Zemřel jeden z nejvýznamnějších českých lingvistů 20. století, emeritní profesor Univerzity Karlovy Petr Sgall

Zakladatel Ústavu teoretické a komputační lingvistiky na Filozofické fakultě UK odešel 28. května, den po svých 93. narozeninách.

Vědec a pedagog prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc. Dr.h.c.mult., se zabýval mnoha lingvistickými odvětvími, zejména jazykovou typologií, problémy obecné lingvistiky a indoevropeistiky, spisovnou češtinou a obecnou češtinou v souvislosti s pravopisem, funkční lingvistikou stratifikačního typu či matematickou lingvistikou. V 50. a 60. letech vytvořil pojmový rámec pro formální popis přirozeného jazyka, tzv. funkční generativní popis jazyka.

V Laboratoři algebraické lingvistiky se pod jeho vedením rozvíjel obor matematická (počítačová) lingvistika. Laboratoř vznikla spojením algebraických a matematických lingvistů z Filozofické fakulty UK a Matematicko-fyzikální fakulty UK. Její sídlo se v roce 1972 přesunulo z FF UK na Matematicko-fyzikální fakultu, kde pod novým názvem Ústav formální a aplikované lingvistiky funguje dodnes. V roce 1990 založil prof. Sgall na Filozofické fakultě UK Ústav teoretické a komputační lingvistiky, který navázal na práci přerušenou politickým vývojem po roce 1968.

Profesor Sgall působil po celý svůj profesní život na Univerzitě Karlově a jako hostující profesor na mnoha zahraničních univerzitách. Je oceňovaným autorem a spoluautorem mnoha monografií a článků. Za své dílo obdržel řadu ocenění: mezinárodní cenu Alexandra von Humboldta, čestné doktoráty francouzského institutu INALCO a univerzity v Hamburku či Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Byl členem vědecké společnosti Academia Europaea a čestným členem prestižní American Linguistic Society.

Petr Sgall odborně vychoval řadu lingvistů, jimž svou tvůrčí osobností, radostí z nových objevů a pracovními metodami vtiskl nadšený vztah k jazykovědě. Jakožto zakladatel oboru matematická lingvistika vychoval i řadu informatiků, kteří v sobě spojují jazykovědnou erudici s matematickou a počítačovou metodologií a po jeho vzoru se věnují počítačovému zpracování přirozených jazyků.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve čtvrtek 13. června ve 14 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK