Minulá volební období

Zápis 5. jednání AS FF UK konaného dne 16. 9. 2004

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis 5. jednání AS FF UK konaného dne 16. 9. 2004

Přítomni : M.Beneš, J.Bouzek, J.Kalivoda, M.Kovář, M.Lyčka, G.Maiello, M.Nedvědová, W.Oerter, J.Pelikán, O.Pilný, J.Wiendl, P.Zemánek, A.Čmejrková, J.Hon, J.Hron, K.Chamonikolas, J.Chromý, M.Kaplický, D.Kera, J.Nedvěd, P.Polák, R.Schich, J.Šlerka, L.Takács, K.Volná.

Omluveni : L.Bareš, J.Herman, M.Koldinská, Z.Vaněčková, J.Januška, F.Martínek.

Hosté: prof.PhDr.J.Vacek,CSc., děkan FFUK; doc.PhDr.J.Králová, proděkanka; ing.M.Marcolla, tajemník; prof.PhDr.M.Dohalská,DrSc., PhDr.V.Novotný, AS UK; doc.PhDr. I.Jakubec, předseda studijní komise; doc.V.Marek, prof.M.Procházka, doc.I.Ondřejová, doc.H.Vydrová, PhDr.D.Muchnová, doc.J.Mothejzíková, doc.Z.Švarcová, doc.J.Klápště, V.Forková, prof.V.Svatoň, prof.O.Uličný, studentky oboru polonistika.

Zasedání zahájil v13:40 předseda ASFFUK doc.Zemánek, který je také vcelém průběhu řídil.

Předsednictvo předložilo vpozvánce senátu tento návrh programu zasedání:

 1. Schválení programu

 2. Schválení zápisu 4. jednání AS FF UK

 3. Vyhlášení voleb do AS UK

 4. Projednání návrhu podmínek přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2005/2006

 5. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací (doktorské studium voborech románské literatury, klasická archeologie, dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, politologie, didaktika konkrétního jazyka; navazující magisterské studium, obory anglistika – amerikanistika, romistika, klasická archeologie; bakalářské studijní programy voborech klasická archeologie jednooborová a dvouoborová, religionistika, starořečtina, latina, čeština vkomunikaci neslyšících, anglistika – amerikanistika)

 6. Projednání změny studijního plánu oboru religionistika (bakalářské studium)

 7. Projednání návrhu investičního záměru na pořízení nemovitosti archeologického pracoviště Mělník – Centrum terénního výzkumu

 8. Projednání dopisu Veroniky Forkové

 9. Různé.

1) Schválení programu jednání

Předsedající uvedl návrh programu jednání předložený PAS. Úvodem reprodukoval omluvu etické komise, že nebylo předloženo její stanovisko kpřípadu doc.Volka, a její ujištění, že toto stanovisko bude senátu poskytnuto. Dále zahájil diskusi knávrhu programu jednání žádostí, aby se členové senátu nejdříve vyjádřili k tomuto programu svýjimkou otázky bodu 8).

Doc.Pelikán požádal o vysvětlení, proč členům ASFFUK nebyly předány zápisy zjednání pas. Poukázal na značnou dobu, která uplynula od červnového jednání pas a na důležitost, kterou tyto zápisy mohly mít i pro projednávání návrhu programu dnešní schůze. Požádal, aby vtomto bodě byl nadále dodržován VJR ASFFUK.

Kol.Volná ujistila, že příslušné zápisy budou ihned vytištěny a předány členům ASFFUK.

Doc.Zemánek se omluvil za toto pochybení a ujistil, že se nebude opakovat. Konstatoval, že knavrženému programu jednání svýhradou bodu 8) nejsou diskusní příspěvky a přešel kprojednávání otázky bodu 8) navrženého programu. Konstatoval, že tento bod byl předsednictvem zařazen do návrhu vposlední možné chvíli, a ačkoliv se podařilo kněmu shromáždit několik stanovisek, další zainteresovaní se pro časovou tíseň nemohli písemně vyjádřit či dostavit, především doc.Gladková. Proto svým jménem navrhl stažení tohoto bodu zprogramu jednání.

Dr.Maiello namítl, že přítomnost doc.Gladkové není ktomuto bodu nezbytná, doporučil, aby bod zůstal na programu jednání.

Kol. Takács se otázala, zda byli všichni zainteresovaní pozváni a zda bude přítomna kol.Forková a dr.Pösingerová. Doc.Zemánek odpověděl, že všichni zainteresovaní byli pozváni. Kol.Volná odpověděla, že kol.Forková se dostaví později na bod 8). Dr.Nedvědová oznámila, že bude dr.Pösingerovou informovat prostřednictvím SMS, a ta zašle zprávu, zda bude moci být přítomna. Považuje za nezbytnou přítomnost doc.Gladkové.

Doc.Pelikán podpořil návrh na stažení tohoto bodu zjednání stím, že jeho projednání nepodléhá časové tísni a že postrádá stanovisko pas ktéto otázce.

Doc.Zemánek dal hlasovat o svém návrhu stáhnout bod 8) zprogramu jednání.

Hlasování: 7-6-9, návrh nebyl přijat.

Dále dal Doc.Zemánek hlasovat o návrhu programu jednání vpodobě, jak byl písemně předložen.

Hlasování: 19-0-3, návrh byl přijat.

2) Schválení zápisu ze 4.zasedání ASFFUK

Doc.Zemánek požádal o připomínky knávrhu zápisu.

Děkan FFUK prof.Vacek poděkoval za zapracování jeho předchozích připomínek knávrhu zápisu jednání k bodu Různé, poukázal však na to, že vzávěru jeho vystoupení byla vpředloženém znění doplněna pasáž, která je oproti skutečnosti příliš stručná a tím matoucí: Vtextu je uvedeno, že byl informován, že pohrdá senátem, a vyzván kodstoupení, není tam však uvedena jeho odpověď, že jeho otázka po důvodech neschválení jeho návrhu jmenování proděkanky pro zahr. styky je důkazem respektování postojů senátu a ochoty kdialogu. Požádal o úpravu zápisu vtomto smyslu.

Dr. Pilný reprodukoval žádost předsedkyně etické komise, aby vzápisu zaznělo, že zprávu etické komise přednesla vplném znění, nikoli že přednesla její hlavní body.

Doc.Pelikán požádal, aby do záznamu jeho příspěvku kotázce konkursu, jehož se účastnila Mgr.Kolínská, byla vložena formulace, že konkurs proběhl již vdobě, kdy děkanem FFUK byl doc.Kolář. Dále vyzval, aby nadále nebyla do zápisu zjednání senátu zařazována vyjádření členů senátu po době, kdy senát přestal být usnášeníschopný.

Doc.Zemánek odpověděl, že tato součást zápisu je následkem jeho chyby při řízení minulé schůze, kdy on jako řídící schůze ji po okamžiku zániku účasti schopné usnášení explicitně neukončil. Konstatoval, že pas po diskusi tuto pasáž vzápisu senátu ponechalo. Kol.Volná doplnila, že tato pasáž byla do zápisu dodána na základě došlých připomínek členů senátu, které na tuto dobu jednání senátu odkazovaly.

Doc.Zemánek konstatoval, že další připomínky knávrhu zápisu nejsou, a dal hlasovat o návrhu změny předloženém prof.Vackem.

Hlasování: 21-0-2, návrh byl přijat.

Dále bylo hlasováno o návrhu změny předloženém dr.Pilným.

Hlasování: 22-0-1, návrh byl přijat.

Dále bylo hlasováno o návrhu změny předloženém doc.Pelikánem.

Hlasování: 14-0-9, návrh byl přijat.

Následovalo hlasování o návrhu zápisu ze4.jednání ASFFUK jako celku se zapracovanými schválenými změnami, jak jsou uvedeny výše.

Hlasování: 22-0-1, návrh byl přijat.

3) Vyhlášení voleb do ASUK

Dr. Kalivoda reprodukoval obsah písemně předloženého materiálu ktomuto bodu a navrhl rozdělit diskusi o něm na dvě části, jednak na diskusi kbodům navrhovaného usnesení mimo bodu o volbě dílčí volební komise, jednak na diskusi o složení a volbě této komise.

Doc.Zemánek přijal tento návrh a požádal o příspěvky do navržené první části diskuse. Konstatoval, že žádné připomínky vtéto části diskuse nejsou. Požádal o návrhy do volební komise senátu, která během dalšího průběhu tohoto bodu provede volby dílčí volební komise FFUK pro volby do ASUK. Do této komise byli navrženi doc.Kovář, dr.Pilný a kol.Hon. Vyzval khlasování o těchto jménech.

