Minulá volební období

Zápis 12. jednání AS FF UK konaného dne 14.4.2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: M. Beneš, J. Herman, J. Kalivoda, M. Kovář, M. Lyčka, G. Maiello, M. Nedvědová, J. Pelikán, O. Pilný, Z. Vaněčková, J. Wiendl, P. Zemánek, A. Čmejrková, J. Hron, K. Chamonikolas, J. Chromý, M. Kaplický, D. Kera, J. Nedvěd, P. Polák, L. Takács, K. Volná.

Omluveni: L. Bareš, J. Bouzek, M. Koldinská, W. Oerter, J. Hon, J. Januška, F. Martínek, J. Šlerka.

Nepřítomen: R. Schich.

Hosté: prof. PhDr. J. Vacek, CSc., děkan; doc. PhDr. J. Králová, PhDr. I. Bozděchová, CSc., proděkanky; ing. M. Marcolla, tajemník; prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc., AS UK; doc. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., předseda SK; Mgr. D. Vondráčková, vedoucí ekonomického oddělení, H. Markvartová, vedoucí PaM.

Předsedající schůze doc.Zemánek uvítal přítomné a zahájil 12. jednání AS FFUK.

 1. Schválení programu

Návrh programu 12. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu 11. jednání AS
 3. Výroční zpráva FF UK za období 1.1. – 31.12.2004
 4. Rozpočet FF UK na rok 2005
 5. Poplatky spojené se studiem
 6. Vyjádření děkana fakulty k usnesením 117 – 118/9 a k podnětu kol. Šlerky ke struktuře zaměstnanců FF UK
 7. Různé

Nebyla přednesena žádná připomínka k návrhu programu jednání.

Hlasování o návrhu programu jednání: 16-0-0, návrh byl schválen.

 1. Schválení zápisu 11. jednání AS

  Nebyla přednesena žádná připomínka k návrhu zápisu z 11. jednání ASFFUK.

  Hlasování o návrhu zápisu 16-0-0, návrh zápisu byl schválen.

 2. Výroční zpráva FF UK za období 1.1. – 31.12.2004

  Doc. Zemánek se úvodem dotázal, zda vedení FFUK počítá i s předložením zprávy o hospodaření FFUK. V opačném případě by předloženou zprávu o činnosti FFUK nebylo možné projednat.

  Tajemník fakulty: Zpráva o hospodaření FFUK bude předložena na květnovém jednání AS.

  Prof. Vacek: Zpráva o činnosti FFUK za rok 2004 byla vypracována na základě pečlivé práce řady oddělení děkanátu. Poděkoval všem pracovníkům, kteří se této práce účastnili. Upřesnil, že na 3.straně úvodu, kde jsou vyjmenovány schválené výzkumné záměry fakulty, není jmenovitě uvedena účast Českého národního korpusu, který je zahrnut ve VZ v oblasti jazyka.

  Kol. Volná: Číslo 1479,5 nově zapsaných studentů v úvodu zprávy není jasné svou přebývající polovinou. Navrhla také, aby prodloužení hodin pro veřejnost stud. odd. bylo uvedeno počtem hodin tohoto prodloužení. Pasáž věnovaná evaluaci je ve srovnání s jinými podrobnými úseky poněkud stručná a vágní. Nerozumí zařazení kapitoly č.8 „Nové trendy“.

  Dr. Herman: Chybí tabulka 3.3.

  Kol. Polák: Proč v části 7 nejsou u některých základních součástí uvedeny žádné bibliografické údaje?

  Doc. Zemánek: Ze zprávy vysvítá, že zavádění strukturovaného studia postupuje na FFUK pomalu, fakulta se v tomto směru jeví jako konzervativní. Jde v pasáži o spolupráci FFUK s jinými VŠ v ČR o spolupráci individuální nebo institucionální? V části 4 zprávy (Rozvoj fakulty, s.26 zprávy) se zdá, že FFUK nepoužila 9,7 mil. Kč, které měla k dispozici.

  Prof. Vacek: S odpovědí na některé přednesené otázky bude třeba počkat na příchod doc.Králové. 0,5 v počtu studentů patrně znamená, že jeden student studoval některý obor pouze v částečném rozsahu. Zmínka o rozšíření hodin SO pro veřejnost by mohla být přeformulována. Kapitola „Nové trendy“ zmiňuje několik nových možností, které studentům zpřístupňují oblasti inovací ve vědecké činnosti. Teprve budoucnost ukáže, zda se tyto aktivity úspěšně ujmou. Do pasáže shrnující publikační činnost základních součástí (ZS) fakulty byly uvedeny všechny údaje, které ZS poskytly. Pokud pro některé ZS chybí, buď nebyly dodány, nebo byla publikační činnost těchto pracovišť skutečně nulová. Strukturovanost studia na FFUK vzrůstá pomalu, ale tento proces závisí také na postupu akreditace nových oborů, které připravují jednotlivé ZS. Požadavek okamžité nové akreditace by mnohé z nich neúnosně přetížil.

  Doc. Králová: V době přípravy zprávy ještě nebyly dostatečné informace o evaluaci. FFUK dostala na její přípravu projekt a vedení fakulty upustilo od její elektronické formy jako příliš komplikované. Po jednání s SR proběhne v letním semestru evaluace prostřednictvím tištěných dotazníků. Chybějící tabulka 3.3 je příliš rozsáhlá pro tisk, je publikována na internetu. Navýšení počtu hodin SO pro veřejnost neřeší přetlak zájmu na počátku semestru, během semestru jsou však nevyužity. Připravuje se systém objednacích čísel pro studenty. Údaje o spolupráci akad. pracovníků fakulty s jinými VŠ se týkají jejich činnosti ve věd. radách jiných VŠ. Nové akreditace pro strukturované studium by byly žádoucí ve větším počtu, ale řada pracovišť má problémy je získat, protože nemá uspokojivou personální strukturu – nevyhovuje počtem habilitovaných pracovníků a profesorů.

  Ing. Marcolla: Hospodaření FFUK za 2004 skončilo přebytkem, který se započítá do hosp.výsledku UK a z něho bude vyměřena daň celé UK. Fakulty se na ní budou podílet parciálně podle svých podílů, FFUK nebude platit daň podle svého vlastního přebytku. Podrobně to bude vyloženo ve zprávě o hospodaření, navrhuje v této diskusi nepokračovat.

  Mgr. Vondráčková: V minulých letech FFUK hospodařila se ztrátou, loňský zisk tuto ztrátu vyrovnává.

  Dr. Herman: Zpráva je podrobná, v hodnocení neutrální. Kritičtější přístup by byl na místě v hodnocení studia podle boloňské deklarace.

  Prof. Vacek: Poděkoval senátorům za příznivé zhodnocení výroční zprávy.

  Usnesení č. 141:AS FF UK schvaluje Výroční zprávu FF UK za období od 1.1.-31.12.2004. Hlasování: 21-0-1.

 3. Rozpočet FF UK na rok 2005

  Ing. Marcolla: Návrh rozpočtu byl AS FFUK předán proti požadavkům jednacího řádu opožděně, byla však snaha předat ho tak rychle, jak bylo možné po přijetí rozpočtu AS UK před dvěma týdny. Návrh vznikal v situaci, kdy platí nový mzdový předpis UK, který klade i na FFUK zvýšené výdajové nároky. Na druhé straně FFUK dokázala získat všech pět výzkumných záměrů, které navrhla, a na šestém se podílí. Příjmy z těchto zdrojů jsou integrální součástí příjmů FFUK. To platí i pro položky osobních nákladů, které se budou dělit na část hrazenou z dotace na vzdělávací činnost a na část krytou prostředky z VZ. Dotace na vzdělávací činnost je nově fakultám UK rozdělována i podle kritéria počtu absolventů a odpisové prostředky jim budou poskytnuty do výše 75% loňského objemu. O 25 mil. Kč byl z obnosu určeného na specifický výzkum posílen rozpočet GAUK, o tuto částku tedy celkem dostaly fakulty UK méně. UK také vytvořila z prostředků určených fakultám solidární rezervu ve prospěch fakult, které nezískaly výzkumné záměry.

  Pokud ponecháme stranou dotaci na VZ, plánované příjmy se zvyšují pouze o 2,8 mil. Kč. Klesl plánovaný příjem na specifický výzkum, a to i pro zhoršení některých ukazatelů, podle kterých je tato dotace rozdělována. Významně rostou některé plánované mandatorní provozní výdaje, např. výdaje za energii. Správa budov UK dále nově požaduje úhradu za užívání budovy v Celetné ulici ve výši přes 6 mil. Kč ročně, navrhovaný rozpočet počítá súhradou ve výši přibližně poloviny této částky, jelikož věc nebyla definitivně dohodnuta. Osobní náklady z dotace na vzdělávací činnost zůstanou zhruba ve stejné výši, k navýšením dojde pouze v případech habilitací.

  Kapitálové investice bude nutné směrovat prioritně na rekonstrukci systému odvodu odpadních vod podle požadavku Stavebního úřadu a rekonstrukci hlavní rozvodny v hl. budově. Vpřípadě zajištění účelového financování těchto akcí ze státního rozpočtu bude možné vlastní zdroje FRM použít i na ostatní priority.

  Rozpočet je sestaven jako poměrně napjatý a jeho výsledek na konci tohoto roku bude záviset na tom, jak se podaří zapojit prostředky z VZ do financování hlavní činnosti.

  Doc. Beneš: Hospodářská komise měla vzhledem ke krátké lhůtě problémy s nalezením vhodného termínu jednání a sešla se proto pouze v počtu 3 členů. Jejich stanovisko k předloženému návrhu rozpočtu je kladné, písemně souhlasil i prof.Bouzek. Vyrovnanost předloženého návrhu rozpočtu je zajištěna pouze s vypětím všech myslitelných zdrojů a úloha prostředků z VZ bude klíčová. Vliv nového mzdového předpisu bude možno zhodnotit až na konci kalendářního roku.

  Dr. Herman: V případě VZ jde vlastně o jistý druh grantu. FFUK by tyto prostředky neměla automaticky používat na mzdy, pouze v odůvodněných případech.

  Prof. Vacek: Souhlasil s tímto názorem. Fámy o tom, že FFUK chce tyto prostředky rozpustit mezi všechna pracoviště, jsou nepravdivé. Adresáty těchto zdrojů jsou především pracovníci VZ typu D1, kteří jsou již specifikováni. Ne vždy je tomu tak u pracovníků typu D2 a D3. Jistý problém při naplňování nového mzdového předpisu vznikne na pracovištích, která se neúčastní žádného VZ.

  Dr. Lyčka: Požádal o vysvětlení vztahu mezi tarifní mzdou a příjmem z VZ.

  Dr. Pilný: Příjmy z VZ jsou odměna za práci navíc. Bylo by neetické, kdyby účastníci VZ byli kráceni na tarifních mzdách ve prospěch neúčastníků, aby byly naplněny minimální mzdové tarify. Je nutné dohledat rezervy na fakultě a pak vyvíjet tlak na RUK.

  Prof. Vacek: Příjem z VZ je poměrnou součástí celkové mzdy, není to odměna, jak se zamýšlelo původně. Podle stanoviska ministerstva má zajistit vyšší poměr výzkumné práce v činnosti akad. pracovníků. Podle vyjádření kvestora UK z nedávného jednání jsou další finanční požadavky FFUK vůči RUK bez naděje na úspěch. Rezervy na fakultě jsou, především na jednotlivých pracovištích. Ukázala je evaluace. On sám však nechce podle jejích výsledků postupovat ukvapeně. Jsou také zdroje v jiných formách výuky, např. Univerzity 3. věku. A podle informace p. rektora UK se uvažuje o rozdělování peněz podle jiných, hlavně kvalitativních ukazatelů (půjde údajně o několik miliard) – např. podle pracovního uplatnění absolventů a podle počtu nezaměstnaných absolventů.

