Filozofická fakulta UK udělila tři čestné afiliace

Děkanka FF UK přijala 3. a 4. května do akademické obce tři afiliované členy, kterými jsou prof. Anthony Harding, dr. Norbert Vanek a prof. Sergej Medveděv. Čestné afiliace FF UK vznikly v roce 2015 za účelem posílení excelence a internacionalizace vědy a výuky na FF UK.

Děkanka fakulty může jmenovat afiliovaným členem akademické obce zahraničního akademického pracovníka nebo odborníka z tuzemských odborných institucí či praxe, který může významným způsobem přispět k pedagogické či vědecké činnosti fakulty. Afiliovaný člen je jmenován na dobu určitou, obvykle pět let.

prof. Anthony Harding (člen Britské akademie)

Afiliovaný k Ústavu pro klasickou archeologii FF UK

Prof. Anthony Harding je jeden z nejznámějších archeologů evropské doby bronzové s bohatou publikační činností. Zabývá se také archeologií neolitu, dobou železnou i válečnou archeologií. Vydal několik významných publikací a článků o době bronzové a dvě monografie o solné archeologii.

V rámci svého doktorského studia strávil na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v roce 1970 devět měsíců pod vedením prof. Jana Bouzka. V kontaktu s ústavem zůstal i po svém pobytu, částečně i díky svému projektu v obci Velim v 90. letech. V roce 1990 byl za své početné terénní projekty a publikace jmenován profesorem na University of Durham.

Na konferenci pořádané Ústavem pro klasickou archeologii Along Borderlands, která se konala v červnu 2021, pomáhal jako předseda v její úvodní sekci. Na ústavu se chce podílet na výuce, poradenství pro studenty a pomáhat udržovat již vybudované mezinárodní kontakty.


Norbert Vanek (University of Auckland)

Afiliovaný k Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK

Hlavní oblastí odborného zájmu dr. Vanka je výzkum toho, nakolik mezijazykové a typologické rozdíly ovlivňují kognitivní procesy u dospělých jedinců, a to jak z hlediska mateřského jazyka, tak z hlediska dalších osvojovaných jazyků. Ve svém výzkumu využívá nejrůznější metody od kategorizačních a paměťových testů přes sledování očních pohybů až po elektroencefalografii. Věnoval se také kognici bilingvních mluvčích, jazykové relativitě, událostní struktuře a percepčnímu učení.

Od roku 2020 úzce spolupracuje s badatelským týmem Experimental Research on Central European Languages Lab (ERCEL Lab), který vede v rámci FF UK doc. Jan Chromý. Dr. Vanek se pravidelně účastní setkání týmu a přináší cennou zpětnou vazbu k probíhajícím projektům i jednotlivým účastníkům. Aktuálně připravuje výzkumný projekt zaměřený na vliv jazykových aspektů na kategorizaci čichových vjemů u rodilých mluvčích češtiny.


prof. Sergej Medveděv (Moscow Free University)

Afiliovaný k Ústavu východoevropských studií FF UK

Předmětem jeho výzkumu se stala evropská bezpečnost, regionalismus ve východní a severní Evropě, vztahy mezi Ruskem a Evropskou unií, postmoderna a kritická politická teorie. Od roku 1996 se věnuje kontinuální pedagogické činnost v oblasti historie a politiky na různých světových univerzitách.

Působí také jako novinář a spisovatel a patří mezi výrazné mediální osobnosti v Rusku i Evropě. V roce 2019 vyšla v českém překladu jeho oceňovaná kniha esejů z let 2014–2017 Návrat ruského Leviathana o putinovském Rusku, která získala cenu Pushkin House Book Prize jako nejlepší kniha o Rusku v angličtině.

V letech 1987–1988 studoval i na Univerzitě Karlově, kde zpracoval diplomovou práci o komunistickém převratu v Československu v roce 1948. V roce 2018 se mimo jiné podílel na otevření Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK, se kterým stále spolupracuje.

Od příštího semestru bude zapojen do výuky na Ústavu východoevropských studií FF UK formou zvaných přednášek, ale bude se podílet i na přípravě nového magisterského studijního programu Ruská studia.Související články