Hlasování: 21-0-2, volební komise byla zvolena vuvedeném složení.

Doc.Zemánek vyzval k hlasování o stanovení počtu členů dílčí volební komise FFUK pro volby do ASUK a navrhl počet pěti členů.

Hlasování: 19-0-4, návrh byl přijat.

Doc.Zemánek vyzval kpodávání návrhů na členy dílčí volební komise FFUK pro volby do ASUK.

Dr. Kalivoda navrhl své členství vtéto komisi, pokud nebude dostatek dalších zájemců.

Doc.Pelikán konstatoval, že PAS nevytvořilo podmínky pro hladké projednání tohoto bodu programu, zejména nepřipravilo návrh kandidátky. Poukázal na spojitost této věci schybějícími zápisy zjednání pas a navrhl odložení tohoto bodu na říjnové zasedání senátu.

Dr. Kalivoda oponoval, že říjnový termín tohoto rozhodnutí je příliš pozdní pro bezproblémové zajištění voleb. Navrhl, aby se ASFFUK pokusil tento bod uzavřít již na tomto jednání senátu.

Doc.Pelikán opakoval návrh na odložení bodu a žádal hlasování o něm. Doc.Zemánek vyzval ktomuto hlasování.

Hlasování: 14-4-3, návrh byl přijat.

Doc.Zemánek navrhl projednání tohoto bodu před bodem 8) této schůze.

Dr.Maiello navrhl projednání tohoto bodu po bodě 8) této schůze.

Doc.Pelikán navrhl ukončení diskuse ktomuto bodu.

Hlasování o návrhu dr.Maiella: 5-8-8, návrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu doc.Zemánka: 16-0-7, návrh byl přijat.

Projednávání tohoto bodu jednání bylo přerušeno.

4) Projednání návrhu podmínek přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2005/2006

Proděkanka pro studijní záležitosti doc.Králová poukázala na to, že dosavadní model přijímacích zkoušek (dále PZ) se osvědčil a je příznivě hodnocen i Rektorátem UK – z337 odvolání proti rozhodnutí FFUK vpřijímacím řízení tohoto roku RUK nevyhověl ani jedinému. Poděkovala za tento úspěch všem pracovníkům FFUK a zvláště pracovníkům ÚFaR za promptní vyhotovení expertiz pro potřeby RUK. Vyřídila také poděkování rektora UKtomuto pracovišti.

První navrhovanou změnou pro rok 2004/2005 je zrušení 1.kola PZ pro obory, na něž se přihlásilo méně než 30 uchazečů. Vtakovém případě je velmi těžké nastavit úroveň náročnosti 1.kola a dochází ke neúměrnému počtu úspěchů či neúspěchů uchazečů.

Druhou navrhovanou změnou je ustanovení, že u oborů, na něž se přihlásí méně než 50 uchazečů, bude možno uspořádat dodatečné PZ vzáří. Návrh je předkládán již nyní, protože zdůvodu zákonných termínů bude tyto dodatečné PZ nutno vyhlásit nejpozději 15.4.2005. Přitom tyto obory budou známy až po uzavření termínu pro podávání přihlášek na řádný termín PZ koncem března 2005 a následné projednání senátem nebude možné. Pokud by tento návrh nebyl přijat nyní, FFUK by se ukázala jako nevstřícná vůči uchazečům a připravila by se o finanční prostředky.

Vpřípadě oborů „navazující andragogika“ a „etnologie se specializací vietnamistika“ není ještě kdispozici rozhodnutí akreditační komise, ale bude patrně kdispozici do konce října, kdy bude nutno začít tisknout materiály pro řádné přijímací řízení. Pokud rozhodnutí akr. komise do té doby nebude známo, budou tyto dva obory zřádného přijímacího řízení vyřazeny a přesunuty do dodatečného přijímacího řízení.

Jako projev vstřícnosti kuchazečům budou všechny materiály připravené pro den otevřených dveří umístěny i na médium CD-ROM spolu se Seznamem přednášek a zákonnými předpisy.

Doc.Kovář podpořil přednesené návrhy vedení fakulty.

Dr.Maiello rovněž podpořil tyto záměry a vyjádřil politování, že knim nedošlo dříve.

Doc.Králová namítla, že nejdříve musel být vyzkoušen základní model přijímacího řízení a zjištěn počet oborů, kterých se budou dodatečné PZ a zrušení 1.kola týkat. To se stalo až vakad. roce 2003/2004.

Kol.Volná reprodukovala dvě otázky nepřítomného dr.Hermana: a) zda FFUK má usilovat i o ty studenty, kteří jinde neuspějí, b) kdo vpřípadě jednokolové PZ určí její termín.

Doc.Králová odpověděla, že a) ani slabším studentům nebude PZ prominuta a že dodatečné PZ umožní pokračovat vPZ i uchazečům, o něž by FFUK zájem měla, kteří jsou však vyřazeni souběhem termínů či nadprůměrným zájmem o některé obory a že b) jednokolové přijímací řízení se bude vždy konat vtermínu 2.kola.

Prof.Vacek podpořil tyto argumenty doc.Králové.

Kol.Hon se zeptal, zda zavedení dodatečných PZ znamená, že každý obor bude muset pro tyto PZ vyhradit určitý počet míst, i když by třeba neměl o tyto dodatečné PZ zájem.

Doc.Králová odpověděla, že bude jednoznačně známo, kterých oborů se dodatečné PZ mohou (ale nemusí, pokud obor nebude mít zájem) týkat – budou to ty obory, na něž se přihlásí méně než 50 zájemců.

Kol.Chamonikolas se dotázal, proč vmateriálech kprojednání na CD není uveden obor „český jazyk a literatura“.

Doc.Králová odpověděla, že patrně jde o technickou chybu, protože materiály byly děkanátu předány včas. Slíbila, že případ tohoto oboru ověří.

Dále upozornila na skutečnost, že vnavrhovaných zásadách je zavedena možnost elektronického stažení přihlášky a elektronické opravy přihlášky vpřípadě její chybného podání. Opravená verze ovšem musí být podána i poštou spodpisem uchazeče. Dále je nově zohledněna otázka studentů se specifickými poruchami učení.

Doc.Zemánek konstatoval, že nejsou další diskusní příspěvky a navrhl usnesení:

Usnesení č. 42: (a) AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2005/2006.

Kol.Volná požádala, aby do usnesení bylo zapracováno konstatování, kdo a kdy rozhodne o konání jednokolového přijímacího řízení.

Dr. Kalivoda proto navrhl další bod usnesení:

Usnesení č. 42: (b) AS FF UK bere na vědomí informaci proděkanky doc. Králové o tom, že jednokolové přijímací řízení proběhne v termínu druhého kola dvoukolového přijímacího řízení.

Doc.Zemánek dal o těchto návrzích hlasovat jako o bodech a) a b) jednoho usnesení

Hlasování: 24-0-1, návrh byl přijat.

5) Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací (doktorské studium voborech románské literatury, klasická archeologie, dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, politologie, didaktika konkrétního jazyka; navazující magisterské studium, obory anglistika – amerikanistika, romistika, klasická archeologie; bakalářské studijní programy voborech klasická archeologie jednooborová a dvouoborová, religionistika, starořečtina, latina, čeština vkomunikaci neslyšících, anglistika – amerikanistika)

Doc.Zemánek konstatoval, že smateriály ktomuto bodu se senát mohl včas vúplnosti seznámit, znovu uvítal hosty přítomné ktomuto bodu a navrhl, aby diskuse kjednotlivým návrhům proběhla odděleně a poté aby se o nich jednotlivě hlasovalo. Plénum nemělo proti tomuto návrhu námitky, doc.Zemánek tedy otevřel společnou diskusi ke všem návrhům.

Předseda studijní komise doc.Jakubec uvedl, že velký počet návrhů je odůvodněn dlouhou prodlevou vjednání senátu, takže postupně se hromadící návrhy bylo možno předložit kprojednání až nyní. Oznámil, že studijní komise nemá knávrhům vjejich předložené podobě žádné připomínky.

Dr.Maiello se otázal, jaké jsou obecně poslední kroky fakulty ve smyslu Boloňské deklarace.

