Minulá volební období

POZVÁNKA – na 11. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 11. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 10. března 2004 ve 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 11. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu 10. jednání AS
 3. Výroční zpráva AS FF UK za období březen 2004 – únor 2005
 4. Stanovisko AS FF UK k návrhům stipendijního a mzdového řádu UK
  • Řád vysokoškolské koleje UK
   • Úplné znění
   • Návrh změny
  • Stipendijní řád UK
   • Návrh změny
   • Úvod
   • Úplné znění
   • Stanovisko Stipendijní komise FF UK
  • Vnitřní mzdový předpis UK
   • Návrh změny
   • Úvod
   • Úplné znění
   • Záměr změny
   • Připomínky
    • dr. Čumpl
    • doc. Gladková
    • dr. Humpál
 5. Podnět kol. Hrona k obnovení prospěchových stipendií na FF UK
 6. Podnět kol. Volné a kol. Hrona k výzvě děkana fakulty z 10. jednání AS FF UK
 7. Organizační otázky AS FF UK (podněty prof. Bouzka, dr. Kalivody)
  • Podnět prof. Bouzka
  • Podnět dr. Kalivoda
 8. Vyjádření děkana fakulty k usnesení 117-118/9 a k podnětu kol. Šlerky ke struktuře zaměstnanců FF UK

  • Podnět kolegy Šlerky k počtu THP pracovníků
   • Dopis k podnětu kolegy Šlerky
    • Reakce děkana fakulty na podnět kol. Šlerky
 9. Různé (vyjádření právního oddělení RUK k zveřejňování informací)
  • Dopis právního oddělení RUK
   • Část 1.
   • Část 2.

Petr Zemánek
předseda