  Dr. Herman: Pokud se účastníkům VZ v příjmu sníží podíl za výuku, měla by se jim také snížit výuková povinnost. Hrozí fakultě, že bez použití peněz z VZ (tvoří třetinu plánovaných mzdových příjmů) nezaplatí ani nové minimální mzdové tarify?

  Prof. Vacek: To bude předmětem diskuse s vedoucími ZS, je předčasné se k tomu vyjadřovat.

  Kol. Kera: Žádá přesná čísla, obecná diskuse je bezpředmětná. Je nutno stanovit hranici, na níž se přerozdělování stává demotivující.

  Prof. Vacek: Opravdu není možné mluvit o konkrétních číslech před jednáním s vedoucími ZS.

  Dr. Kalivoda: Snaha o zvyšování příjmů kateder vede k tomu, že některé menší obory jsou otvírány neúnosně často. Vyhovujeme tím současnému tlaku veřejnosti a ministerstva, vzniká ale otázka uplatnění těchto absolventů. Pokud ho nenajdou ve zcela jiném oboru, než který u nás studovali, objeví se v počtu našich nezaměstnaných absolventů, který se podle slov prof.Vacka začíná sledovat. Naše současná intuitivní reakce na finanční situaci fakulty nás pak poškodí.

  Doc. Kovář: Ilustroval situaci na příkladu vlastního ústavu. Každý ústav má balíček: např. 2,5 milionu korun. Zároveň proběhly evaluace. Každý vedoucí ústavu dostal číslo, které vypovídá o tom, jaký podíl příjmu fakulty jeho ústav vytváří – tzv. studentonormohodiny. Výdělečný ústav vydělá třeba 3 miliony. Jiný vydělá 2,5 milionů, nebo jenom 2 miliony. K 1.7. začínají platit nové minimální základní tarify. Ústav, který vydělá 2,5 mil., bude potřebovat 2,75 mil, chybí mu tedy na minimální tarify 250 tisíc Kč. V ideálním případě by příjem z dotace na vzdělávací činnost postačil na nově předepsané minimální mzdové tarify a příjmy z VZ by byly příjmem navíc. Jiný ústav naopak vydělá 3 mil a potřebuje pouze 2,75 mil. Ale co nastane v případě těch ZS, které se neúčastní VZ a jejich příjmy z výuky nestačí ani na pokrytí minimálních tarifů? Podle slov vedení fakulty částka, kterou jim může FF přispět, se rovná přebytku současného příjmu některých ústavů nad částkou, kterou tyto ústavy pro sebe potřebují pro pokrytí budoucích minimálních tarifů.

  Prof. Vacek: K tomu ovšem přistupuje nekonečné množství variací, které je nutno projednat individuálně s jednotlivými ZS. Proto dnes nelze tuto otázku uzavřít.

  Doc. Pelikán: Plně uznává zásadní důležitost této problematiky pro fungování FFUK. Tento bod jednání AS je však věnován rozpočtu FFUK jako celku. Navrhuje věnovat otázce krytí osobních nákladů fakulty mimořádné jednání senátu.

  Doc. Zemánek: Tuto diskusi již dnes není možné dále prohlubovat. Ani vedení FFUK nemá vše ještě ujasněno, a až tomu tak bude, AS se na diskusi musí předem připravit, nemůže otázky přerozdělování financí a zajištění nových mzdových tarifů projednávat z místa.

  Doc. Beneš: Rozhovory s vedoucími ZS proběhnou do 5.května, poté se AS může k věci vrátit na svém příštím jednání a dostat podrobné informace.

  Prof. Vacek: Souhlasí, upozorňuje, že jde o zcela nový proces, který není možné predikovat.

