Minulá volební období

Zápis 4. jednání AS FF UK konaného dne 10. 6. 2004

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis 4. jednání AS FF UK konaného dne 10. 6. 2004

Přítomni: L. Bareš, M. Beneš, J. Bouzek, J. Herman, M. Koldinská, M. Kovář, M. Lyčka, G. Maiello, M. Nedvědová, J. Pelikán, O. Pilný, J. Wiendl, P. Zemánek, A. Čmejrková, J. Hon, J. Hron, J. Januška, M. Kaplický, D. Kera, F. Martínek, P. Polák, R. Schich, J. Šlerka, L. Takács, K. Volná.

Omluveni: J. Kalivoda, W. Oerter, Z. Vaněčková, K. Chamonikolas, J. Chromý, J. Nedvěd.

Hosté: prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc., děkan; doc. PhDr. J. Králová, proděkanka pro studijní záležitosti; ing. M. Marcolla, tajemník; prof. Z. Beneš, prof. J. Čechura, prof. M. Dohalská, dr. M. Franková, prof. J. Gabrielová, dr. M. Humpál, doc. I. Jakubec, dr. Z. Jettmarová, doc. F. Karfík, doc. L. Klusáková, Mgr. A. Kolínská, doc. V. Marek, doc. M. Matějů, PhDr. V. Novotný (AS UK), prof. Z. Palková, dr. J. Pargač, dr. R. Papík, prof. M. Procházka, doc. M. Rymeš, Mgr. M. Šefčík, doc. J. Štaif, dr. M. Vachková, mgr. D. Vondráčková

Jednání vedl kol. Zemánek.

Návrh program

 1. Schválení programu

 2. Schválení zápisu 3. jednání AS

 3. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací (doktorské studium voborech dějiny antického starověku, etnologie, divadelní věda, estetika, filmová věda, hudební věda, kulturologie, klinická psychologie, obecná psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie; navazující magisterské studium, obor studia nových médií)

 4. Návrhy na úpravy studijních plánů (obor historie, magisterské pětileté studium; obor informační studia a knihovnictví, bakalářské a magisterské navazující studium; obor latina, magisterské pětileté studium)

 5. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2004

 6. Problematika zahraničního oddělení FF UK

 7. Diskuse kNávrhu výukové povinnosti na FF UK

 8. Delegování zástupců AS FF UK na jednání reprezentantů AS VVŠ

 9. Různé (dopis Centra genderových studií FF UK; vyjádření AS khlasování oproděkance Bozděchové)

Předseda Zemánek uvítal děkana, vážené hosty i senátory a zahájil jednání.

1. Schválení programu

Doc. Marek navrhl stáhnout zbodu 4 návrhu programu návrh změny studia oboru latina. Senát návrh přijal (21-0-0) a program schválil vnásledující podobě:

 1. Schválení zápisu 3. jednání AS

 2. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací (doktorské studium voborech dějiny antického starověku, etnologie, divadelní věda, estetika, filmová věda, hudební věda, kulturologie, klinická psychologie, obecná psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie; navazující magisterské studium, obor studia nových médií)

 3. Návrhy na úpravy studijních plánů (obor historie, magisterské pětileté studium; obor informační studia a knihovnictví, bakalářské a magisterské navazující studium).

 4. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2004.

 5. Problematika zahraničního oddělení FF UK.

 6. Diskuse kNávrhu výukové povinnosti na FF UK.

 7. Delegování zástupců AS FF UK na jednání reprezentantů AS VVŠ.

 8. Různé (dopis Centra genderových studií FF UK; vyjádření AS khlasování o proděkance Bozděchové).

(21-0-0)

2. Schválení zápisu 3. jednání AS

Kol. Volná upozornila na písemnou připomínku doc. Volka, kterou obdrželo PAS.

Kol. Herman se vyslovil proti tomu, aby byla tato připomínka zařazena do zápisu, protože je doplněním dalších informací, které na jednání nezazněly.

Předseda Zemánek souhlasil skol. Hermanem.

AS se rozhodl nezařadit tuto připomínku do zápisu (20-0-1).

Další připomínky nebyly, AS zápis schválil vnavržené podobě. (21-0-0)

3. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací (doktorské studium v oborech dějiny antického starověku, etnologie, divadelní věda, estetika, filmová věda, hudební věda, kulturologie, klinická psychologie, obecná psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie; navazující magisterské studium, obor studia nových médií)

Předseda Zemánek upozornil na to, že doc. Jakubec dorazí na jednání později, a jeho stanovisko tak má AS kdispozici pouze písemně. Navrhl, aby proběhla společná diskuse o všech oborech a pak se o každém oboru hlasovalo zvlášť.

Proděkanka doc. Králová ujistila AS, že vnávrhu není žádný problematický studijní program, a také se vyslovila pro to, aby AS o každém hlasoval zvlášť.

Podle kol. Hermana by nebyl problém hlasovat en bloc a případně vyčlenit obory, o kterých by se vpředchozí diskusi pochybovalo.

AS schválil způsob projednání tak, jak jej navrhl kol. Zemánek (diskuse dohromady, hlasování zvlášť). (19-0-3)

Diskuse:

Předseda Zemánek řekl, že diskusi nechává na zástupcích jednotlivých studijních programů.

Prof. Gabrielová ubezpečila AS, že vpřípadě hudební vědy jde o standardní prodloužení doktorského studia a že se je snažili zpracovat podle všech náležitostí.

Kol. Volná upozornila na to, že vnávrhu akreditace oboru divadelní věda chybí některá data u pedagoga Přemysla Ruta a zeptala se, jak má AS vtakovém případě postupovat.

Proděkanka doc. Králová řekla, že se to se stává proto, že rektorát vyžaduje materiály čtvrt roku předem. Není to podle ní vážný problém a data budou každopádně doplněna, nestalo-li se tak už.

Předseda Zemánek ukončil diskusi.

AS vzápětí schválil následující usnesení:

Usnesení č. 19: AS FF UK nemá námitek kakreditaci doktorského studijního programu historické vědy, obor dějiny antického starověku. Hlasování: 21-0-0.

Usnesení č. 20: AS FF UK nemá nám námitek kakreditaci doktorského studijního programu historické vědy, obor etnologie. Hlasování 21-0-0.

Usnesení č. 21: AS FF UK nemá námitek kakreditaci doktorského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor divadelní věda.

Hlasování 21-0-0.

Usnesení č. 22: AS FF UK nemá námitek kakreditaci doktorského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor estetika Hlasování 21-0-0.

Usnesení č. 23: AS FF UK nemá námitek kakreditaci doktorského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor filmová věda.

Hlasování 21-0-0.

