Usnesení Akademického senátu FF UK k partnerství mezi Univerzitou Karlovou a firmou Home Credit

Akademický senát FF UK konstatuje, že partnerská smlouva mezi UK a společností Home Credit je v rozporu s obecnými principy akademických svobod, jejichž uchování má univerzita povinnost střežit, a se společenskou rolí, kterou má univerzita zastávat. AS FF UK dále konstatuje, že tato partnerská smlouva poškodila dobré jméno UK. AS FF UK konstatuje, že uzavření výše zmíněné smlouvy bylo selháním vedení univerzity, které by z tohoto selhání mělo vyvodit osobní zodpovědnost.


Související články