  Dr. Herman: Rovněž souhlasí, upozorňuje však, že pokud není jasný způsob využití třetiny objemu mzdových prostředků (prostředky z VZ), není možné pokračovat ani v projednávání rozpočtu fakulty.

  Dr. Lyčka: Rozpočet se týká fakulty jako celku. Ale jeho důvodová zpráva jasně říká, že dodržení rozpočtu závisí na použití prostředků z VZ.

  Doc. Zemánek: Celkové položky rozpočtu se skutečně týkají fakulty jako celku a jsou již nyní nesporné. Rozdělení těchto položek na jednotlivé ZS nikdy nebylo předmětem projednávání rozpočtu na AS.

  Ing. Marcolla: Použití mzdových prostředků z VZ umožní určitou úsporů na mzdových balíčcích, ovšem v závislosti na posouzení evaluačního výkonu jednotlivých pracovišť.

  Dr. Herman: Je vůbec částka 60 mil. Kč mzdových prostředků z VZ reálná, abychom o ní mohli jednat v rozpočtu?

  Doc. Zemánek: Tato částka je nepochybně reálná a jistá, otevřená zůstává pouze otázka jejího rozdělení.

  Dr. Ondračka: S údivem tuto debatu poslouchám. Spravuji jeden VZ, a proto jsem celkem dobře informován. Ústavy, které si na sebe vydělají z výuky, mzdové prostředky z VZ již dostaly. Nevýdělečným ústavům byly pozdrženy, poprvé se snad budou vyplácet v květnu, ačkoliv na VZ se pracuje již od ledna. Na ústavech, které si na sebe vydělají, se bude vyplácet příjem za výuku nezkráceně. Na některých ústavech, které si na sebe z dotace na vzdělávací činnost nevydělají, budou účastníkům VZ platy z této dotace poněkud zkráceny, aby zbylo pro neúčastníky. A nejméně na jednom ústavu už bylo účastníkům VZ řečeno, že jim bude plat za výuku celý odebrán, aniž jim bude jakkoliv změněna výuková povinnost. V každém případě je neetické, že účastníci VZ budou reálně tarifní platy dotovat.

  Prof. Vacek: Peníze z VZ jejich účastníci dostanou. Jak bude nakládat vedoucí ZS se svým mzdovým balíčkem a kde bude hledat rezervy, bude do značné míry jeho věc. Ovšem vedení fakulty nepřipustí žádné excesy. Pokud se rezervy na prodělečných ústavech nenajdou, bude se tento stav muset řešit, i když to neznamená vyhrožovat a připustit zhroucení oborů. To rozhodně není úmysl vedení fakulty ani jeho osobně. Na budoucí minimální mzdové limity nyní chybí 17 milionů Kč, proti nim stojí 60 mil. Kč z VZ. Nakonec úroveň mezd k pokrytí minimálních limitů dospěje, ale v tomto okamžiku nelze říci, jakým způsobem, to bude předmětem konkrétního jednání.

  Dr. Herman: Opakuje otázku o reálnosti mzdových prostředků z VZ.

  Dr. Maiello: Podporuje návrh na projednání tohoto problému na jiném jednání AS. Považuje za nepřijatelné, že nejkonkrétnější údaje o něm dnes přednesl doc.Kovář a nikoli vedení fakulty. Kritizoval schopnost komunikace vedení fakulty.

  Mgr. Vondráčková: Rozpočet byl sestaven v požadovaném termínu a z údajů, které byly k dispozici. Hospodářská komise souhlasila, že pokud budou zapojeny prostředky z VZ, je možno zajistit jeho splnění. Pokud bude v jednáních se ZS požadováno zvýšení částky 121,5 mil. Kč na pokrytí nových dolních mzdových limitů z dotace na vzdělávací činnost, bude nutno zkrátit jiné položky rozpočtu.