Usnesení č. 24: AS FF UK nemá námitek kakreditaci doktorského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor hudební věda.

Hlasování 20-0-1.

Usnesení č. 25: AS FF UK nemá námitek kakreditaci doktorského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor kulturologie.

Hlasování 21-0-0.

Usnesení č. 26: AS FF UK nemá námitek kakreditaci doktorského studijního programu psychologie, obor klinická psychologie. Hlasování 21-0-0.

Usnesení č. 27: AS FF UK nemá námitek kakreditaci doktorského studijního programu psychologie, obor klinická psychologie. Hlasování 21-0-0.

Usnesení č. 28: AS FF UK nemá námitek kakreditaci doktorského studijního programu psychologie, obor pedagogická psychologie. Hlasování 21-0-0.

Usnesení č. 29: AS FF UK nemá námitek kakreditaci doktorského studijního programu psychologie obor sociální psychologie. Hlasování 21-0-0.

4. Návrhy na úpravy studijních plánů (obor historie, magisterské pětileté studium; obor informační studia a knihovnictví, bakalářské a magisterské navazující studium)

Předseda Zemánek upozornil na to, že ke změnám studijních plánů by se měli vyjádřit především zástupci oborů informační studia a knihovnictví, protože vtěchto návrzích Studijní komise navrhla drobné změny.

Proděkanka doc. Králová rozdělila žádosti o přesun jazyka do 2. cyklu podle povahy do dvou skupin. Do první podle ní spadají případy, kdy požadavky na jazykové znalosti přesahují možnosti gymnáziem nepřipravených studentů, druhá skupina pak se týká latiny. Navržené řešení spočívá u první skupiny v kompromisu mezi jednotlivými částmi historie, u latiny v racionalizaci. Latina se ostatně týká pouze studentů 2. a 3. roků studia, protože od letošního roku je jednooborová historie už jen bakalářská, kde latina není součástí studijního plánu. Proděkanka požádala AS, aby žádost schválil, protože jinak by muselo být cca 20 studentům ukončeno studium, případně záležitost vyřešena nestandardním řešením využívání individuálního studijního plánu. Ve sporných případech bude nadále postupovat podle varianty výhodnější pro studenta.

Předseda Zemánek poděkoval proděkance doc. Králové a upozornil na to, že vedle historie musí AS projednat ještě úpravy studijních plánů bakalářského oboru informační studia a knihovnictví a dále na něj navazujícího studia doktorského. Navrhl rozdělit diskusi po jednotlivých oborech.

Kol. Herman se podivil současné struktuře výuky latiny na oboru historie, kdy je ve studijním plánu 5-6 atestací ztohoto předmětu. Zeptal se, co se stane satestacemi zlatiny, které student již v prvním cyklu splnil, a přitom už je podle právě schvalované změny studijního plánu nebude potřebovat.

Proděkanka doc. Králová upozornila na to, že podle stávajícího studijního řádu musí mít student kpostupové zkoušce splněny všechny povinnosti prvního cyklu a že dosud fungovala praxe taková, že si student jednu z atestací z latiny zaměnil za atestaci zjiného předmětu.

Kol. Kovář jakožto zástupce oboru historie pochválil navržené řešení, je podle něj racionální. Upozornil na to, že pro studenty historie zaměřené na současné dějiny byla středověká latina skutečně příliš stresující.

Kol. Herman se vrátil ke své nezodpovězené otázce. Zeptal se, zda projednávaná změna skutečně znamená, že studentovi, který složil test, zbývá ještě splnit zápočet, stejně jako tomu, kdo nesplnil nic.

Proděkanka doc. Králová odpověděla, že ano.

AS poté schválil toto usnesení:

Usnesení č. 31: AS FF UK schvaluje úpravu studijního programu oboru historie, magisterské pětileté studium. Hlasování 23-0-1

Předseda Zemánek zahájil diskusi o úpravách studijního plánu informačních studií a knihovnictví

Proděkanka Králová upozornila na to, že změny ve studijním plánu nesmějí měnit profil absolventa oboru a vtéto souvislosti se zeptala, zda změn na tomto oboru není už moc. Dále upozornila na nutnost racionalizovat studijní agendu, kčemuž jsou zapotřebí stabilní studijní plány, což ostatně souvisí i spřechodem na informační systém, protože ten již neumožní různé obezličky. To jsou také důvody, proč Studijní komise první návrh neschválila. Po druhém zasedání skol. Papíkem se dohodla, že se předměty nebudou rušit, ale že se přesunou kpředmětům volitelným.

Předseda Zemánek se zeptal, zda ústav přijímá připomínky Studijní komise.

Doc. Jakubec řekl, že Studijní komise doporučuje schválit jí navržené řešení a že další změny na tomto oboru zřejmě proběhnou vsouvislosti snovou akreditací.

Dr. Papík vyjádřil názor, že návrhy změn jsou koncepční a upozornil na dynamičnost oboru, na to, že vedení ústavu přebíral v roce 2002 a od té doby se podařilo oddělit bakalářské od magisterského studia, a nakonec na to, že navrhované změny nemění profil absolventa, nýbrž jej zlepšují a studentům umožňují větší výběr.

Předseda Zemánek se ještě jednou dr. Papíka zeptal, zda akceptujete návrh Studijní komise.

Dr. Papík prohlásil, že ano.

Předseda Zemánek ukončil diskusi.

Poté AS schválil následující usnesení:

Usnesení č. 30: AS FF UK nemá námitekkžádosti o rozšíření magisterského navazujícího studijního programu informační studia a knihovnictví, obor studia nových médií. Hlasování 21-0-0.

Usnesení č. 32: AS FF UK schvaluje úpravy studijního plánu INSK vbakalářském studiu a vnavazujícím magisterském studiu ve verzi schválené studijní komisí. Hlasování 22-0-2.

5. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2004

(1) Předseda Zemánek požádal vedení fakulty o představení rozpočtu. Tajemník ing. Marcolla promluvil o změnách DPH představujících velkou nejistotu, protože se jejich vinou objevují stále nové skutečnosti. Ohledně plánu reprodukce majetku sdělil, že jde zatím skutečně jen oplán. Poté informoval kol. Beneš AS o tom, že Hospodářská komise projednala rozpočet 27. 5. 2004 za účasti tajemníka a že rozpočet je sestaven jako vyrovnaný vsouladu svnitřním předpisem. Požadované dodatky od pana tajemníka bohužel nedostal. Rozpočet podle něj není proč neschválit, dotazy může ovšem vyvolat, proč se schvaluje až v červnu. Dále podotkl, že prostor pro úspory je bohužel malý a že FF na tom není tak dobře v hledání vedlejších příjmů jako jiní. Hledat bychom ale podle něj měli dál. Nakonec sdělil, že Hospodářská komise navrhuje rozpočet schválit, AS by se ale měl na podzim zabývat průběhem jeho čerpání.

