Volební období 1998-2000

Studijní záležitosti 1999

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Studijní záležitosti, rok 1999

Konec roku 1999 byl praktickým zakončením našeho šestiletého funkčního období. Nastal čas bilancování. Dovolte mi na úvod uvést svoje osobní vyznání. Přes veškeré těžkosti, složitosti i nepříjemnosti musím upřímně říci, že jsem ráda, že jsem se na závěr své profesní kariéry mohla na vedení této fakulty podílet. Studijní resort jsem si po konzultaci s děkanem doc. Františkem Vrhelem vybrala sama a nemohu si proto stěžovat. Je to problematika rozsáhlá, ale i citlivá. Kromě běžných provozních agend (a není jich málo) se převážně týká kontaktu se studenty, pedagogy i veřejností. Velice mě těšilo, když se mi podařilo v médiích informovat veřejnost o studijní problematice a o provozu tak členitého organizmu, jakým naše fakulta je. Také jsem ráda se studenty konzultovala jejich studijní problémy, většinou jsme došli společně k přijatelnému řešení. Na základě těchto zkušeností jsem dospěla k názoru, že naše studentská generace je dobře vychovaná, vstřícná, zdravě sebe- a cílevědomá. Jistě jsou a budou výjimky. Setkala jsem se s arogancí a hrubostí, ale opravdu jenom několikrát.

Dovolte mi na tomto místě a touto cestou poděkovat všem kolegům, spolupracovníkům i studentům za vstřícnost při řešení vskutku složitých až zapeklitých studijních otázek. Bez tvůrčí spolupráce všech bychom to samy nezvládly (jsme na to samé ženy). Musím říci, a činím tak ráda, že kdykoli jsem se na kohokoli obrátila s žádostí o pomoc, ochotně jste přispěchali a přispěli. Za všechny chci explicitně uvést katedru psychologie za samostatné zvládání přijímacího řízení (1700 uchazečů), katedru pedagogiky za aktivní spolupráci na žádosti o novou akreditaci studijního programu „Učitelství pro střední školy“,

Ústav informačních studií a knihovnictví za práci na Statutu UK FF a za zveřejňování důležitých informací na webovských stránkách, katedru filozofie za bezproblémový průběh talentových zkoušek a za jejich posunutí na květnový termín, katedru sociální práce za pochopení těžkostí při zajišťování místností na výuku, katedru translatologie za obětavou spolupráci při dokončování a zařizování rekonstruovaného Šporkova paláce a při tvorbě informačního balíčku pro EU, společně se zahraničním oddělením, katedru českého jazyka za obětavé vydávání Zpravodaje UK FF atd. atd. Jistě jsem na některá pracoviště zapomněla, těm se omlouvám.

To, že studijní záležitosti na fakultě fungovaly téměř bezproblémově, je třeba přičíst obětavosti pracovnic studijního oddělení. Jedna naše referentka má na starosti téměř 1000 studentů v porovnání s jinými fakultami UK, kde jsou to řádově desítky studentů. Nemalý podíl na dobré práci studijního oddělení má diplomatické vedení paní JUDr.Jarmily Handzelové.

Chci zde také poděkovat svým předchůdkyním v proděkanské funkci, paní prof.PhDr.J.Peškové a paní prof.PhDr.Z.Palkové za rady, předávání zkušeností a mnohdy nezbytnou spolupráci.

Dovolte, abych nyní stručně shrnula některé nejdůležitější aktivity za rok 1999, které spadají do studijního resortu.

1. Nabídka uchazečům

V sobotu dne 9.1.1999 a následně za rok opět v sobotu 8.1.2000 proběhl Den otevřených dveří, kterého se každoročně účastní přes 4000 uchazečů. Všechny katedry vzorně informovaly, některé zveřejnily předchozí testy apod. Katedra češtiny připravila jednodenní přípravku na přijímací zkoušky. V letním semestru bude probíhat v rámci kurzů celoživotního vzdělávání přípravný kurz pro maturanty a budoucí uchazeče o studium českého jazyka a literatury. Obdobně pro nepřijaté uchazeče na PS vypsala katedra kurz „Základy psychologie – psychologie všedního dne.“ Dále je připraven projekt mimořádného studia za úplatu, který umožní uchazečům návštěvu vybraných přednášek s možností vykonat 3 zkoušky za jeden rok studia.

2. Přijímací řízení

Fakta: počet přihlášek …………10.171

dostavilo se ……..………. 8.212

přijato ..…………………… 1.230

do 1.roku studia ………….. 1.188

odvolalo se …………………. 831

Nahlížení do materiálů, tedy opravených testů, těm uchazečům, kteří neprospěli u písemné části bylo umožněno na jednotlivých katedrách či ústavech v termínech před ústní zkouškou. Ti, kteří prospěli mohou vidět své testy při ústní zkoušce. Tato koncepce se osvědčila a je připravena i na přijímací řízení 2000/2001. Za způsob hodnocení písemné a ústní části přijímací zkoušky odpovídá vedoucí katedry nebo ředitel daného ústavu.