  Dr. Lyčka: Navrhl usnesení “ AS FFUK odkládá proces schvalování rozpočtu na rok 2005 po dalším projednání na květnovém zasedání AS. “ Po schválení protinávrhu dr.Kalivody (viz dále) návrh stáhl.

  Prof. Vacek: Výtka dr. Maiella je zbytečná. Chápe, že diskuse o těchto otázkách je pro členy senátu obtížná, vedení fakulty se o nich mohlo informovat v předstihu. Doc. Kovářovi za jeho příspěvek již poděkoval. Pokud dr. Maiello vytýká vedení fakulty neschopnost komunikovat, je tato neschopnost na druhé straně kompenzována neschopností naslouchat.

  Další příspěvky do diskuse nebyly přihlášeny, předsedající diskusi ukončil.

  Kol. Volná: Požádala o zveřejnění rozpočtu FFUK za rok 2003 na webu. Prof. Vacek přislíbil.

  Doc. Pelikán požádal, aby diskuse nepokračovala po jejím uzavření. Upřesnil, že netrvá na tom, aby další jednání AS FFUK o rozpočtu na rok 2005 bylo bezpodmínečně mimořádné.

  Dr. Kalivoda navrhl pozměněné usnesení: “ AS FFUK odkládá proces schvalování rozpočtu na rok 2005 po dalším projednání na zasedání AS. “ Návrh byl přijat.

  Usnesení č. 142: AS FF UK odkládá proces schvalování rozpočtu na rok 2005 po dalším projednání na zasedání AS FF UK. Hlasování: 14-0-9.

  Doc. Zemánek: navrhl usnesení “ AS schvaluje rozpočet FFUK na rok 2005 “ Po schválení návrhu dr.Kalivody (viz výše) návrh stáhl.

 4. Poplatky spojené se studiem

  Doc. Králová: Návrh vychází z podkladů RUK, je v jejich rozmezí. Jedinou změnou proti minulému roku je, že návrh umožňuje podávat přihlášky do přijímacího řízení elektronicky a zvýhodňuje tento postup finančně. Výhodou elektronického podávání přihlášek je, že předchází lidským chybám při jejich zpracování.

  Kol. Chromý: otázal se na odůvodněnost vysoké částky za rok studia v cizím jazyce – 10000USD.

  Doc. Králová: Po diskusi s vedoucími tohoto studia dospělo vedení fakulty k závěru, že tato částka je přiměřená. Fakulta totiž musí zajistit, aby tito studenti nebyli během celého studia nuceni použít český jazyk. Na další dotaz uvedla, že v současnosti tento typ studia studují dva studenti – doktorandi. Tento počet se během posledních let nezměnil. Pokud počet studentů vzroste, je možné uvažovat o snížení poplatku.

  Kol. Kera: Není možné spojit studium podle projektu Erasmus s tímto studiem? Jsou vyučující přednášející v cizím jazyku motivováni finančně?

  Doc. Králová: Takový stud. program musí být akreditován. Není to složité, stačí prokázat, že vyučující publikují v cizím jazyce. Složitější je to pro fakultu jako celek. Vyučující přednášející v cizím jazyce by měli být motivováni finančně.

  Usnesení č. 143: AS FF UK souhlasí s poplatky spojenými se studiem pro akademický rok 2005/2006 vpředloženém návrhu. Hlasování: 17-0-0.

 5. Vyjádření děkana fakulty k usnesením 117 – 118/9 a k podnětu kol. Šlerky ke struktuře zaměstnanců FF UK

  Prof. Vacek: Všechny požadované informace jsou součástí evaluační zprávy, kterou řádně projedná VR i AS. Není možné přetěžovat pracovníky děkanátu přípravou dalšího, téměř totožného materiálu.

  Nebyly přihlášeny další diskusní příspěvky, nebyl podán žádný návrh usnesení.