(2) Kol. Hron se zeptal, jak to, že AS nedostal dodatek knávrhu rozpočtu. Ktomu tajemník ing. Marcolla podotkl, že dodatek je kdispozici na internetu i na CD-ROMu, který senátoři dostali spozvánkou.

(3) Kol. Hron se zeptal, co konkrétně se skrývá pod hledáním úspor a dalších zdrojů. Podle tajemníka ing. Marcolly nejsou možnosti bohužel nekonečné, ale FF přece jen nějaké má. Patří sem výuka jazyků, projekty na dopady daňových legislativních změn či otázka pronájmů. Kol. Hron se zeptal na úspory a tajemník ing. Marcolla upozornil na některá již probíhající úsporná opatření. Týkají se telefonování (byla zavedena jeho kontrola), úklidu, snižování počtu neakademických pracovníků.

(4) Kol. Lyčka upozornil na novou tarifovou politiku od roku 2005 a na to, že stále není jasné, kde se na ni vezmou peníze. Vtéto situaci je podle něj obzvlášť nešikovné, když se orozpočtu jedná až v červnu daného roku. Ktomu děkan prof. Vacek řekl, že ani on sám teď neví, kde se peníze na nové tarify vezmou a že rektorát má do podzimu připravit řešení. Podle rektora budou snad příští rok k dispozici navíc tři miliardy od vlády. Rektor se navíc snaží určit rozdělování peněz nějak systematicky (podle kvality atp.) a na to se FF musí připravit. Pracují na tom Evaluační komise a šéfové kateder. Kde se peníze vezmou, není podle pana děkana úplně starost FF. Kol. Lyčka se podivil tomu, že FF musí hledat argumenty pro to, aby její pedagogové byli placeni stejně jako na ostatních fakultách téže univerzity. Dr. Jettmarová vtéto souvislosti podala komentář za Evaluační komisi a pojednala krátce o principu financování FF. Kol. Bareš upozornil na to, že koeficienty, podle nichž se fakulty financují, jsou uvedeny na internetových stránkách MŠMT. Uvedl příklady koeficientů u hotelnictví (1,65), historie (1,0) a filologie (1,2). Kol. Lyčka se zeptal na osud balíčků a děkan prof. Vacek řekl, že balíčky budou platit až do konce roku.

(5) Kol. Hron se zeptal, zda jsou údaje týkající se příjmů zpřijímacího řízení, uvedené vtabulce na ř. 10, pouze odhad, nebo zda jde opřesné číslo. Na to odpověděla vedoucí ekonomického oddělení Mgr. Vondráčková, že je to číslo poměrně přesné, že bylo vybráno přibližně 5100000 Kč a něco z toho se bude ještě možná vracet. Dále se kol. Hron zeptal, zda 800000 Kč plánovaných na cestovné na řádku 18 není málo a co všechno tento údaj zahrnuje. Mgr. Vondráčková odpověděla, že v tomto rozpočtu je zahrnuta jen hlavní činnost a počítá se v něm jen sfakultní režií. Kcelkovému rozpočtu přibude ještě např. celoživotní vzdělávání či granty. Reálné cestovné bude tedy několikanásobně vyšší, ale něco zněho bude spadat do provozních nákladů katedry atp. Tajemník ing. Marcolla kdotazu kolegy Hrona podotkl, že to vskutku je málo, jako ostatně všude jinde. Kol. Hron vyjádřil názor, že by vtom případě měl být u takové položky vysvětlující komentář, a zeptal se, co se skrývá pod „ostatními službami“ na řádku 26. Mgr. Vondráčková vyjmenovala některé zpoložek, které pod ostatní služby spadají: vazby, školení, inzerce, kopírování, ubytování, servis kotelen či odvoz odpadu. Vysvětlila, že explicitně byly uvedeny jen ty nejzajímavější položky. Nato kol. Hon vyzval autory rozpočtu, aby napříště byly takové položky uváděny pokud možno všechny, zejména ty, u nichž lze náklady na základě předchozích zkušeností dobře odhadnout (např. odpad). Kol. Hron se zeptal, proč je na řádku 36 mezi neinvestičními výdaji investiční záměr. Tajemník ing. Marcolla odpověděl, že investiční záměr neznamená nutně jenom investice. Vjeho rámci se pořizují i předměty neinvestičního charakteru. Kol. Hron se zeptal. proč vrozpočtu není uvedena Letní škola slovanských studií. Tajemník ing. Marcolla odpověděl, že u Letní školy slovanských studií se fakultního rozpočtu týká pouze režie vycházející zužívání budovy, ostatní spadá pod Ústav bohemistických studií.