Doc.Králová odpověděla, že vtomto smyslu postupují početné bakalářské akreditace, které jsou vtomto celku akreditací předloženy. Poznamenala, že se vtom také příznivě projevuje vliv poslední senátem schválené změny SZŘ FFUK, která umožnila i dvouoborové bakalářské studium. Některé ústavy již této možnosti využily. Oznámila, že se nesplnila hrozba ukončení akreditace nestrukturovaného učitelského studia, avšak přesto je tato možnost důvodem, proč FFUK využije prostředky zrozvojového fondu MŠMT kpřípravě navazujícího magisterského programu učitelského studia. Avizovala, že další skupina nových akreditací bude předložena vříjnu, což je vázáno na zahájení habilitačního řízení některých pracovníků FFUK. Zdůraznila význam nového doktorského studijního programu „didaktika konkrétního jazyka“, který umožní spolupráci sregionálními univerzitami, jež právo pěstovat doktorské studijní programy nemají a od FFUK vtomto požadují pomoc. To umožní využít potenciál FFUK a překonat jistou oborovou izolovanost některých filologických oborů. Poděkovala doc.Mothejzíkové za podnět vtomto směru.

Doc.Zemánek upozornil na dotaz zpléna, že stanoviska studijní komise kjednotlivým návrhům jsou kdispozici na CD členů senátu. Doc.Jakubec doplnil, že jsou uveřejněna i na webu. Doc.Králová připomněla, že všem návrhům, jež vykazují nějaké nedostatky, je věnována pozornost a před jejich předložením děkanát spolupracuje se ZS na jejich odstranění.

Dr.Maiello navrhl, aby FFUK více využívala skutečnost, že prof.Macurová je členem akademické obce fakulty, a aby ji ASFFUK zval na svá jednání, jež se návrhů akreditací týkají.

Doc.Zemánek upozornil, že podle jeho názoru nelze požadovat po prof.Macurové takovouto aktivitu, jelikož by to bylo ovlivňováním její práce ve funkci, která je nezávislá na jejím vztahu k FFUK.

Doc.Králová odpověděla, že FFUK pomoci prof.Macurové vmimořádných situacích využívá, ale podle jejího názoru to není korektní postup.

Doc.Zemánek konstatoval, že další diskusní příspěvky nejsou přihlášeny. Navrhl postupně následující body usnesení a provedl o nich hlasování sdále uvedenými výsledky:

Usnesení č. 43: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu anglistika-amerikanistika, studijního oboru anglistika-amerikanistika (prez. jednoobor.studium).

Hlasování: 25-0-0, návrh byl schválen.

Usnesení č. 44: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu čeština v komunikaci neslyšících, studijního oboru čeština v komunikaci neslyšících (prez. jednoobor.studium).

Hlasování: 25-0-0, návrh byl schválen.

Usnesení č. 45: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu bakalářský studijního programu historické vědy, studijního oboru klasická archeologie (prez. jednoobor.studium).

Hlasování: 25-0-0, návrh byl schválen.

Usnesení č. 46: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu filologie, studijního oboru románské literatury (prez. komb. studium).

Hlasování: 25-0-0, návrh byl schválen.

Usnesení č. 47: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu historické vědy, studijního oboru klasická archeologie (prez. komb. studium).

Hlasování: 25-0-0, návrh byl schválen.

Usnesení č. 48: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu historické vědy, studijního oboru dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (prez. komb. studium).

Hlasování: 25-0-0, návrh byl schválen.

Usnesení č. 49: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu politologie, studijního oboru politologie (prez., komb. studium).

Hlasování: 25-0-0, návrh byl schválen.

Usnesení č. 50: AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijního oboru latina (prez. dvouobor. studium).

Hlasování: 24-0-1, návrh byl schválen.

Usnesení č. 51: AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijního oboru starořečtina (prez. dvouobor. studium).

Hlasování: 24-0-1, návrh byl schválen.

Usnesení č. 52: AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filozofie, studijního oboru religionistika (prez. dvouobor.studium).

Hlasování: 24-0-1, návrh byl schválen.

Usnesení č. 53: AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace magisterského navazujícího studijního programu filologie, studijního oboru romistika (prez. jednoobor. studium).

Hlasování: 25-0-0, návrh byl schválen.

Usnesení č. 54: AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace bakalářského studijního programu historické vědy, studijního oboru klasická archeologie (prez. dvouobor. studium).

Hlasování: 24-0-1, návrh byl schválen.

Usnesení č. 55: AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace magisterského navazujícího studijního programu historické vědy, studijního oboru klasická archeologie (prez. dvouobor. studium).

Hlasování: 24-0-1, návrh byl schválen.

Usnesení č. 56: AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace doktorského studijního programu filologie, studijního oboru didaktika konkrétního jazyka (prez. komb. studium).

Hlasování: 25-0-0, návrh byl schválen.

Usnesení č. 57: AS FF UK nemá námitek proti akreditaci magisterského navazujícího studijního programu anglistika-amerikanistika, studijního oboru anglistika-amerikanistika (prez. jednoobor. studium).

Hlasování: 25-0-0, návrh byl schválen.

6) Projednání změny studijního plánu oboru religionistika (bakalářské studium)

Doc.Zemánek udělil slovo dr.Lyčkovi, aby vysvětlil podstatu předloženého návrhu.

Dr. Lyčka objasnil, že se jedná o technický návrh odstraňující chybu, jež souhrou několika postupných nepřesností předpisuje vsoučasně platném studijním plánu studentům získat zápočet zpřednášky kdějinám filozofie, což je ovšem logický omyl. Předložený návrh jej odstraňuje.

Doc. Jakubec oznámil, že studijní komise tento návrh sÚfaR projednala a její stanovisko kněmu je kladné.

Doc.Králová podpořila návrh, jelikož ve svém znění zvyšuje výběrovost studia daného oboru.

Doc.Zemánek konstatoval, že další diskusní příspěvky nejsou přihlášeny, a předložil návrh usnesení:

Usnesení č. 58: AS FF UK schvaluje změnu studijního plánu oboru religionistika (bakalářské studium).

Hlasování: 25-0-0, návrh byl schválen.

Před projednáním dalšího bodu vyhlásil předsedající patnáctiminutovou přestávku zdůvodu okamžité nepřítomnosti tajemníka FFUK, a aby umožnil konzultace o nalezení kandidátů do dílčí volební komise FFUK pro volby ASUK podle přerušeného bodu 3).

7) Projednání návrhu investičního záměru na pořízení nemovitosti archeologického pracoviště Mělník – Centrum terénního výzkumu

Doc.Zemánek zahájil po přestávce další jednání senátu a předal slovo tajemníkovi FFUK, aby uvedl projednávaný materiál.

Ing. Marcolla úvodem upozornil, že nákup nemovitosti fakultou vyžaduje podle platných právních předpisů schválení ASFFUK, ASUK a Správní radou UK. Omluvil se za to, že vmateriálu předloženém senátu vypadla ve 3.odst., 4.větě slova „a pravěká archeologie“ – upřesnil, že materiál je podán vzájmu jak oboru klasické archeologie, tak oboru pravěké archeologie.

Poté se slova ujal doc.Klápště a upozornil, že návrh je předložen Ústavem pro pravěk a ranou dobu dějinnou a Ústavem pro klasickou archeologii a že druhým předkladatelem materiálu je prof.Bouzek. Uvedl, že univerzitní výuka archeologie je celosvětově spojena sarcheologickou praxí prováděnou na stálých základnách univerzitních pracovišť a že tyto základny často patří ke světové špičce voboru. FFUK tato možnost chybí a to ji voboru archeologie výrazně omezuje vmožnostech mezinárodní spolupráce a ve zvýšení počtu studentů oboru. Proto oba archeologické ústavy FFUK hledaly lokalitu, která by takovou základnu umožňovala vybudovat. Volba padla na region Mělnicka, který je vblízkosti Prahy a současně je archeologicky zajímavý. Vtomto regionu byl nalezen objekt, jehož navrhovaná koupě je předmětem tohoto bodu jednání. Je ve velmi dobrém stavu, který byl ověřen jak pracovníky obou archeologických ústavů, tak příslušnými pracovníky děkanátu fakulty. Požadovaná cena objektu je vsouladu sjeho užitnou hodnotou, dochází u něj ke změně vlastnických vztahů a mohl by být uveden do zamýšleného provozu velmi rychle bez dodatečných investic. Struktura stavby i střecha objektu jsou v pořádku.

Prof.Bouzek doplnil, že UK je již vČR jedinou univerzitou, na níž je pěstována archeologie a která takovou výzkumnou základnu nemá. Záměr nákupu této nemovitosti byl začleněn do výzkumného záměru podaného MŠMT, takže je naděje, že provoz zařízení nebude hrazen zrozpočtu fakulty. Na záměru se podílí i rozpočet univerzity a je o něm informován rektor UK. Navrhovaný objekt leží vblízkosti velmi zajímavé archeologické lokality, která by mohla být prvním nalezeným římským táborem vČechách. Masarykova univerzita má čtyři taková střediska, plzeňská univerzita má takové středisko rovněž, opavská univerzita také, ačkoliv má otevřeno pouze bakalářské studium archeologie. Pouze Karlova univerzita nemá žádné a přestává být schopna konkurovat.

