Katedra pedagogiky FF UK spolupořádá konferenci Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity a v procesech profesionalizace   

Mezinárodní konference s podtitulem „role vzdělávání, pedagogiky, osvěty a sociálně pedagogické péče“ se koná 23.–24. 6. v Národním pedagogickém muzeu a knihovně  J. A. Komenského a na Katedře pedagogiky FF UK. Mezi hlavní témata konference patří význam pedagogických institucí a organizací, profesní pedagogické identity a utváření osobní identity v pedagogických procesech.

Konference probíhá u příležitosti oslav tří kulatých výročí: 430. výročí narození J. A. Komenského, 140. výročí rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, ke kterému se váže i založení Pedagogického semináře na FF UK, fungujícího nepřetržitě až do dnešního dne (dnes Katedra pedagogiky FF UK), a 130. výročí otevření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Cílem setkání je rekonstruovat a analyzovat význam pedagogické vědy, institucí výchovy a vzdělávání v tom, jak utvářejí osobní identitu člověka a rozvíjí profesní identity pedagogů a jakým způsobem zkoumají „alternativní“ postupy, např. hybridní prostředí výuky. Zkoumat se bude také historická úloha pedagogických organizací a institucí z konce 19. a první poloviny 20. století, změny tzv. druhé vlny této profesionalizace pedagogie v 70. a 80. letech 20. století, ale také utváření pedagogické identity v době globalizace.

Konference je spoluorganizovaná řadou českých i zahraničních institucí, mezi které patří FF UK, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Centrum pro dějiny vzdělanosti Historického ústavu AV ČR, Technická univerzita v Liberci, Masarykova univerzita Brno, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, Technische Univeristät Dresden, Universita di Foggia.

Program konference


Související články