(6) Kol. Hron se dále dotázal, zda nakládání sfinancemi FF kontroluje nějaká soukromá auditorská firma. Ing. Marcolla odpověděl, že FF využívá služby rektorátní účetní, že by ale chtěl časem pověřit soukromého auditora, přičemž je třeba počítat scenou okolo 120000 Kč. Nato vznesl kol. Polák dotaz, podle jakého rozpočtu se dosud pracovalo a Mgr. Vondráčková odpověděla, že do schválení rozpočtu se pracovalo vrozpočtovém provizoriu a řekla, že přípravu fakultního rozpočtu vždy brzdí schválení rozpočtu univerzitního. Ing. Marcolla ktomu ještě uvedl, že se provizorně hospodaří na základě čísel známých od února, a to podle očekávaného rozpočtu – aspoň na straně příjmů. Kol. Polák se tedy zeptal, jestli je tato praxe běžná na všech fakultách UK. Mgr. Vondráčková odpověděla, že se na FF rozpočet schvaluje relativně pozdě. UK schvaluje rozpočet v březnu, kdy FF ještě zpracovává minulý rok. Je to otázka kapacit, které má FF k dispozici. Kol. Volná navrhla doporučit využití služeb auditorské firmy i přes zmíněnou cenu. Ušetřilo by to podle ní práci i kapacity. Kolega Hron se zeptal tajemníka, odkdy se chystá využívat služby soukromého auditora, jestliže to skutečně chce, jak byl řekl. Ing. Marcolla pouze zopakoval, že by o auditora stál, a tak se předseda Zemánek ještě jednou zeptal, od kdy se sauditorem počítá. Mgr. Vondráčková však upozornila na to, že aby auditor nebyl zbytečný, potřebovala by FF odborníka na neziskový sektor, který má zkušenosti s jeho zvláštnostmi, a takových je málo. Jsou to tedy podle Mgr. Vondráčkové i úsporné důvody, proč fakulta nemá žádného soukromého auditora. Loni například platila FF 12 000 měsíčně za audit, jehož výsledkem byla zpráva, vníž se pravilo, že je všecko vpořádku. Takové služby jsou podle Mgr. Vondráčkové zbytečné. Tajemník se vyslovil pro usnesení, které by doporučovalo pověřit auditora do konce roku 2004. Kol. Bareš ovšem podotkl, že audit FF peníze nepřidá, nýbrž ubere. Dále řekl, že schvalovat rozpočet o moc dřív nelze z čistě technických důvodů. Nakonec vznesl dotaz, k čemu by nám audit byl, když jednotkou není FF, ale celá univerzita, a ta svůj audit zajišťuje povinně. Stím souhlasil kol. Maiello a upozornil na to, že auditorské firmy často kryjí ty, kteří rozpočet tvoří, protože právě ti auditora platí. Pro audit by byl jen vpřípadě nějakého podezření. Kol. Šlerka kotázce termínu rozpočtu uvedl, že jej podle něho ostatní fakulty schvalují spíš v lednu a na FF se to děje dost pozdě. Audit je podle něj spíš otázkou vůle než peněz a jakožto nezávislou instituci by ho uvítal. Proděkanka doc. Králová oponovala, že takhle pozdě se rozpočet schvaloval vždycky. Kol. Volná se proto zeptala, jestli se proti tomu někdy někdo směrem kUK ohradil a proděkanka doc. Králová odpověděla, že jim bylo řečeno, že se to prostě dřív nestíhá. Kol. Beneš se vyslovil pro to, aby se otázka auditu řešila srozvahou, a ne zbytečně zbrkle. Měla by se podle něj nejdřív připravit zpráva a na ni by měla navázat diskuse. Předseda Zemánek navrhl, aby se Hospodářská komise zabývala čerpáním rozpočtu za prvního půl roku a zabývala se také koncepčními záležitostmi, a připravila tak základ pro další diskusi v AS. Stím souhlasili kol. Beneš i Herman, podle něhož by takový postup přispěl kzprůhlednění dané problematiky.

Poté předseda Zemánek ukončil diskusi a AS se vyjádřil knásledujícím návrhům usnesení:

Návrh usnesení: AS FF UK doporučuje vedení fakulty pověřit kontrolou účetnictví FF UK soukromou auditorskou firmu pro přezkoumání hospodaření fakulty tohoto roku. Hlasování 9-3-11. Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 33: AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu fakulty na rok 2004 sdoporučením, aby kjednotlivým položkám vrozpočtových tabulkách byl při příštím návrhu rozpočtu připojen vysvětlující komentář. Hlasování 23-0-0.

Usnesení č. 34:AS FF UK pověřuje Hospodářskou komisi, aby stajemníkem fakulty a se zástupcem ekonomického oddělení projednala otázky průběžného čerpání rozpočtu fakulty na rok 2004 a předložila zprávu na říjnovém zasedání AS FF UK. Hlasování 21-0-2.

Poté ještě tajemník ing. Marcolla podotkl, že kontrola průběžného čerpání rozpočtu bude možná maximálně za období do srpna, a dr. Jettmarová upozornila na běžnou praxi, při níž se AS usnáší k předložené zprávě za první pololetí. Na závěr kol. Beneš vyjádřil názor, že zde nejde jen o čerpání rozpočtu, a že tedy nemůže být na škodu, když se problematika prodiskutuje předem.

6. Problematika zahraničního oddělení FF UK

(1) Prof. Palková přednesla AS zprávu Etické komise. Komise se podle této zprávy seznámila se všemi příslušnými materiály, ovšem svědomím, že jí přísluší posuzovat jen to, co se týká osobních vztahů. Na základě těchto materiálů i vdalším jednání súčastníky kauzy došla kzávěru, že nikde nebyl překročen rámec etického jednání a základem problémů byly neshody pracovní povahy, jejichž posouzení náleží Zahraniční komisi. Hlavní problém vidí Etická komise v absenci pracovního řádu. Zpráva komise mimo jiné upozorňuje na to, že doc. Šulová vpozici proděkanky pro zahraničí nevyužila všech personálních prostředků, které byly k dispozici. Jednu zpříčin, které vedly kabdikaci doc. Šulové zfunkce, vidí komise vodlišné představě doc. Šulové a děkana prof. Vacka o způsobu spolupráce vrámci kolegia. Děkan fakulty požaduje od proděkanů předložení konkrétněji propracovaných návrhů řešení, než odpovídalo představě proděkanky doc. Šulové. Na závěr se prof. Palková jménem EK vyslovila pro co nejrychlejší vytvoření průhledného organizačního rámce pro efektivní spolupráci jednotlivých pracovišť fakulty

(2) Prof. Procházka seznámil AS se stanoviskem Zahraniční komise. Řekl, že komise dává přednost uspořádání systémových vztahů před personálním řešením.

(3) Dr. Maiello se zeptal, odkud jsou zprávy, že jde jenom o emocionální problém. Podotkl, že podle něj zde musejí být nějaké konkrétní důvody. Na to odpověděla prof. Palková, že komise čerpala výhradně z písemných materiálů a na jejich základě jednala o začátcích kauzy. O špatné spolupráci se psalo vdopise doc. Šulové. Dalším zdrojem byl zápis z1. jednání AS. Na základě těchto materiálů se komise ptala na aspekty, které kdané situaci mohly vést – ptala se děkana i bývalé proděkanky doc. Šulové. Komise nepátrala nikde jinde, protože by to nebylo etické.

(4) Dr. Jettmarová (Zahraniční komise) podotkla kbodu 2 na str. 2 dopisu kol. Takács, týkajícímu se údajných procedurálních chyb, že kžádným takovým chybám nedošlo. Na to odpověděla kol. Takács, že za procedurální pochybení považuje např. střet zájmů, který vznikl tím, že se ke zprávě mohl vyjadřovat i Mgr. Stodola – zaměstnanec ZO i člen komise -, na čemž trval prof. Procházka. Mgr. Stodola se sice rozhodl do této problematiky nezasahovat, ale materiály dostával. Podle kol. Takács neměla zůstat míra účasti na řešení této kauzy na vůli Mgr. Stodoly, nýbrž se kní měl od začátku vyjádřit předseda Zahraniční komise a neměl dovolit, aby se na něm Mgr. Stodola podílel. Za další chybu považuje kol. Takács, že ve zprávě nebyly zahrnuty připomínky doc. Šulové. Upozornila také na to, že vyjádření zahraničních koordinátorů jednotlivých kateder ksituaci na ZO má kdispozici víc, ale jen tři znich byli ochotni své vyjádření podepsat. Výhrady ve vyjádřeních se vesměs týkaly práce vedení zahraničního oddělení (jazyková kompetence, manažerská bezradnost, zkrátka věcí servisní povahy).

