Volební období 1998-2000

Opatření děkana č. 3 k poplatkům spojeným se studiem

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Opatření děkana FF č. 3 k poplatkům spojeným se studiem

V souladu s § 58, odst. 2 až 4, zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb., a čl. 33, odst. 1, písm. b, odst. 2, Statutu UK a č. 1, odst. 2, písm. b, přílohy č. 6 Statutu UK vydávám toto

o p a t ř e n í :

1. Studentům, kteří již absolvovali bakalářský nebo magisterský studijní program a studují v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanovím poplatek za studium ve výši 1.320,- Kč za rok studia.

2. Poplatek je splatný poslední pracovní den kalendářního měsíce, ve kterém začal letní semestr akademického roku 2000/2001, t.j. do 28. února 2001.

3. Poplatky se platí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet: č. 85631-011/0100

Variabilní symbol: celé rodné číslo bez lomítka

V Praze dne 26. února 2000.

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

děkan FF UK