. 173: AS FF UK schvaluje předložený návrh podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 stím, že

  1. znávrhu bude vypuštěn obor slavistická studia se specializacemi slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistika a serbistika, a to pro zásadní výhrady ke studijnímu plánu vplatné akreditaci tohoto oboru;

  2. u oboru španělština bude umožněno prominutí přijímací zkoušky;

  3. u oboru hudební věda bude doplněno, že jednokolová přijímací zkouška je pouze písemná a že vnavazujícím magisterském studiu tohoto oboru může být prominuta přijímací zkouška za specifikovaných podmínek;

  4. u oboru anglistika a amerikanistika (navazující magisterské prezenční studium) bude doplněna věta k prvnímu kolu přijímací zkoušky: „Zhodnocení výsledku a standardu bakalářského studia“ vnávaznosti na další text.

  Hlasování: 15-5-4

 2. Stížnost doc. Exnera a doc. Putny ve věci Centra komparatistiky

Předseda Zemánek uvedl projednávání tohoto bodu konstatováním, že není přítomen pan děkan jako jeden z účastníků sporu a nemůže tedy čelit případné kritice. Vyzval proto všechny diskutující, aby tuto situaci respektovali.

Stížnost krátce uvedl doc. Putna a zdůraznil, že jde o dvě věci – jednou je vnitřní koncepce oboru komparatistika, druhou je formální postup děkana fakulty při přesunu oboru komparatistika na katedru české literatury a literární vědy (KČL) v průběhu prázdnin. Pan děkan se dohodl svedoucím KČL doc. Bílkem, pak se však zachoval jinak a vyučující centra komparatistiky nebyli dosud přizváni kjednání o dalším osudu svého oboru.

Kol. Volná uvedla, že se pan děkan kproblému vyjádřil přes internet ve smyslu, že je všechno vpořádku, jeho stanovisko je tedy pro potřeby tohoto jednání známo.

Kol. Polák upřesnil průběh inkriminovaných událostí. Obor komparatistika byl přesunut zcentra komparatistiky (CKOM) pod KČL, nebyl tedy zrušen, jak se občas mylně tvrdí. Na začátku června byl vznesen návrh sloučit obě pracoviště, která proti tomu protestovala. V průběhu prázdnin dostal doc. Exner dopis, že řízením CKOM je pověřen doc. Bílek a třem pracovníkům nebudou prodlouženy smlouvy. Mezitím proběhlo jednání mezi panem děkanem a doc. Bílkem bez doc. Exnera. Tohle jednání považuje kol. Polák za neetické a netransparentní – vzbuzuje dohady, co bylo vlastně důvodem uvedených změn. Dodal, že také studenti komparatistiky protestují proti způsobu, jakým změny proběhly.

Kol. Bouzek podotkl, že když byl obor přesazen na KČL, není to tak hrozné.

Kol. Volná tlumočila podezření studentských senátorů, že byl porušen statut FF UK, podle kterého má změny pracovišť na návrh děkana řešit AS, který vuvedené záležitosti ještě vůbec nebyl vedením fakulty osloven. Podle kol. Poláka je alarmující, když se nejprve „vylidní“ pracoviště, poté se obor přesune na jiné pracoviště a následně se zruší původní vyprázdněné pracoviště.

Doc. Putna také sdělil, že jemu a doc. Exnerovi nevadí přesunutí oboru pod jiné pracoviště, ale způsob, jakým se to stalo: Nebyli jsme přizváni ke spolurozhodování, nejde o fúzi, ale o pohlcení jedné katedry jinou. Nevím, kdo bude učit předměty po těch, kteří museli odejít.

Kol. Herman také považuje postup za povážlivý, není procesně čisté pracoviště nejprve „vyprázdnit“ prostřednictvím neprodloužených pracovních smluv, které jsou vkompetenci děkana fakulty, a poté už jako nepotřebné nechat zrušit akademickým senátem. Je otázkou, do jaké míry mohl být porušen statut FF UK, resp. jak rozumět termínu pracoviště – zda jde pouze o název, nebo zda jde také o personální vybavení, včetně příslušného objemu financí: vprvním případě by byl postup pana děkana správný, vdruhém nikoli. Měli bychom tedy požádat právní odbor rektorátu o odborné právní stanovisko zvláště proto, že vsoučasné situaci FF UK může jít o důležitý precedens. Druhou možná spornou věcí je, že se každý obor učí podle akreditovaných studijních plánů, jejichž součástí jsou též personalie a ty se přesunem oboru pod jiné pracoviště změnily. Konečně bychom měli požádat o stanovisko zde přítomného doc. Bílka.