(5) Na to odpověděl prof. Procházka, že většina materiálů nebyla Zahraniční komisi kdispozici. Kúčasti Mgr. Stodoly na řešení dané kauzy prof. Procházka podotkl, že Zahraniční komise je poradní orgán a Mgr. Stodola do ní byl jmenován na jeho návrh pro pohovory na pobyty v USA. Zapochyboval o tom, že by členství Mgr. Stodoly nějak souviselo sprocedurou šetření poměrů na zahraničním oddělení a podotkl, že kol. Takács na začátku kauzy sám na přítomnost Mgr. Stodoly vkomisi upozornil. Mgr. Stodola prý pak sám pochopil, že není vhodné, aby se šetření komise účastnil. Jako člen komise ovšem dostával materiály dál. Podle prof. Procházky je nejdřív třeba vyřešit systematické otázky, pak teprve osobní. Podotkl, že vkomisi je už dlouho a že se odchodu dr. Štěpánkové práce ZO nezhoršila. Naopak některá rozhodnutí proděkanky doc. Šulové práci na ZO destabilizovala. Na závěr připojil prof. Procházka svůj zážitek s perfektní registrací amerických hostů, o niž se přičinilo ZO. Kol. Kera naopak na základě své zkušenosti katedrové koordinátorky programu Erasmus oponovala – podle ní se za proděkanky doc. Šulové věci zlepšily. Upozornila na obecnější problém střetu zájmů: není podle ní vhodné, aby byli servisní zaměstnanci v komisi a měli kdispozici materiály, které se jich týkají. Tomu oponoval prof. Bouzek, podle něhož jsou na evropských univerzitách servisní zaměstnanci i vakademických senátech a účastní se jednání. I jemu se některé reformy proděkanky doc. Šulové zdály být k horšímu. Zastal se také práce ZO, které podle něj sničím nemělo problém. Kol. Bareš se ohradil proti tvrzením kol. Takács – sám se na vypracování zprávy podílel a Mgr. Stodola se práce komise nezúčastnil. Není podle něj pravda, že by Zahraniční komise nechtěla řešit situaci na ZO. Pochválil reakci Etické komise, obzvlášť bod 2a její zprávy.

(6) Na tyto výhrady reagovala kol. Takács. Upozornila, že poslala zprávu, vníž popsala výhrady 6 z9 oslovených koordinátorů proti ZO, kteří navíc zároveň chválili práci proděkanky doc. Šulové. Jednotliví koordinátoři nechtěli ovšem svá hodnocení podepsat. Tato vyjádření nebyla doprvní verze zprávy Zahraniční komise zařazena. Byla zařazena až do druhé verze, a to po jejích urgencích. Dále vylíčila, jak ZO poté, co jeho pracovníci vychválili své jazykové schopnosti, nebylo schopno poskytnout příslušné služby člověku znalému francouzštiny. Kol. Takács také vyslovila přesvědčení, že by servisní zaměstnanci neměli být členy komisí jakožto akademických orgánů. Měli by tam podle ní být ovšem zváni, protože rozumí problematice, jíž se komise zabývají. Na závěr podotkla, že většina jejích připomínek zabírajících stránku a půl zapracována nebyla. Kol. Hon souhlasil snázorem kol. Takács ohledně členství servisních zaměstnanců vkomisích a chtěl vtom smyslu navrhnout usnesení, předseda Zemánek jej ovšem upozornil, že to je předčasné.

(7) Kol. Herman upozornil na to, že ve zprávě Zahraniční komise chybí seznam lidí, kteří se jednání komise zúčastnili, a vyzval ktomu, aby se názory koordinátorů nebagatelizovaly. Podotkl, že chybí dostatečné vymezení kompetencí a že se zde slučují pracovní a systémové věci. Členstvím servisních zaměstnanců vkomisích by se podle něj měla zbývat Legislativní komise. Mgr. Kolínská se podivila tomu, že si koordinátoři na práci ZO nestěžovali dřív, a podotkla, že pokud je její jazyková vybavenost pro práci vedoucí ZO nedostačující, je to chyba komise, která ji vybrala, protože se o jazykových schopnostech Mgr. Kolínské mohla během konkurzu přesvědčit, případně si je prozkoušet. Upozornila také na to, že se za hrubý plat 9500 Kč stěží sežene na ZO zaměstnanec znalý více jazyků na patřičné úrovni, a přidala se knázoru, že po nástupu doc. Šulové na pozici proděkanky pro zahraničí došlo kdestabilizaci na ZO. Znatelným problémem je podle ní nedostatek zaměstnanců – na ZO jsou čtyři. Špatnou situaci ilustrovala také tím, že neměla svou vlastní místnost, kterou má až teď. Doc. Šulové vytkla, že toho málo věděla o programu Erasmus a vyzdvihla, jak dobře se spolupracuje sdr. Bozděchovou. Kvýtce kol. Takács, že ZO nemělo kdispozici člověka mocného francouzštiny, uvedla, že to není pravda. Šlo prý opřípad, který ZO nepříslušelo řešit. Předseda Zemánek poté poprosil diskutující o věcnost. Podle proděkanky doc. Králové za působení doc. Šulové ve funkci proděkanky pro zahraničí docházelo kpersonálním změnám bez reflexe jazykových potřeb. Kol. Kera se zeptala, zda má Mgr. Kolínská pozici vedoucí ZO uvedenu ve smlouvě, nebo zda je jmenovaná děkanem. Prof. Palková upozornila na to, že bývalá proděkanka doc. Šulová znala prostředek vedoucí kpersonálním změnám, totiž tři výtky, ale nevyužila ho. Prof. Procházka upozornil na problém, který vznikl, když se kol. Takács distancovala od zprávy Zahraniční komise – nebylo pak jasné, kdo zprávu má podepsat. Připomněl, že zpráva byla vytvářena na základě jednání se všemi členy komise a že konstatuje, že docházelo ke směšování personálních a systémových otázek. Podle kol. Hermana by ve zprávě měli být uvedeni všichni, kteří o problematice jednali. Dr. Jettmarová upozornila na to, že komise není akademický orgán. Proděkanka doc. Králová se také vyslovila pro to, aby se zástupci ZO účastnili jednání Zahraniční komise jen jako hosté, a podotkla, že by bylo vhodné uvádět vzápise zjednání komise prezenci. Dr. Franková ke svému dopisu, který kritizoval práci ZO a oceňoval činnost proděkanky doc. Šulové, podotkla, že to není jen její názor. Doc. Pelikán připomněl konkurs, který proběhl za působení děkana doc. Koláře a vkterém komise, jejímž byl členem, vybrala Mgr. Kolínskou na pozici vedoucí. Upozornil na to, jak malý výběr tenkrát byl. Kol. Hon upozornil na rozdíl mezi závěrečnou zprávou Zahraniční komise a zápisy zjejího zasedání a na to, že AS měl kdispozici pouze závěrečnou zprávu. Zeptal se, zda jsou také někde kdispozici zápisy zjednání Zahraniční komise. Na to prof. Procházka odpověděl, že se komise na žádném oficiálním zasedání nesešla, nýbrž pouze na neoficiálních setkáních. Tomu se kol. Hon podivil a podotkl, že když byla komise něčím oficiálně pověřena, očekával by také, že se oficiálně sejde a že ztakového zasedání bude kdispozici zápis. Kol. Bouzek poznamenal ktomu, zda ZO oddělení je, nebo není schopno napsat francouzský dopis, že by ho také nikdy nenapadlo dát přepisovat dopisy ZO. Nato se zeptala dr. Franková kol. Bouzka, zda četl její dopis. Kol. Bouzek odpověděl, že nečetl, a dr. Franková podotkla, že není úkolem katedry starat se o všecky technické záležitosti. Stím souhlasila doc. Klusáková a podotkla, že je třeba jasnější vymezení kompetencí. Styky s institucemi by podle ní mělo zastupovat ZO, a ne jen katedrový koordinátor. Podotkla, že jestli si mají katedry všecko obstarat samy, bude stačit, aby ZO umělo razítkovat. Prof. Procházka se ještě vrátil kvýtkám kol. Takács a prohlásil, že Zahraniční komise neignorovala vyjádření jednotlivých koordinátorů, že ale tato vyjádření nedošla do uzávěrky zprávy; prof. Procházka musel vybírat, co do zprávy dá, je zaneprázdněný a nemůže obcházet fakultu, aby zjišťoval názory jednotlivých koordinátorů; něco z těch připomínek ostatně ve zprávě obsaženo je.