Doc. Klápště připomněl, že i FFUK se nachází vkonkurenčním prostředí a musí vněm obstát.

Kol.Kera se otázala, zjakých fakultních fondů budou hrazeny provozní náklady navrhované základny za předpokladu, že cenu investice uhradí UK.

Prof.Bouzek odpověděl, že provozní náklady by byly hrazeny zprostředků výzkumného záměru, navrženého ministerstvu školství. Po dobu pěti let by tedy provoz této základny nestál FFUK nic, co nastane poté, je těžko možno odhadnout.

Doc.Zemánek položil upřesňující otázku, zjakých fondů bude hrazen nákup nemovitosti.

Ing. Marcolla odpověděl, že by se tak stalo zfakultního fondu reprodukce investičního majetku, který je plněn dotacemi na odpisy, tedy zfakultních investičních zdrojů. Provoz základny by byl hrazen zinstitucionálních prostředků na výzkum, tedy nikoli zprostředků získávaných ze vzdělávací dotace.

Doc.Zemánek položil otázku, jaký bude osud základny, pokud navrhované výzkumné záměry nebudou schváleny. Ing. Marcolla odpověděl, že institucionální prostředky představují dotaci na specifický výzkum, získávané mimo dotaci na vzdělávání.

Doc.Klápště připomněl, že archeologické ústavy si tento problém uvědomují a snaží se získat další prostředky například žádostmi o grant zfondu Saxonia a jinými způsoby, není však vjejich moci poskytnout nějaké stoprocentní záruky do budoucna, tak jako to není možné vjiných oborech výzkumné činnosti.

Kol.Hron se otázal, zda FFUK bude mít na zakoupení objektu dost peněz zfondů, které nejsou dotovány dotací na vzdělávání.

Dr. Kalivoda položil otázku, zda může shrnout situaci takto: investice bude hrazena z fakultních fondů ktomu určených, které jsou naplňovány odpisy, provoz objektu bude hrazen zjiž schválených výzkumných záměrů po dobu pěti let; pochopitelně není možno požadovat, aby překladatelé měli jednoznačnou představu o hrazení těchto nákladů po této době.

Doc.Klápště odpověděl, že tyto záměry jsou podány, nikoli schváleny.

Dr. Kalivoda poznamenal, že pokud nebudou schváleny, budou hrazeny zfakultních zdrojů, určených i na jiné účely. Ing. Marcolla upřesnil, že zfondů specifického výzkumu, které je možno používat na široké spektrum výdajů.

Prof.Vacek doplnil, že charakter těchto fondů přesně odpovídá účelu těchto předpokládaných výdajů, neboť mají podporovat i odbornou činnost spojenou s výukou.

Prof.Bouzek poukázal na praxi obdobných zařízení brněnské (čtyři základny) a plzeňské univerzity, které provádějí záchranné archeologické výzkumy a umožňují snížit náklady na nutnou odbornou praxi svých studentů, takže financování jejich funkce nepředstavuje nikde žádný problém. Na naší základně je navíc možno očekávat pobyt zahraničních studentů, který si jej budou sami hradit.

Doc.Králová poukázala na to, že zfondů specifického výzkumu jsou hrazeny i výdaje za stáže a odbornou praxi, které jsou placeny i nyní; vtomto případě by u studentů archeologie byly směrovány na jedno místo, což by vedlo kfinančním úsporám.

Doc.Zemánek se dotázal, jaký je počet studentů archeologie vpoměru kpočtu ostatních studentů, jimž se obdobné náklady dosud hradí, a zda hrazením provozu navrhovaného objektu nedojde kpoměrnému znevýhodnění ostatních oborů, které toto zařízení nebudou moci využívat.

Prof.Bouzek odpověděl, že jde zhruba o 50 studentů ročně, kteří mají povinnost absolvovat odbornou praxi. Vsoučasné době je jim tato praxe placena na pracovištích jiných provozovatelů, jejich přesunem na navrhovanou fakultní základnu by došlo kvýrazné úspoře a navíc by FFUK inkasovala od studentů jiných institucí, za které by naopak bylo placeno FFUK.

Doc.Zemánek poukázal na nutnost placení fixních ročních nákladů na provoz, které přesahují tuto kalkulaci, a požádal osdělení jejich výše.

Ing. Marcolla odpověděl, že se jedná o částku 250 – 300 tis. Kč ročně.

Doc.Klápště doplnil, že kromě 50 studentů mgr. a bak. studia je ještě nutno připočítat asi 50 doktorandů ročně, kteří by tuto základnu rovněž využívali.

Dr.Oerter se otázal, zda by objekt mohl být pronajímán jiným institucím, aby jeho provoz nebyl ztrátový.

Prof.Bouzek odpověděl, že archeologické ústavy FFUK nabyly oprávnění kprovádění záchranných výzkumů, které je zákonem předepsáno pro všechny instituce provozující archeologické výzkumy, a že třítýdenní záchranný výzkum za účasti studentů je vsoučasnosti běžně hrazen částkou např. 300 tis. Kč.

Dr.Maiello poukázal na povodňovou katastrofu vČR před třemi lety a upozornil, že Archeologický ústav AVČR při ní ztratil celou svou knihovnu. Toto jednání senátu je drobnou možností, jak české archeologii a jejím ústavům na UK tuto ztrátu poněkud vynahradit.

Doc.Klápště poukázal na to, že jednou ze čtyř archeologických základen MU je celonárodně významná lokalita Pohansko, která je takto svěřena do správy MU. Oproti tomu je koupě domku na okraji Mělníka Karlovou univerzitou přece jen akcí daleko menšího řádu.

Kol.Takács prohlásila, že naprosto nepochybuje o tom, že tuto základnu archeologové FFUK potřebují. Problém je vtom, že vpřípadě neschválení navržených záměrů dolehnou všechny výdaje na provoz objektu na fakultní prostředky zfondů na specifický výzkum. Otázala se, jakou část těchto celkových fondů předpokládaná roční suma na provoz objektu představuje.

Ing. Marcolla odpověděl, že tato roční dotace představuje letos 15 milionů Kč, přičemž roční částka na provoz objektu by dosahovala 250-300 tis. Kč.

Kol.Šlerka se otázal, zda částka 3 mil. Kč, přepokládaná na nákup objektu, je již plánována na nákup konkrétního objektu, nebo na nákup dosud neurčených objektů.

Ing. Marcolla odpověděl, že částka je plánována podle sondáže obvyklých současných cen takových objektů na Mělnicku. Bude čerpána ze zdrojů fondu FRIM, jímž fakulta disponuje na investice podle svého uvážení.

Doc.Pelikán kritizoval, že diskuse zabíhá do přílišných detailů a že kprojednávání nebyl vyžádán názor hospodářské komise. Kritizoval ztoho důvodu předčasné zařazení této otázky na program jednání senátu. Dále navrhl ukončení diskuse ktomuto bodu.

Doc.Zemánek se přihlásil do diskuse a uvedl, že po podaných vysvětleních zůstává otázkou již jen částka 3 milionů předpokládané investice, naproti tomu budoucí roční provozní náklady objektu nebudou pro FFUK likvidační částkou ani vpřípadě krizového scénáře, který není pravděpodobný. Poté, co se dozvěděl, že FFUK disponuje licencí pro záchranné archeologické výzkumy, pro něj přestává být navržené usnesení problémem, protože ví, že soukromé firmy se prováděním těchto záchranných archeologických průzkumů velmi dobře živí.

Prof.Bouzek připomněl, že podmínkou této licence je objekt, ve kterém by se tato činnost dala provádět. Bez něj by její využití možné nebylo.

Doc.Zemánek konstatoval, že není třeba hlasovat podle návrhu doc.Pelikána o ukončení diskuse, protože nejsou další diskusní příspěvky. Omluvil se, že o tomto návrhu nedal hlasovat ihned, jakmile padl.

Dr. Kalivoda uvedl jako technickou poznámku, že nesouhlasí spoznámkou doc.Pelikána o zbytečné podrobnosti této diskuse zúst ekonomických laiků, i když uznává oprávněnost jeho připomínky, že měla být o stanovisko požádána hospodářská komise. Naproti tomu je tato investice za řadu uplynulých let první, kterou ASFFUK projednává, a proto je od jeho členů podle jeho názoru odpovědné, že se této záležitosti podrobně věnují.