Doc. Bílek uvedl, že nechce být advokátem pana děkana. Existují na jedné straně obory, na druhé straně pracoviště. Statut neřeší otázku oborů a jejich přesunů na jiné pracoviště. Obor není rušen. K chronologii kroků, jak ji podal kol. Polák, je třeba podat určité vysvětlení. Na konci června padlo, že KČL nechce sloučení obou pracovišť, nicméně pan děkan v tlaku na KČL vytrval a posunu v rozhodnutí KČL docílil tím, že předložil rozvrh komparatistiky, který svědčil o tom, že komparatistika se během let dostala do havarijní situace. Stačilo by, aby jeden student napsal na ministerstvo školství a obor by se mohl zavřít. Důvody havarijní situace jsou na debatu spíš ovšem pro vědeckou radu, nicméně havárii je třeba řešit a doc. Bílek to považoval za zajímavou výzvu. Dalším důvodem pro změnu původně odmítavého stanoviska bylo, že nejde o sloučení KČL s pěti členy CKOM, ale pouze s dvěma docenty, neboť ostatní smlouvy byly k 30. 9. panem děkanem ukončeny. Není potřeba to, co se stalo, nazývat nepřátelským převzetím, ale bylo to jistě převzetí násilné. Základní příběh toho všeho je o návratu k původní akreditaci, od níž se výuka výrazně vychýlila směrem dolů. Byť tu byl malý časový prostor vyjednávat, už teď je jasné, že se do výuky vrátí prof. Král a prof. Svatoň, doc. Housková, doc. Petříček, doc. Pelán atd. Kotázce proč nebylo obsazení výuky konzultováno se současnými docenty komparatistiky doc. Bílek uvedl, že byli vinkriminované době vzahraničí. Vymínil si také právo vedoucího katedry rozhodovat o personálním obsazení vyučovaných kursů. Později kpředchozí námitce kol. Hermana uvedl, že nyní budou učit příslušné předměty pedagogové zhlediska akademických titulů na lepší úrovni.

Kol. Kalivoda zapochyboval, zda nám může pomoci právní stanovisko rektorátu – je jasné, že personalie jsou vkompetenci děkana fakulty. Kol. Volná vnávaznosti na kol. Poláka navrhla tázat se vedení fakulty, co chce vtéto věci nadále podnikat, když pracoviště CKOM je v tuto chvíli jenom cedulkou na dveřích. Jestli máme pochybnosti o platném naplňování akreditací, ptejme se studijní komise.

Kol. Volná také připomněla, že pan děkan neprodloužil pracovní smlouvu sdr. Jandourkem přesto, že mu to bylo přislíbeno. Vadí jí jednání děkana – jeho personální politika je netransparentní, i když odpovídá předpisům, pak lze rozumět pocitu „postižených“ lidí, že se cítí ukřivděni.

Kol. Polák znovu zdůraznil, že ač rozumí krizové situaci na komparatistice, nechápe, proč k jednání o komparatistice nebyli přizváni zástupci komparatistiky. To nepovažuje za férové jednání.

Doc. Putna se podivil nad tím, že pokud je situace komparatistiky havarijní, proč na to nebylo ze strany vedení fakulty, fakultních komisí a studentů dříve upozorněno. Proč děkan dříve, než podnikl diskutované kroky, nejednal s vedením komparatistiky scílem pomoci oboru. Ve volebním programu má, že bude podporovat mladé pracovníky, ale neprodloužil smlouvu smladými pracovníky na půl úvazku s platem 5000 Kč. Není systémové neprodloužit smlouvu mladým pracovníkům a prodloužit ji starým profesorům, vytváří to nebezpečný precedens. Děkan měl v programu ustavení funkce emeritního profesora, váženého odborníka zvaného kpřednáškám, ale neuskutečnil to.

Doc. Housková se domnívá, že těchto problémů si mělo všimnout především vedení CKOM. Problémy se daly předpokládat, když se obor rozšířil na 5leté magisterské studium. Doc. Putna poznamenal, že výhrada doc. Houskové už se týká obsahu, nikoli formy problému.

Prof. Svatoň oznámil, že spolu sprof. Králem nejsou přijati na konkrétní pedagogické úvazky. Na pochybnost kol. Hermana, zda lze na FF UK vyučovat bez honoráře, odpověděl doc. Bílek, že zmínění profesoři budou honorováni zdalších prostředků pracoviště.

Kol. Chromý se pokusil vrátit diskusi kústředním otázkám: ke konstatování, že pan děkan nedodržuje svůj volební program, kpochybnostem o transparentnosti děkanova jednání, což bylo celé záležitosti velmi na škodu, a konečně kotázce, zda bylo diskutované řešení nutné a zda se zhlediska statutu FF UK jednalo nebo nejednalo o sloučení pracovišť. Kol. Hron dodal, že se při našem jednání ukazují nejasnosti, které měly být vyřešeny dřív. Kol. Oerter soudil, že by se AS měl přece jenom na tyto otázky dotázat pana děkana.

Podle kol. Pelikána stále nebyla jednoznačně vysvětlena podstata problému. Vystoupení doc. Bílka považuje za přesvědčivé a také se domnívá, že bychom se měli dívat především do budoucnosti, neboť současnému děkanovi končí funkční období. Bylo by žádoucí otupovat hroty interpersonálních vztahů.