3. Vnitřní předpisy UK FF

čili implementace změn vyplývajících z nového zákona o Vysokých školách do podmínek FF. Na tvorbě vnitřních předpisů týkajících se studijní problematiky se aktivně podíleli členové studijní komise, zejména Dr.Hermann – studijní a zkušební řád, prof. Kvaček – stipendijní řád, doc.Kuťáková – disciplinární řád, prof.Macurová – rigorózní řád, doc.Srnec -Celoživotní vzdělávání, Dr.Boschek – řád přijímacího řízení. Podpora a spolupráce studentské kurie AS, zejména I.Příbramské a P.Pabiána, byla velice užitečná.

4. Vědecká rada

Podle nového zákona o VŠ schvaluje VR po vyjádření AS odborníky, kteří nejsou docenty nebo profesory, jako členy komisí pro SZZ. Všechna pracoviště, kterých se to týkalo své návrhy předložila a ty byly VR schváleny.

Obdobně jsme předložili AS k vyjádření a VR ke schválení garanty za 12 studijních programů. Pan děkan posléze garanty jmenoval. Garanti budou schvalovat úpravy studijních plánů a podílet se na přípravě studijních programů k reakreditaci.

Akreditační komisi Ministerstva školství jsme předložili návrhy na rozšíření akreditace navazujícího magisterského studia filozofie, religionistiky, archivnictví a pomocných věd historických, archeologie klasické a archeologie pravěké, informačních studií a knihovnictví. Jedná se o studijní programy navazující na bakalářské studijní programy.

Dále byla schválena nabídka 5 nových témat z oblasti Gender Studies.

5. Rigorózní řízení

Opět po mnoha létech lze na FF UK skládat státní rigorózní zkoušku, která není součástí studia a po jejímž absolvování je udělován titul PhDr. před jménem. Součástí zkoušky je obhajoba rigorózní práce. Tato práce by měla prokázat schopnost samostatné tvůrčí činnosti ve výzkumu nebo vývoji. Vynikající DP mohou být státnicovou komisí navrženy jako práce rigorózní, ale mělo by to být spíš výjimečné.

6. Ceny a nadace

Ústav románských studií uděluje každoročně Cenu Kateřiny Krausové. Cenu Jana Palacha obdržela Mgr.Jana Gruberová, absolventka FF. Cena rektora UK s podporou Mladé fronty Dnes byla přiznána Viktorovi Elšíkovi za práci o lingvistické problematice romistiky (vedl doc.Pavel Novák). Cenu Josefa Hlávky obdržela mgr. Barbora Krylová za práci z oblasti řeckých a latinských studií.

Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových opět významně podpořilo studijní aktivity našich studentů. Nadační příspěvek v rámci programu Podpora vědy, kultury a vzdělanosti obdrželo celkem 27 studentů FF UK. Studijní stipendia doktorského studia a stipendium na dokončení studia dostalo 6 studentů, ostatním bylo uhrazeno cestovné na studijní pobyty, zejména na americké univerzity.

7. Informační balíček pro EU

Anglickou verzi studijních programů doplněnou o stručnou charakteristiku vyučujících a požadovanou dotací na kredity za jednotlivé typy atestací zpracovaly tyto obory:

ČJL, ČC, GER, AA, ROM, SLAV, ECES a TRANSLATOLOGIE.

Informační balíček je uveden historií a současností UK a směry rozvoje FF. Kontaktní osobou za kreditní systém byl určen PhDr. Miroslav Jindra z AA.

8. Kurzy CŽV a U3V

Kurzy CŽV zahrnují 29 studijních programů, z toho 15 z oboru psychologie. Nabídka Univerzity třetího věku zahrnuje 12 studijních programů. Počtem kurzů i počtem absolventů těchto kurzů se řadí FF na první místo v této velice žádané a chvályhodné aktivitě.

Vrámci Univerzity třetího věku to byla např. tato témata: Vybrané kapitoly zpravěku, Klasická archeologie, Osobnosti divadla 20.století, Česká a evropská kinematografie, Starý Egypt ve světle nejnovějších poznatků, Základy evropské zdvořilosti, Kultura starých Římanů, Základy ekonomie .

9. Počty studentů

Počty studentů jsou podle terminologie nového zákona vykazoványtakto:

Rozestudovaná studia …………………………….7040

Aktivní studia (tj.bez přerušení)………………….6670

Ztoho k 20.1.2000 činí bakalářská studia ……….. 194

Magisterská studia……….5368

Doktorská studia …………840

Celkem 6452

Ještě jednou mi dovolte poděkovat všem spolupracovníkům a kolegům za všechno s čím mi ochotně během celých šesti let pomohli. Dělala jsem svoji práci ráda, chápala jsem ji jako službu a jsem vděčná, že jsem ji mohla dělat. Přinesla mi mnoho neobyčejných setkání se skvělými lidmi i mnoho inspirativních zážitků. Pokusím se ještě, pokud to jenom trochu půjde, přispět k vytvoření dobře fungující atmosféry s budoucím vedením fakulty.

Marie Königová

Proděkanka pro studijní záležitosti