Ústav germánských studií FF UK spolupracuje na projektu Aliance 4EU+

Cílem projektu German Contrastive Linguistics Network je propojovat výzkumné a pedagogické aktivity v oblasti kontrastivní lingvistiky a zapojovat studenty germanistiky v magisterském a doktorském studiu, kteří mají zájem zdokonalovat se v oblasti korpusové lingvistiky.

Právě ta má na Ústavu germánských studií FF UK letitou tradici a dále se dynamicky rozvíjí. Ústav se na projektu podílí společně s germanisty z univerzit sdružených v Alianci 4EU+: spolu s Univerzitou Karlovou jde o univerzitu Sorbonne v Paříži a univerzity ve Varšavě, Kodani a Miláně. Připojila se také prestižní instituce neuniverzitního typu – Leibnizův Ústav pro německý jazyk (IDS) v Mannheimu.

Od projektu si slibujeme především další zatraktivnění našeho studia a posílení jeho internacionalizace. Studentům chceme nabízet možnosti k zapojování do mezinárodních projektů a k navazování kontaktů s jejich kolegy, kteří studují germanistiku na významných evropských univerzitách i mimo Německo, Rakousko nebo Švýcarsko,“ uvádí vedoucí pražského týmu dr. Vít Dovalil z Ústavu germánských studií FF UK.

Projekt bude probíhat od června 2021 do května 2022 a bude zahrnovat setkání účastníků na letní a zimní škole a on-line konferencích. Spolupráce mezi učiteli i studenty v síti těchto partnerských institucí bude pokračovat i po skončení projektu – od zimního semestru 2022/2023 bude na partnerských univerzitách v magisterském studiu vypisován kurz kontrastivní korpusové lingvistiky, který povede tým vyučujících zapojených do projektu. Seminář bude probíhat primárně formou pravidelných videokonferencí.

Pokládáme za užitečné a zdravé vytvářet příležitosti k tomu, aby si studentky a studenti sami rozšířili představy o oboru a jeho perspektivách v evropském kontextu. V širším rámci bychom pak chtěli přispět i k prohlubování evropské mnohojazyčnosti, k níž rozhodně patří také užívání němčiny jako lingua franca,“ dodává dr. Dovalil.


Související články