Předseda Zemánek navrhl konec debaty (Schváleno 21-0-3)

Kol. Takács se ohradila proti výtce, že nedodala materiály včas – dodala je 26. 5., tedy dva dny před uzávěrkou. Zároveň podotkla, že nepředložila doslovné výtky jednotlivých koordinátorů, nýbrž shrnutí, které zopakujících se výtek utvořila. Kol. Hon upozornil na rozpor mezi tvrzením, že nebylo možno citovat zmateriálů nedodaných do uzávěrky, a tím, že ztěchto materiálů ve zprávě částečně citováno bylo.

(8) Na závěr promluvil děkan prof. Vacek. Řekl, že některé věci nedělala doc. Šulová dobře. Za kořen problémů označil listopad 2002 a konstatoval, že bude třeba přistoupit k novému konceptu fungování ZO: musíme mít velké požadavky, ale zároveň být realističtí. Ujistil, že chce vést ZO ke stabilitě, funkčnosti a větší kompetentnosti. ZO by podle něj mělo sloužit, ne jen razítkovat. Vyslovil se pro to řešit hlavně, co bude dál, ne co bylo. Ocenil, vjak krátké době dr. Bozděchová vyřešila vztahy skostnickou univerzitou, i když se to do jejího nástupu zdálo nemožné. O účasti servisních zaměstnanců vAS se můžeme podle pana děkana bavit. Děkan také upozornil na to, že do střetu zájmu se účastí v komisi nemusí dostat jen servisní zaměstnanec.

AS se pak vyjádřil knásledujícím návrhům usnesení:

Usnesení č. 35:AS FF UK konstatuje zásadní problémy ve fungování ZO. Doporučuje děkanovi FF UK nově stanovit koncepci práce zahraničního oddělení, včetně jeho spolupráce sdalšími odděleními děkanátu a základními součástmi fakulty a také zvážit personální obsazení vedení ZO. Hlasování 19-0-5.

Usnesení č. 36:AS FF UK pověřuje Legislativní komisi posouzením otázky členství neakademických pracovníků vporadních komisích FF UK. Hlasování 20-0-4.

Usnesení: 37:AS FF UK doporučuje vedení fakulty vypsat výběrové řízení na místo vedoucího ZO. Hlasování 13-1-10.

Usnesení č. 38:AS FF UK nepřijímá zprávu Zahraniční komise vté podobě, vjaké byla předložena. Hlasování 13-4-7.

Usnesení č. 39:AS FF UK bere na vědomí zprávu Etické komise. Hlasování 22-0-2.

Návrh usnesení: AS FF UK bere na vědomí zprávy etické a zahraniční komise. Hlasování 8-7-9. Návrh nebyl přijat.

7. Diskuse kNávrhu výukové povinnosti na FF UK

Na úvod upozornil předseda Zemánek, že se ktéto problematice AS vyjadřuje.

(1) Děkan prof. Vacek uvedl, že není cílem projednávaného opatření vytvořit nepříznivou situaci. Poslední, stále platné, stanovení výukových povinností je ještě zdoby děkana Vrhela, z toho tento nový návrh také vychází, ovšem po úpravách provedených na základě debat a dopisů. Oproti starému stanovení se vnovém návrhu snížil počet hodin u lektorů z 16 na 14. Nový je také rozkyv u jednotlivých kategorií. Děkan tento návrh projednal srektorem, který byl ovšem pro to, aby se lektorům nechalo 16 hodin týdně. Děkan mu vysvětlil povahu lektorů na FF, odlišnou od ostatních fakult – např., že zahraniční lektoři nejsou jen nositeli jazyka. Děkan také sdělil AS, že dostal dopis od doc. Tvrdíka ohledně nového návrhu stanovení výukové povinnosti, že sním o dané problematice mluvil a že má dojem, že doc. Tvrdík pochopil důvody pro nový návrh. Děkan upozornil na souvislost snovým mzdovým tarifem – aby ho fakulta splnila, bude potřebovat 37 milionů Kč navíc a je třeba mít dobře odůvodněné žádosti o další peníze. Podle děkana je na FF zájem ovzkvétání odborné činnosti, a právě tu by měl nový návrh usnadnit, protože počítá se možností snížení povinnosti u toho, kdo se bude chtít věnovat více badatelské činnosti. Je to tedy návrh motivující.

(2) Předsedkyně Evaluační komise dr. Jettmarová seznámila AS se současným systémem financování FF, kde zhruba 80% představuje výuka studentů, a to podle počtu studentů násobených normativem na studenta. Upozornila mj. na to, že ne na všechny studenty, kteří na FF studují, dostává FF peníze od státu – týká se to studentů, kteří studují déle než je standardní doba studia prodloužená o rok, kam se započítává i předchozí doba studia na jiné VŠ. Děkan doplnil tuto informaci o skutečnost, že ne všichni studenti jsou financováni po celou dobu studia. Doporučil zavést doktorské semináře jako regulérní výuku, která zároveň bude motivovat doktorandy kpravidelnější práci. Dále dodal, že UK nyní motivuje doktorandy k rychlejší práci bonus za dokončení doktorátu, zejména podaří-li se to ve 3. a 4. roce doktorského studia. Zdůraznil, že výsledky výše uvedených analýz nelze přehlížet a že je nutno mít jasnou strategii, jak postupovat dál.

(3) Předseda Zemánek informoval o tom, že stát zvyšuje podporu vědy, ale je to podle něj stále málo. Hlavní nárůst finančních prostředků pro VŠ je však vblízké budoucnosti možno očekávat právě vtéto oblasti.

(4) Podle kol. Lyčky nezazněla vpříspěvcích děkana a dr. Jettmarové ani jedna odpověď na otázky zdopisu pracovníků Ústavu filosofie a religionistiky. Zeptal se také, zda se budou každý rok předělávat úvazky podle toho, kdo kolik učí. Na to odpověděla dr. Jettmarová, že zatím funguje skutečně jen parametr hodin, ale mohlo by se také zavést kritérium výkonu – podle počtu hodin a „odučených“ studentů; na tomto základě by mohly vzniknout „balíčky“ pracovišť pro osobní ohodnocení; stávající balíčky od takového kritéria odvozeny nejsou. . Kol. Bouzek upozornil na rozdělení univerzit ve Francii do různých typů, znichž některé jsou orientovány víc na vědu. Taková by podle něj měla být i FF. Kol. Hon vyjádřil názor, že by bylo spíš logické, aby na vědu měli víc času asistenti, aby pak jako docenti a profesoři měli solidnější základ pro pedagogickou činnost. Tomu oponovala dr. Jettmarová stím, že se předpokládá, že profesor nebo docent přednáší, a tedy učí v méně hodinách více studentů, než asistenti, kteří mívají spíše semináře. Podle děkana se debata ubírá do technických detailů, které zde nelze vyřešit . Znovu připomněl, že nový návrh umožňuje snížit počet povinných hodin těm, kdo se budou chtít víc věnovat vědě, a klade zodpovědnost na vedoucího ZS při posuzování jednotlivých případů. Proděkanka doc. Králová upozornila, že FF by mohla být časem horší než regionální univerzity, které na rozdíl od ní striktně dodržují vysokoškolský zákon např. vsouvislosti s funkcemi jednotlivých akademických stavů – odborný asistent by např. neměl vést diplomovou práci. Podle doc. Karfíka trpí FF nedostatkem docentů, zčehož pocházejí problémy s akreditacemi. FF by si měla položit otázku, jak víc motivovat pedagogy ke zvyšování kvalifikace, a ne je nutit tolik učit. Ocenil flexibilitu návrhu, o níž pan děkan mluvil. Zeptal se také, jakou roli by měl vtéto otázce vedoucí ústavu. Děkan znovu upozornil na to, že podobná pravidla tu už byla a znovu zdůraznil motivační stránku návrhu: kdo se nebude příliš věnovat vědecké práci, bude muset učit. Kotázce role vedoucího ústavu podotkl, že bude hodně záležet právě na něm a na tom, zda bude věřit vědecké práci pracovníka, který žádá o snížení počtu povinně odučených hodin. Děkan vtéto otázce rozhodně bude důvěřovat úsudku vedoucího základní součásti. Vsouvislosti srozdělením univerzit, o němž mluvil kol. Bouzek, upozornil kol. Kovář na to, že s ohledem na zápisy ze zasedání rektorů nelze očekávat žádné výsadní postavení UK. Tlak „venkovských“ univerzit je podle něj příliš velký. Kol. Maiello se zeptal děkana, zda považuje vědeckou činnost za práci. Není podle něj vhodné psát vědecké články pod tlakem požadavku kvantity. Upozornil také na to, že když bude platit navržené stanovení výukové povinnosti, bude příliš záležet na osobním vztahu s šéfem katedry. Děkanovi vytkl, že nenabízí žádná opravdová řešení a že jeho cesta je neproduktivní. Děkan vreakci na tento příspěvek znovu upozornil na to, že novum tohoto návrhu je právě možnost snížení výukové povinnosti; podotkl, že vědeckou práci uznává. Dr. Maiella vyzval k opatrnosti vsouvislosti s argumentací osobními vztahy a jako příklad připomněl jednu bývalou pracovnici ÚSVS, která neučila celý podzim, což se podle jejích slov sdoc. Gladkovou, na rozdíl od dr. Glance, nedalo dohodnout. Kol. Maiello vtechnické poznámce označil tuto informaci za zavádějící.

(5) Kol. Herman se zeptal, čím vlastně tento návrh chce být – zda prostředkem k tomu zjistit, jak na tom FF je, nebo direktivou. Jako popis stavu věcí je to celkem dobrý materiál, ale jako opatření je návrh příliš mechanický, neboť globálně rozhoduje o věcech, které lze zodpovědně stanovit jen individuálně – katedry, obory i jednotlivé předměty jsou na FF přece velmi rozdílné. Podle jeho názoru se takový plán dá celkem dobře mechanicky splnit, ale je otázka, jaký to má smysl. Kol. Herman navíc upozornil na nebezpečí, jež skýtá předpis, který je možno si flexibilně přizpůsobovat. Na závěr se zeptal děkana, jak na tento návrh reagovaly jednotlivé katedry a ústavy. Kol. Polák se zeptal na hlavní motivaci tohoto návrhu a na to, sjakými se počítá důsledky, zda třeba nepovede to ke snížení stavu učitelů.

(6) Kol. Zemánek se přiklonil kpozici doc. Karfíka. Měl by se podle něj stanovit rozsah vědecké práce, což se neděje. K vědě tento návrh podle něj nestimuluje. Navíc tento návrh opomíjí vědecké pracovníky, není zněj jasné, do které kategorie patří. Návrh také neřeší, zda např. docent, který bude učit hodiny navíc, dostane zaplacený přesčas. Rovněž není jasné, co ztohoto návrhu plyne pro pracovníky smenším úvazkem, protože je stanoven jen pro hlavní pracovní poměr.