 6. Různé

a) Dopis právního odd. RUK

Kol. Volná: Vyjádřila uspokojení z tohoto výsledku, očekává, že k publikaci zápisů z kolegia děkana (a to i z minulosti) na webu FF UK dojde v nejbližší době.

b) Informace o jednání AS UK o legislativních materiálech, k nimž AS FFUK zaujímal stanovisko

Doc. Beneš: Mzdový předpis UK se v konečném znění příliš nezměnil, jen minimální mzdový limit profesorů se zvýšil o 2 tis. Kč. Byl odmítnut požadavek na impact factor u citací, což je pro FFUK příznivé. Katalog činností pracovníka je v konečném znění závazný „z převážné části“, nikoli ve všech bodech jako v předchozím znění, což byl rovněž požadavek FFUK. Požadavek titulu Ph.D. u lektorů byl zrušen u jejich nově vytvořené nižší kategorie, ovšem s nižším finančním ohodnocením. Podobně byly upraveny odborné požadavky u výzkumných pracovníků.

Dr. Kalivoda: Nový stipendijní řád nebyl přijat, sociální komise UK hledala na rozšířeném zasedání nový konsensus, ale neuspěla. Mezi členy ASUK stále existují dvě skupiny, jedna žádá zcela změnit kritéria ministerstva (což je v rámci UK možné) tak, aby byli zvýhodněni sociálně potřební studenti, druhá požaduje poskytnout příspěvek na ubytování co největšímu počtu studentů, byť v malé výši. Poměr hlasů mezi oběma skupinami je přibližně 1:1, což nestačí ke schválení předpisu na ASUK.

c) Podnět kol.Volné a kol.Hrona k výzvě děkana fakulty z 10.Jednání AS FFUK

Doc.Zemánek se otázal přítomných, zda mají připomínky k tomuto podnětu a k dopisu děkana fakulty, který na něj reagoval. Nebyly přihlášeny žádné příspěvky do diskuse, nebyly podány žádné návrhy usnesení.

d) Další příjmy fakulty

Prof. Vacek: vyzval členy senátu a fakultní veřejnost, aby všichni hledali cestu klepšímu využití stávajících i nových finančních zdrojů fakulty.

Kol. Volná: To je spíše úkolem managementu FFUK, nikoli učitelů a už vůbec to není v možnostech studentů.

Prof. Vacek: Je to žádost adresovaná všem členům akademické obce.

Kol. Kera: Namítá, že zisky z výuky pro Univerzitu 3. věku jsou vyučujícím pracovištím z větší části odebírány. Uvádí příklad ústavu, na kterém studuje.

Doc. Beneš: Odmítl názor kol. Kery jako mylný. Podíl fakulty z takových příjmů činí pevných 20%, což je zcela adekvátní, a někdy vedení fakulty tento podíl i snižuje.

Dr. Herman: Je jistě správné hledat možnosti příjmů z různých kurzů. Klíčovým úkolem FFUK však je zvýšit ekonomičnost studia, které primárně poskytuje; dokud se toto nepodaří, jsou vedlejší možnosti příjmů neúčinné.

Prof. Vacek: Ujistil dr. Hermana, že jeho podnět vezme doslovně za svůj.

Doc. Beneš: Protestoval proti zlehčování významu „nějakých kurzů“. Upozornil, že na univerzitách v USA na jednoho řádného studenta připadá sedm studentů studujících různým externím způsobem. Organizace těchto typů studia je stejně náročná jako vedení tradiční výuky, možná ještě náročnější.

Dr. Lyčka: Tlumočil nabídku kandidáta na funkci rektora UK prof. Svačiny, že by rád prezentoval své názory na budoucnost UK před AS FFUK.

Doc. Zemánek v reakci na tento návrh se souhlasem přítomných členů AS požádal dr. Lyčku, aby prof. Svačinovi předal kontakt na předsednictvo AS FFUK.

Další příspěvky do bodu Různé nebyly přihlášeny.

Předsedající doc. Zemánek poděkoval přítomným a 12. jednání AS FFUK ukončil.

Zapsal: Jan Kalivoda

Kontroloval: PAS

AS FF UK schválil dne 12. 5 2005