Doc.Pelikán odpověděl, že byl špatně pochopen – nekritizoval senát za zbytečnou diskusi, ale považoval zařazení tohoto bodu za příliš ukvapené a nepřipravené.

Doc.Zemánek uvedl, že PAS obdrželo tento materiál kprojednání teprve před týdnem.

Kol.Chamonikolas navrhl odložení tohoto bodu na příští jednání senátu po projednání hospodářskou komisí.

Ing. Marcolla namítl, že věc nesnese dalšího odkladu. Správní rada UK zasedá pouze dvakrát do roka na jaře a na podzim a možní prodejci nebudou čekat neomezenou dobu.

Doc.Zemánek ukončil diskusi kmateriálu a přečetl návrh usnesení, jak vněm byl obsažen. Ktomuto návrhu podal protinávrh kol.Šlerka, ale ani delší následná diskuse (Ing. Marcolla, kol.Šlerka, doc.Klápště, doc.Zemánek, dr.Kalivoda, kol.Chamonikolas, dr.Pilný, doc.Kovář, dr.Lyčka) nedospěla kobecně přijatelnému textu návrhu usnesení.

Proto dr. Kalivoda navrhl sestavení pracovní skupiny pro vypracování návrhu usnesení ktéto věci. Za její členy navrhl tajemníka FFUK, prof.Bouzka, doc.Klápštěho a kol.Šlerku. Navrhl, aby na dobu jednání této skupiny bylo projednávání tohoto bodu přerušeno.

Doc.Zemánek provedl hlasování o tomto návrhu.

Hlasování: 25-0-0, návrh byl přijat.

Doc.Zemánek přerušil jednání o bodu 6) programu jednání na dobu práce pracovní skupiny určené pro přípravu usnesení a obnovil jednání o bodu 3) – Vyhlášení voleb do ASUK.

3) Vyhlášení voleb do ASUK (pokračování)

Doc.Zemánek rekapituloval závěry dosažené před přerušením tohoto bodu a konstatoval, že zbývá navrhnout pět členů dílčí volební komise FFUK pro volby do Akademického senátu UK. Požádal o návrh kandidátů na členství vtéto komisi.

Kol.Volná navrhla členy ASFFUK kol. Jiřího Nedvěda a Martina Kaplického a kol.Tomáše Pavlíčka, studenta 3.roč. oboru český jazyk a literatura + historie. Oba přítomní členové ASFFUK stouto kandidaturou vyslovili souhlas, souhlas kol.Pavlíčka tlumočila kol.Volná, což bylo plénem ASFFUK akceptováno.

Dr. Kalivoda navrhl jako další kandidáty dr.Maiella a sebe samotného. Dr.Maiello vyslovil stouto kandidaturou souhlas.

Další návrhy nebyly podány.

Doc. Zemánek předal volební komisi řízení voleb přípravné volební komise FFUK.

Pro ukončení voleb volební komise sečetla hlasy a po desetiminutové přestávce vjednání oznámila výsledek:

kol.Jiří Nedvěd 23-0-0, byl zvolen;

kol.Martin Kaplický 23-0-0, byl zvolen;

kol. Tomáš Pavlíček 23-0-0, byl zvolen;

dr.Giuseppe Maiello 22-1-0, byl zvolen;

dr. Jan Kalivoda 23-0-0, byl zvolen.

Doc.Zemánek konstatoval, že dílčí volební komise FFUK pro volby do ASFFUK byla ustavena.

Dále doc.Zemánek přednesl podle materiálu kbodu 3) jednání tento návrh usnesení:

Usnesení č. 60:

 1. AS FF UK vyhlašuje podle Volebního a jednacího řádu AS UK a podle rozhodnutí předsednictva AS UK ze dne 20.5.2004 pro Filozofickou fakultu UK volby do Akademického senátu UK.

 2. AS FF UK stanoví jako řádný termín voleb dny 8.11. a 9.11., hod. 8:00-16:00 a jako místo konání voleb sekretariát AS FF UK vhlavní budově FF UK na Palachově náměstí 2.

 3. Případné opakování voleb podle podmínek Volebního a jednacího řádu AS UK se bude konat ve dnech 15.11.-16.11. a 22.11.-23.11. ve stejném místě a čase.

 4. AS FF UK jmenuje pro tyto volby dílčí volební komisi ve složení J. Nedvěd, M. Kaplický, T. Pavlíček, G. Maiello a J. Kalivoda.

 5. AS FF UK pověřuje dílčí volební komisi a předsednictvo AS FF UK, aby zajistily průběh těchto voleb podle příslušných ustanovení Statutu UK a Volebního a jednacího řádu Akademického senátu UK.

a nechal o něm se souhlasem pléna hlasovat jako o celku.

Hlasování 21-1-1, návrh byl přijat.

Tím bylo ukončeno projednávání bodu 3) programu jednání.

7) Projednání návrhu investičního záměru na pořízení nemovitosti archeologického pracoviště Mělník – Centrum terénního výzkumu (pokračování)

Kol. Šlerka jménem pracovní skupiny ustavené plénem pro přípravu usnesení ktomuto bodu přednesl tento návrh:

Usnesení č. 59:

 1. AS FF UK souhlasí se záměrem na pořízení nemovitosti za účelem zřízení centra terénního výzkumu vlokalitě Mělník vsouladu se zákonem o zadávání veřejné zakázky.

 2. AS FF UK souhlasí ve smyslu článku 50 Statutu UK spřípadným uzavřením nájemní smlouvy na obytnou nemovitost vlokalitě Mělník za cenu vmístě obvyklou se zajištěním možnosti následného pořízení formou koupě vroce 2005.

 3. AS zavazuje vedení fakulty hradit provozní výdaje pořízené nemovitosti ze zdrojů mimo normativní dotace na vzdělávací činnost. Předpokládá rovněž zapojení zdrojů doplňkové činnosti související sprovozem centra.

Požádal, aby bylo hlasováno o těchto všech třech bodech jako ocelku, protože na sebe navzájem úzce navazují a pouze částečným přijetím tohoto usnesení by došlo ke ztrátě jeho smyslu.

Doc.Zemánek dal o návrhu hlasovat.

Hlasování 20-1-2, návrh byl přijat.

Tím bylo ukončeno jednání kbodu 7).

8) Projednání dopisu Veroniky Forkové

Úvodem tohoto bodu se doc.Zemánek otázal dr.Nedvědové, zda se dr.Pösingerová bude moci dostavit na jednání ASFFUK. Dr.Nedvědová reprodukovala senátu omluvu dr.Pösingerové, že pro zaneprázdnění na MŠMT se dr.Pösingerová tohoto zasedání senátu nebude moci účastnit.

Doc.Zemánek upozornil, že situace projednávání tohoto bodu je značně asymetrická zdůvodu nepřítomnosti dr.Pösingerové a doc.Gladkové, a požádal členy ASFFUK, aby tuto skutečnost při jednání brali vúvahu. Vyjádřil své osobní přesvědčení, že za dané situace by neměl být tento bod projednáván. Podle předchozího rozhodnutí senátu zahájil jednání a požádal o diskusní příspěvky.

Kol.Forková se představila jako studentka ÚSVS, oboru polonistika a spoluautorka dopisu, který vyvolal projednávání tohoto bodu programu. Uvedla, že na oboru polonistika strávila čtyři roky a vnedávné době na něm složila státní zkoušku. Prožila na tomto oboru mnoho změn mezi přednášejícími oboru, které měly nepříznivý vliv na kontinuitu výuky studentů.

Důvodem knapsání dopisu však byla událost minulého akademického roku, kdy byla za členku ÚSVS pro obor polonistika přijata dr.Pösingerová, podle názoru studentů nestandardním způsobem. Tato vyučující vedla obor polonistiky dlouhá léta, byla však propuštěna vakad. roce 2001-2002, protože jednohlasným rozhodnutím konkursní komise nevyhověla podmínkám vypsaného konkursu. Po dvouleté pauze byla bez konkursu přijata na ÚSVS znovu, ačkoliv obor polonistika byl mezitím posílen filoložkou dr.Dybalskou. Dr.Pösingerová začala ihned vystupovat jako vedoucí oddělení polonistiky, přitom však kjeho řízení a rozvoji nijak nepřispívá a nekomunikuje se studenty ani s vyučujícími. Kol.Forková se nechce vyjadřovat kjejí odborné úrovni, upozorňuje však, že příští týden má proběhnout na Vědecké radě FFUK její habilitační řízení.

Dr.Pösingerová podle kol.Forkové neprojevila při řízení oboru polonistika žádné organizační nadání. Kol.Forková uvedla jako případ svou vlastní státní zkoušku, která byla připravena chaoticky, o změně jejího data se dvě třetiny zkušební komise dozvěděly až od kol.Forkové, která si svou státní zkoušku nakonec musela do značné míry zorganizovat sama. Během zkoušky samotné byla kol.Forková zkoušena dr.Pösingerovou, ačkoliv dr.Pösingerová nebyla členkou zkušební komise.

Doc.Zemánek uznal, že skutečnosti uváděné kol.Forkovou jsou vážné, vyslovil však obavu, že senát vdaném okamžiku není schopen provést řádnou oponenturu případu.

Kol.Forková dodala, že usilovala o komunikaci sdr.Pösingerovou, a může to dokázat záznamy e-mailové korespondence.

Prof.Bouzek se dotázal kol.Forkové, zda jí při její státní zkoušce bylo ukřivděno.

Kol.Forková odpověděla, že vzhledem ktomu, že dr.Pösingerová nebyla členkou zkušební komise a nemohla navrhovat známku, byla ona sama klasifikována stupněm výborně.

Doc.Zemánek označil tuto formulaci kol.Forkové za nevhodnou, protože by mohla napovídat významu, který kol.Forková možná ani neměla na mysli.

Prof.Svatoň oznámil, že byl spolu sprof.Uličným, prof.Stichem, dr.Čmejrkovou, dr.Glancem a dr.Cadorinim členem konkursní komise, která rozhodovala o žádosti dr.Pösingerové o prodloužení pracovního poměru, přičemž předsedou komise byl proděkan doc.Vavroušek. Po dlouhém jednání suvážením všech ohledů komise dospěla kzávěru formulovanému prof.Stichem, že není vzájmu oboru polonistika, aby dr.Pösingerové byla prodloužena pracovní smlouva. Děkan FFUK mohl ovšem toto stanovisko nepřijmout jako nezávazné a mylné, odborná váha komise však byla vjejím složení nezpochybnitelná, a proto bylo žádoucí, aby děkan FFUK své rozhodnutí vysvětlil. Některé administrativní triky, které byly vtomto případě použity, aby výsledek konkursu nemusel být respektován (přijetí na částečný úvazek, kčemuž není třeba konkursu), nejsou důstojné FFUK. Bylo snad přijatelné, aby dr.Pösingerová byla přijata na podíl výuky, nebylo však možné, aby byla přijata jako vedoucí oddělení polonistiky, která spolu srusistikou tvoří nejvýznamnější součást slavistiky.

Doc.Zemánek vyslovil politování, že právě vtomto okamžiku není přítomna doc.Gladková.

Dr.Maiello polemizoval stímto názorem slovy, že jednání neprobíhá o doc.Gladkové, nýbrž o panu děkanovi, který dr.Pösingerovou přijal. Jako výraz korektnosti vůči nepřítomné doc.Gladkové se nebude vyjadřovat kjejímu dopisu. Poukázal na nepřesnosti vyjádření většiny aktérů tohoto sporu, kteří mluví o oddělení polonistiky na ÚSVS, polonistika však není oddělením tohoto ústavu, nýbrž specializací studia na něm. Protestoval také proti soudům, které úroveň polonistiky na FFUK paušálně odsuzují, což je vůči většině na FFUK působících polonistů nespravedlivé. Chápe však, že pokud se určitý učitel chová jako vedoucí neexistujícího oddělení, studenti stejně jako vyučující mohou mít strach, stejně jako měli studenti strach ze svých učitelů před dvaceti lety. Kritizoval skutečnost, že dr.Pösingerová byla znovu přijata vlétě, kdy nebyli přítomni studenti a kdy akademická obec je oslabená, kdy dr.Glanc již nebyl vedoucím ÚSVS a kdy doc.Gladková tímto vedoucím ještě nebyla. Otázal se děkana FFUK, zda naopětné přijetí dr.Pösingerové měl nějaký vliv dopis polského velvyslanectví stěžující si na stav polonistiky na FFUK. Takový vliv by byl jako projev postoje orgánu cizího státu nepřijatelný a pro rozhodování FFUK irelevantní. Otázal se děkana FFUK, zda věděl o předchozím proběhlém konkursu a o výsledku dr.Pösingerové vněm. Otázal se, zda vliv na rozhodování děkana FFUK o přijetí dr.Pösingerové měla skutečnost společné minulosti. Uvedl, že podle jeho informací ze státních archivů byl vpřítomnosti děkana FFUK vden přijetí dr.Pösingerové jeden bývalý agent StB, jeden bývalý významný funkcionář KSČ a několik řadových členů KSČ.

Doc.Zemánek namítl, že je třeba hovořit kvěci a že záležitosti, které uvádí dr.Maiello, jsou těžko uchopitelné.

Doc.Pelikán vystoupil stechnickou poznámkou, vníž vyzval dr.Maiella, aby byl ve svých tvrzeních konkrétní, nebo aby je nečinil.

Doc.Zemánek se ktéto poznámce připojil a vyzval dr.Maiella, aby respektoval skutečnost, že jsou přihlášeni další diskutující.

Dr.Maiello dodal, že odmítá názory, že by ASFFUK měl ve věci habilitace dr.Pösingerové činit nějaké kroky kVědecké radě FFUK, to mu nepřísluší. Vyjádřil ale názor, že úspěšná habilitace dr.Pösingerové by vyvolala skandál vrámci UK a uškodila by pověsti FFUK. Uvážit tuto okolnost je podle jeho názoru povinností ASFFUK.

Prof.Uličný podpořil názory prof.Svatoně. Vyjádřil názor, že polonistika je na FFUK postižena prokletím, protože její polonisté buď umírají nebo neumějí polsky. Uvedl, že stále zmiňovaný konkurs na obsazení polonistického místa mohl ve své době situaci na polonistice FFUK vyřešit, protože jej vyhrál mladý brněnský polonista kol.Madecki, který se však nabízeného místa vzdal, když zjistil nabízenou výši platu. VBrně měl plat o polovinu vyšší. Pokud nyní dojde kplánovanému zvýšení platů na UK, bude snad možno fakultní polonistice pomoci, pokud kol.Madecki ještě bude mít o nabízené místo zájem.

Doc.Králová ujistila plénum, že prověří všechna tvrzení kol.Forkové o nestandardní přípravě a průběhu její státní zkoušky.

Kol. Takács vyjádřila názor, že nepřítomnost dr.Pösingerové na tomto jednání, ačkoli byla pozvána, svědčí o její nekomunikativnosti. Nepřítomnost doc.Gladkové není překážkou jednání senátu, protože je kdispozici její stanovisko. Zeptala se, kdo je odpovědný za přijetí dr.Pösingerové po její neúspěšné účasti konkursu. Chápe, že je možné přijmout bez konkursu pracovníka na částečný úvazek, není jí však jasné, jak může být takový pracovník pověřen vedoucí funkcí.

Kol. Fejfarová, studentka 5.ročníku oboru polonistika, vyjádřila obavy, že bude muset odejít kvalitní lingvistka polonistka dr.Dybalská, kterou studenti velmi oceňují.

Kol.Forková souhlasila se stanoviskem doc.Králové, že státní zkoušky jsou ovšem veřejnými zkouškami, uvedla však, že veřejnost nemá při těchto zkouškách právo klást zkoušenému odborné otázky, což se vjejím případě dělo.

Doc.Pelikán se vyjádřil, že respektuje stanoviska prof.Svatoně a prof.Uličného kodborné způsobilosti dr.Pösingerové, že však toto spadá do kompetence Vědecké rady UK, která se bude zabývat i její habilitací, a požádal, aby ASFFUK přestal tuto otázku diskutovat, protože mu to nepřísluší. Kritizoval zformálního hlediska skutečnost, že senát se touto záležitostí jako celkem zabývá. Během svého výkonu funkce předsedy ASFFUK podporoval projednávání personálních otázek na ASFFUK, ale pouze vpřípadech, kdy pracovník fakulty byl poškozen fakultou, nikoli naopak, jak tomu je údajně vtomto případě. Navíc vminulých případech vždy před zařazením věci na plénum ASFFUK proběhla předběžná jednání súčastníky sporu. Ktomu tentokrát nedošlo, ASFFUK nyní projednává záležitost bez přípravy a PAS nepřipravilo materiály, jejichž existence je známa – minulý ASFFUK projednával katastrofální stav na oboru polonistika a stížnosti jeho studentů již vminulosti a existují o tom záznamy. Navrhl přerušení tohoto jednání a přípravu jednání nového na příštím zasedání senátu. Otázal se kol.Forkové, za jakou část studentů oboru polonistika ve svém vyjádření mluví. Dále se otázal proděkanky doc.Králové, zda vprůběhu evaluace výuky studenty, která se konala již vobdobí druhého pracovního úvazku dr.Pösingerové, byly zjištěny vsouvislosti sní nějaké problémy.