(7) Kol. Lyčka se vsouvislosti se zmínkami o konkurenci ze strany regionálních univerzit zeptal, zda skutečně snimi chceme hrát jejich hru, vníž hlavním kritériem je kvantita, což podle něj vede do pekel: tyto univerzity berou hodně studentů, vnávaznosti na to další pedagogy, a taková univerzita se dostává na úroveň střední školy. FF by měla nabídnout jiná kritéria, zejména kvalitu, a to souvisí svědeckou činností jejích pedagogů a sjejich publikační činností.

(8) Proděkanka doc. Králová upozornila na množství neefektivních pracovišť na FF, na která ostatní pracoviště doplácejí. K tomu dr. Jettmarová poznamenala, že pracovišť , která si na sebe výukou vydělají, je na FF pouze 14. Připomněla, že se tento návrh překládá mj. proto, že platí opatření z roku 1995 a že výkon fakulty voblasti výuky je rovněž podkladem, na jehož základě se má ukázat větší podfinancovanost FF oproti ostatním fakultám.

(9) Dr. Jettmarová se ohradila protivýtce kol. Lyčky, že nezodpověděla otázky zdopisu Ústavu filosofie a religionistiky. Kol. Lyčka oponoval příkladem nezodpovězené otázky zbodu 2 dopisu, která se týkala balíčků. Na to zopakovala dr. Jettmarová, že podle jejího názoru budou muset vzniknout nové balíčky, byť vytvořené jiným způsobem.

(10) Dr. Vachková vreakci na dotaz kol. Hermana, jak na návrh reagovaly ústavy a katedry, podotkla, že by se tento návrh jistě snáz přijímal, kdyby nevypadal jako vyhláška. Zeptala se, jakou váhu bude mít argumentace základních součástí.

(11) Kol. Hon podotkl, že není vždy dobré řídit se těmi nejsnadněji popsatelnými kritérii jako jsou mechanické počty hodin a studentů. Stím souhlasila kol. Kera a upozornila na problematičnost navrženého mechanismu snižování výukové povinnosti, kdy děkan kontroluje šéfa základní součásti. Předseda Zemánek označil počet studentů za sporný argument, protože i kdyby se redukoval počet oborů, FF by podle něj stejně přijala okolo tisíce studentů.

(12) Děkan vyjádřil přesvědčení, že on a senát spolu sohledem na proběhlou diskusi vzásadě souhlasí, a znovu upozornil na to, že stará výuková povinnost stále trvá. FF podle něj musí ukázat, kde má své schopnosti, a kritéria musejí být jasná. Zdůraznil, že tento návrh nezvyšuje počty hodin, a opět poukázal na jeho motivační charakter. Souhlasil snázorem, že by se měl stanovit rovněž rozsah vědecké práce, ale upozornil, že je na vědu málo peněz. Co se týče otázky způsobu financování, má FF podle děkana stejné podmínky jako ostatní univerzity a nemůže se jim vyhnout. Kotázce na reakci vedoucích ústavů podotkl, že proti návrhu nic neměli. Poukázal na to, že tlak na zvýšení počtu odučených hodin je i vBádensku-Würtenbersku. Nakonec vyzval kracionální reakci. Kol. Herman vzápětí upozornil děkana na to, že nezodpověděl všechny dotazy a zeptal se, jak reflektuje nový i starý propočet hodin reálnou situaci. Připomněl základní problém, že učení na FF člověka zkrátka neuživí, zčehož vychází většina ostatních problémů. Vyjádřil také obavu, že se od příštího semestru budou uměle vykazovat hodiny, protože propočet nevychází zreálné situace FF. Děkan potvrdil, že si je vědom, že se současný předpis leckde nedodržuje, ale dodal, že by to vzhledem kpevně daným akreditacím vlastně nemělo být možné.

(13) Dr. Humpál upozornil na to, že o možnosti snížení výukové povinnosti na základě publikování vědeckých článků, jak o tom hovořil pan děkan, se vnávrhu vlastně nemluví. Děkan prof. Vacek oponoval a poukázal na to, že se o této možnosti píše vbodě 3 vsouvislosti se závažnými publikacemi. Závažnost publikace má určit vedoucí ústavu.

(14) Proděkanka doc. Králová podotkla, že selektronickým zápisem už nebude možné uměle navyšovat počty hodin. Kol. Herman upozornil na to, že mluvil nejen o umělém navyšování počtu hodin, ale i onesouladu mezi požadavky návrhu a realitou akreditovaných studijních plánu na FF.

Děkan prof. Vacek vyjádřil přesvědčení, že umělé navyšování počtu hodin by se dít nemělo.

AS se pak vyjádřil knásledujícím návrhům usnesení:

Usnesení č. 40: AS FF UK nesouhlasí snávrhem stanovení výukové povinnosti na FF UK, který považuje za nedopracovaný a nesladěný se současným reálným stavem fakulty a doporučuje vytvořit nový návrh a vzít do něj vúvahu připomínky, které vznesl AS FF UK. Hlasování 12-4-2.

Návrh usnesení: AS FF UK bere na vědomí předložený návrh výukové povinnosti na FF UK a doporučuje děkanovi uvážit připomínky vznesené na 4. jednání AS FF UK. Hlasování 5-8-5. Návrh nebyl přijat.

8. Delegování zástupců AS FF UK na jednání reprezentantů AS VVŠ

Senát přijal následující usnesení:

Usnesení č. 41: AS FF UK pověřuje PAS, aby vyslalo delegaci na jednání reprezentantů akademických senátů vysokých škol. Hlasování 18-0-0

9. Různé

Po schválení svého 41. usnesení přestal být AS usnášeníschopný. Na předchozí písemnou žádost děkana zbylí senátoři hovořili spanem děkanem o důvodech, které je vedly ktomu, že neschválili jeho návrh jmenovat dr. Bozděchovou proděkankou pro zahraničí. Vdiskusi zazněly tyto argumenty: nepřesvědčivé vystoupení dr. Bozděchové před AS (kol. Hron), její tzv. kolaborace svedením FF vpol. 80. let (kol. Maiello) a to, že se jmenováním nové proděkanky dává za pravdu pouze jedné straně ve sporu bývalé proděkanky doc. Šulové sděkanem. Děkan tyto argumenty odmítl a oznámil, že bude dr. Bozděchovou řádně jmenovat do funkce proděkanky vzhledem kdosavadním výsledkům její práce. Kol. Maiello vreakci doporučil děkanovi, aby vzájmu FF rezignoval. Na to pan děkan odpověděl, že důkazem jeho respektu k postojům senátu a ochoty k dialogu je právě např. to, že se na důvody neschválení proděkanky pro zahraniční styky zeptal.

Zapsal: J. Hon

Kontroloval: PAS

AS FF UK schválil dne 16.9.2004