Doc. Bílek vyjádřil svůj postoj kneprodloužení smlouvy mladým doktorandům CKOM. Je podle něho v pravomoci vedoucího pracoviště, koho chce zaměstnat. Navíc zmínění doktorandi studují doktorské studium už osmým rokem a měli by sedět doma a psát disertace. Dr. Jandourka považuje spíše za sociologa, jeho odbornost proto není pro zajištění výuky komparatistiky nezbytná.

Kol. Chromý opět upozornil na možný precedens diskutovaného postupu pana děkana, neboť nový děkan může vpřípadě potřeby postupovat stejně. Proto musí ktéto věci AS zaujmout stanovisko.

Kol. Kovář je si vědom všech uvedených komplikací, podstatné pro něj však je vystoupení doc. Bílka a uspokojivá skutečnost, že komparatistika přechází pod bohemistiku.

Kol. Polák nepovažuje za rozumné zametat podobné problémy pod koberec, to je podle něho důvodem, proč už několik let diskutujeme slavistiku. Komparatistiku považuje také za odborný problém, jakékoli změny se tedy měly konzultovat a za nešťastnou považuje zejména absenci odborné diskuse problému.

Doc. Putna upozornil na jistou selektivnost ve výběru „problémového“ pracoviště. Jsou i jiná, která mají špatné personální obsazení, není to tak, že pouze komparatistika je černým Petrem fakulty. Za oním výběrem problémových vidí interpersonální vztahy. Připomněl také, že byl zájem o jeho habilitaci pro jiný ohrožený obor rusistiku, o název komparatistika a o místnosti ve Šporku.

Podle kol. Kalivody je třeba se nyní především pana děkana ptát, co zamýšlí s pracovištěm CKOM dál.

Student komparatistiky Ondřej Kavalír také vidí hlavní problém procedurální a ptá se, proč jsou studenti komparatistiky poslední, kdo se dozvídají o lepší budoucnosti svého oboru v rámci bohemistiky. Proč se nedozvěděli nic o rozvrhu výuky, proč se s nimi nekomunikuje. Kol. Volná připomněla slib pana děkana, že o změnách na komparatistice bude neprodleně informovat studenty. Kol. Polák ktomu dodal, že to nemělo proběhnout pouze velektronické podobě, ale že bylo vhodné osobní sdělení. Kol. Chromý to považuje za důsledek netransparentní politiky pana děkana Vacka a apeloval na diskutéry, aby se chýlili k závěrům debaty.

Prof. Svatoň doporučil AS tři body usnesení: doc. Bílek by měl předložit koncepci komparatistiky, AS by měl konstatovat, že perspektiva oboru komparatistika má lepší perspektivu v rámci bohemistikou, vedení fakulty by mělo ještě jednou zvážit provedená personální opatření. Kol. Maiello konstatoval, že neprodloužením smluv mladým pracovníkům se ušetřily desítky tisíc korun, ale mnohem víc se ztratilo na slavistice.

Kol. Polák zformuloval usnesení č.174 na základě připomínky kol. Hermana, další usnesení byla zformulována během krátké přestávky na základě diskuse. Po ní AS hlasoval o následujících usneseních:

Usnesení č. 174: AS FF UK pověřuje PAS FF UK, aby kontaktovalo právní oddělení UK sžádostí prověřit, zda přesun oboru komparatistika proběhl vsouladu splatnými předpisy.

Hlasování: 14-0-5

Usnesení č. 175: AS FF UK se pozastavuje nad postupem pana děkana vpřesunu oboru komparatistika zjednoho pracoviště na jiné. Vyslovuje politování nad tím, že personální politika současného vedení je opakovaně značně netransparentní, což se negativně odráží vcelkové vnitřní situaci fakulty.

Hlasování: 12-2-5

Usnesení č. 176: AS FF UK žádá vedení fakulty, aby ve spolupráci s KČT a CKOM předložilo koncepci oboru komparatistika.

Hlasování: 16-0-3

AS FF UK souhlasí stím, že obor komparatistka má perspektivu pod KČT.

Hlasování: 6-0-13

AS FF UK žádá vedení fakulty, aby se ještě jednou vrátilo kpersonálním změnám na pracovišti komparatistika a zhodnotilo jejich nutnost.

Hlasování: 7-0-12

Usnesení č. 177: AS FF UK žádá děkana FF UK, aby dodržel své slovo a informoval studenty oboru komparatistika o provedených změnách a jejich důvodech.

Hlasování: 17-0-2

Vzhledem ktomu, že po provedeném hlasování přestal být AS usnášeníschopný, ukončil předseda Zemánek jednání AS stím, že nebyly projednány zbývající body programu (Informace o Radě vysokých škol, Podnět kol. Valvody, Podnět kol. Šlerky, Různé).

Zapsal: Hon, Herman

Kontroloval: PAS

AS FF UK schválil dne 13.10.2005