Doc.Zemánek dal hlasovat o návrhu doc.Pelikána o přerušení jednání o tomto bodě poté, co odezní přihlášené příspěvky.

Hlasování: 11-10-2, návrh nebyl přijat.

Kol.Benešová vyjádřila podporu kol.Forkové. Uvedla, že mnoho jejích kolegů se obává projevit svůj názor.

Kol.Forková odpověděla na otázku doc.Pelikána, že se nenašel žádný kolega, který by se domníval, že dr.Pösingerová je odborníkem na svém místě a chtěl tento svůj názor senátu sdělit.

Doc.Králová uvedla, že si zpaměti není jistá, ale nemá dojem, že se studenti polonistiky účastnili anonymní evaluace, vníž jim nehrozilo žádné nebezpečí postihu. Nechá však tuto skutečnost ověřit. Možná byla nízká účast i následkem špatné propagace. Vpříští evaluaci bude anonymita také zaručena a vedení FFUK se pokusí dát jí co největší publicitu.

Prof.Vacek oslovil na úvod svého vystoupení kol.Forkovou a konstatoval, že první instancí, na niž se měla se svou stížností obrátit, byl on sám. Ujistil ji, že by se její stížností velmi vážně zabýval a bylo by tak možné se vyhnout dosavadní nesourodé a rozpačité diskusi plné otázek. Slíbil, že nyní ovšem prověří její údaje rovněž, ale považuje za chybu, že kol.Forková nevyužila ani možnosti stížnosti děkanovi fakulty ani možnosti neformálního setkání děkana se studenty, která jsou pořádány dvakrát za semestr, a poukázal na to, že studenti polonistiky se nezúčastnili anonymní evaluace, v níž mohli na nyní uváděné problémy upozornit. Dále připomněl, že senátu toto téma nepřísluší a že senát by si toho měl být vědom, i když on sám nemíní tuto skutečnost formálně zdůrazňovat. Slíbil dále, že vezme vúvahu všechny vyslovené názory, i když opakuje svou formulaci vyslovenou vdopise předsedovi ASFFUK, že nemá-li dostatek informací, nemůže se odpovědně vyjádřit. Prof.Vacek vyslovil dále názor, že odklad této věci by jí prospěl a nemuselo dojít ktak veliké ztrátě času pro všechny zúčastněné, kteří by se vtom případě mohli – alespoň někteří – i cítit občansky lépe.

Dále prof.Vacek uvedl, že průběh druhého přijetí dr.Pösingerové musí rekonstruovat, poukázal však na stížnosti studentů polonistiky vminulém období, které mu byly známy. Odmítl se zabývat představami o nějakých komplotech, které předložil dr.Maiello. Upozornil dr.Maiella, že si velmi rád nechá vysvětlit, vjakém vztahu je on sám kStB, jak dr.Maiello implikoval, což je velmi vážné obvinění. Dr.Maiello má na taková tvrzení právo, musí je však jasně doložit. Nešlo o žádný komplot, nýbrž o snahu řešit situaci oboru polonistika, která, jak známo, nebyla dobrá. Dr.Pösingerová měla na oboru polonistika posílit jazykovou výuku. Ktomuto řešení se ovšem studenti měli právo vyjádřit.

Prof.Vacek ujistil, že celou záležitost podrobně vyšetří a bude senát informovat, i když primárně je celá záležitost především úkolem děkanátu. Vyslovil námitku proti spěchu, se kterým se o celé věci jednalo, a domnívá se, že jeho důvodem je habilitační řízení dr.Pösingerové týden po tomto jednání senátu, což považuje za naprosto nepatřičné.

Dr.Maiello poukázal na to, že dr.Pösingerová byla přijata na místo již obsazené dr.Dybalskou, což považuje za plýtvání prostředky. Minulou evaluaci považuje za špatně prezentovanou, protože ze 7000 studentů fakulty se jí účastnilo jen 83 osob. Odmítl, že by podsouval myšlenku spiknutí, jen chtěl uvést, že několik osob, které se účastnily přijetí dr.Pösingerové, mělo určité záznamy. Nepovažuje to však za politické spiknutí, spíše za projev osobních známostí.

Doc.Pelikán vtechnické poznámce vyzval dr.Maiella, aby byl ve svých výrocích konkrétní, nebo aby je nevyslovoval. Uvedl, že dr.Maiello nespecifikoval termín vyšší straničtí činitelé, a otázal se, jak mu má rozumět a zda mezi ně například patří předlistopadoví členové výboru základní organizace KSČ na FF UK. Citoval dřívější názor dr.Maiella, že vdobě minulé všichni zúčastnění kolaborovali. Prohlásil, že sám jako předlistopadový člen KSČ se vtéto místnosti setkával na stranických schůzích sněkolika dnes přítomnými členy učitelské kurie AS FF UK. Vtéto souvislosti vyzval členy předsednictva AS FF UK zvolené za učitelskou kurii, aby zaujali jasné stanovisko ke způsobu argumentace dr. Maiella.

Doc.Zemánek souhlasil snázorem doc.Pelikána, a požádal, aby diskusní příspěvky byly skutečně konkrétní.

Kol. Hon požádal děkana FFUK o stanovisko kpředchozímu konkursu, vněmž neuspěla dr.Pösingerová, a kodchodu nadějného polonisty Mgr.Linky.

Kol.Volná poukázala na rozpor mezi dopisem doc.Gladkové a vyjádřením Mgr.Linky.

Dr. Kalivoda odkázal na několikeré předchozí vyjádření kolegů, kteří tvrdili, že nepřítomnost doc.Gladkové na tomto jednání není překážkou, protože není primárně třeba se zabývat její úlohou vcelém sporu. Podle jeho názoru by bylo nekorektní tento názor nyní vprůběhu diskuse měnit. Požádal, aby písemný materiál doc.Gladkové nebyl zpochybňován, pokud doc.Gladkové byla senátem odmítnuta možnost být jeho projednání osobně přítomna.

Kol.Fejfarová referovala o vleklých problémech studentů oboru polonistika. Uvedla, že dr.Glanc se jako vedoucí ÚSVS vůči studentům během řešení těchto problémů choval vstřícně, ale situaci posunout kupředu nedokázal.

Podle kol.Šlerky je možno vcelé diskusi rozpoznat nejméně tři okruhy problémů. Stížnost na porušení předpisů je vážná a je to patrně námět pro etickou komisi. Votázkách personálních může senát nejvýše vyslovit svou bezmoc. Personální politika na katedrách je bohužel refrénem jednání tohoto senátu. Bylo by žádoucí, aby výsledky konkursů byly respektovány a nikoli ignorovány a aby pracovníci nebyli odvoláváni během stáží. Třetím okruhem je stav slavistiky jako takové. Jak vůbec vypadá její situace ve vztahu kakreditacím?

Prof.Vacek uvedl, že kpoloženým otázkám se znovu vyjádří až po prošetření celé záležitosti. Kotázce na jakýsi dopis, jehož role měla být vcelém sporu rozhodující, podotkl, že neví o žádném takovém dopise a že považoval zmínku o něm za součást konspiračních teorií, na jejichž rozvíjení již poukázal.

Doc.Králová na otázku kol.Šlerky odpověděla, že jednooborová polonistika akreditaci ztratila, a to právě před dvěma roky.

Kol.Takács položila otázku, kdo je konkrétně odpovědný za vznik celé kauzy a za to, že byl vpřípadě dr.Pösingerové ignorován výsledek konkursního řízení.

Prof.Vacek opakoval, že nemůže dát před prošetřením věci konečné odpovědi. Vzpomíná si však, že návrh, aby dr.Pösingerová pomohla výuce polonistiky, podpořil i doc.Poslední.

Kol.Forková vyslovila názor, že by senát měl pokročit kformulaci určitých závěrů. Domnívá se, že by se vnásledném jednání dr.Pösingerová měla vyjádřit ke svému působení na fakultní polonistice, že by měl být posouzen materiál doc.Gladkové a dán prostor reakcím na něj a že by mělo být zhodnoceno ono opakované přijímání pracovníků, kněmuž přece musí existovat písemné materiály.

Dr.Maiello odmítl konkretizovat jména. Upozornil dr. Pelikána, že on je také historik, a pokud je zvědavý, o koho se konkrétně jedná, může sám prohlížet archivní dokumentaci. Vysvětlil, že termín „kolaborace s režimem“ v západních politicko-vědních příručkách byl připisován Čechoslovákům, a to kvůli 99,9% oficiální účasti ve volbách. To neznamená, že podle něj by se mělo 99,9 procent české populace odsoudit. Dodal, že on sám, kdyby byl ve stejné situaci, by šel možná také volit. Odmítl, že by se chtěl vracet krekriminaci událostí minulého režimu. Odkázal na původní význam slova „kolaborace“ ve smyslu „spolupráce“, který nechtěl použít vhanlivém významu. Poukázal na to, že doc.Poslední podal výpověď bezprostředně po přijetí dr.Pösingerové, proto mu připadá překvapivé, že by radil kjejímu přijetí.

Dr. Kalivoda pro úplnost uvedl, že dr.Pösingerová byla řádně pozvána na toto jednání po jednání PAS, pokud si vzpomíná, tak minulý čtvrtek, a on sám sní mailem korespondoval o dalších podrobnostech. Za sebe dále poznamenal, že při svém hlasování, zda tuto kauzu dnes na senátě projednávat, se řídil názorem, že by celý problém bylo třeba uzavřít co nejrychleji, aby neochromoval jednání senátu celé měsíce, jak tomu bývalo vpodobných personálních případech vminulosti. Ale pokud pan děkan i iniciátorka tohoto bodu kol.Forková navrhují odložení závěrů na budoucí termín, aby bylo možno shromáždit další informace, je třeba jejich názor uvážit, i když ztoho důvodu krychlému ukončení případu nedojde. Toho on sám lituje.

Prof.Vacek doplnil, že je velmi obtížné získávat pro práci na fakultě skutečné odborníky a že se při rozhodování o případu dr.Pösingerové řídil snahou posílit polonistiku a její jazykovou výuku. Je si vědom, že materiální podmínky na této fakultě jsou tak špatné, že je obtížné přimět mnohé perspektivní osobnosti, aby na fakultě působily. Pokud dojde ke zlepšení platů pracovníků fakulty, snad se zlepší i tato situace. Je si však vědom, že i přes tyto nepříznivé okolnosti na fakultě působí mnoho mimořádných odborníků, jimž jsou za to jejich obory vděčné a jimž vyslovuje vděčnost i on sám. Pokud se senát chce zabývat personálními otázkami, měl by se soustředit na tyto koncepční problémy, které mu příslušejí. Opakoval, že byl vždy přístupný upřímnému jednání se studenty, připomněl své čaje o páté, které jsou určeny právě pro tyto příležitosti. Požádal, aby kolegové toto jeho prohlášení akceptovali a přijali jako signál jeho otevřenosti vůči fakultní veřejnosti.

Doc.Králová požádala, aby vdiskusi nezanikly odkazy na připomenuté studijní problémy. Vyzvala, aby vprvním týdnu října došlo kjednání se zainteresovanými studenty. Zmínila se, že neověřené informace o těchto problémech měla již dříve, ale je ráda, že nyní poprvé může pracovat skonkrétními údaji.

Kol.Šlerka uvedl, že senát nemůže konstruovat koncepce řešení, může jen konstatovat konkrétní pochybení a vtomto případě závažné porušení obecných mechanismů. Největší nebezpečí vidí vmožnosti zpochybnění principu konkursů, před čímž by velmi varoval.

Prof.Vacek reagoval, že jeho pozice vtomto ohledu není lehká, protože obecně a obecnou češtinou řečeno, „nejsou lidé“.

Prof.Svatoň navrhl, aby ASFFUK na svém některém příštím zasedání vyslovil zásadu, že pokud je opomenuto podrobně zdůvodněné stanovisko některého speciálního orgánu, mělo by toto opomenutí být zdůvodněno stejně podrobně jako stanovisko tohoto orgánu. Dále navrhl, že pokud vznikne vážný rozpor vhodnocení odborné a pedagogické činnosti některého pracovníka FFUK, měla by být první rovinou řešení sporu příslušná katedra a poté skupina odborníků ustavená proděkanem, která by se skládala zodborníků dané katedry i kateder jiných.

Doc.Zemánek uzavřel diskusi a vyzval kformulování usnesení.

Kol. Šlerka navrhl vyhlásit desetiminutovou pauzu vjednání, během níž by se mohli členové SK AS o znění usnesení poradit, protože polonistický podnět vnímá jako adresovaný ke studentské části AS.

Doc.Zemánek se souhlasem pléna tomuto návrhu vyhověl.

Po znovuzahájení jednání doc.Zemánek požádal o případné návrhy usnesení.

Kol.Hron předložil následující návrh:

a) Usnesení č. 61: AS FF UK konstatuje, že vpřípadě znovupřijetí dr. Pösingerové na ÚSVS mohlo dojít kzpochybnění instituce konkurzního řízení, což by ASFFUK považoval za závažné procedurální pochybení. Žádá děkana o prošetření a určení konkrétní odpovědnosti.

b) Usnesení č. 62: ASFFUK doporučuje děkanovi, aby případná personální rozhodnutí, která jsou vrozporu spředcházejícím konkurzním řízením, podrobně zdůvodnil.

c) Usnesení č. 63: AS FF UK vyjadřuje znepokojení nad situací polonistiky a jejího dalšího směřování na základě stížnosti dopisu Veroniky Forkové a následného projednání na zasedání ASFFUK.

Doc.Pelikán navrhl další bod usnesení:

d) Usnesení č. 64: ASFFUK žádá vedení fakulty, aby prošetřilo stížnosti na porušení předpisů při červnových státních závěrečných zkouškách na oboru slavistika ve specializaci polonistika.

Dr.Maiello navrhl další bod usnesení:

e) ASFFUK doporučuje etické komisi, aby důkladně prověřila okolnosti znovupřijetí dr.Pösingerové do pracovního poměru na FFUK.

Dr. Kalivoda se omluvil, že znovu otvírá věcnou diskusi, uvedl však, že je zcela nesprávné považovat etickou komisi FFUK za jakýsi soud posledního odvolání na FFUK. Tato komise není nezávislým orgánem, nýbrž poradním orgánem děkana FFUK a ASFFUK jako jiné komise FFUK a poskytuje děkanovi a senátu stanoviska. Není však orgánem, který stojí mimo fakultu, jako je tomu u lékařských etických komisí, snimiž možná dochází kzáměně.

Doc.Pelikán vytkl vtechnické poznámce dr.Kalivodovi a řídícímu schůze porušení jednacího řádu znovuotevřením věcné diskuse po jejím ukončení a požádal, aby ktomu nadále nedocházelo.

Dr. Kalivoda uznal oprávněnost výtky doc.Pelikána.

Doc.Zemánek se rovněž ztotožnil svýtkou doc.Pelikána a oznámil, že od tohoto okamžiku nepřipustí jiné příspěvky než návrhy usnesení a návrhy na změnu usnesení.

Dr.Maiello stáhl svůj návrh usnesení.

Další návrhy usnesení a návrhy na jejich změny nebyly předloženy.

Doc.Zemánek provedl hlasování o předložených návrzích usnesení v následujícím pořadí:

Bod d) navržený doc.Pelikánem – hlasování: 21-0-0, návrh byl přijat.

Bod c) navržený kol. Hronem – hlasování: 18-0-3, návrh byl přijat.

Bod b) navržený kol. Hronem – hlasování: 17-0-4, návrh byl přijat.

Bod a) navržený kol. Hronem – hlasování: 16-2-3, návrh byl přijat.

Doc.Zemánek ukončil projednávání bodu 8)

9) Různé

Kol.Šlerka položil otázku na průběh procedury elektronického zápisu atestací 1.ročníků – má zprávy, že tento postup nefunguje na polovině kateder a ústavů.

Doc.Králová odpověděla, že tento postup je stále experimentální a že nemůže násilně překonávat odpor některých vyučujících, kteří odmítají se stímto způsobem evidence ztotožnit. Jsou to však postoje menšinové a ujišťuje, že případné problémy, které by dosavadními nedostatky vznikly, se nedotknou studentů. Do konce září se mají k elektronickému zápisu vyjádřit vedoucí základních součástí. Do poloviny listopadu proběhne podrobné zhodnocení dosavadního průběhu elektronického zápisu včetně zápisu do předmětů.

Další připomínky do bodu Různé nebyly předloženy.

Doc.Zemánek poděkoval všem přítomným a ukončil zářijové zasedání ASFFUK.

Zapsal: Jan Kalivoda

Kontrolovala: Kateřina Volná

ASFFUK schválil dne 14.10.2004