VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 1. 4. 2019 – Ústav české literatury a komparatistiky/ Job offer from 1 April 2019 – Department of Czech and Comparative Literature

 English see below

Ústav české literatury a komparatistiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent
Obor a zaměření: didaktika literatury, metodologie literární výuky pro střední školy
předpokládaná mzdová třída: AP1, AP2
úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru Učitelství českého jazyka a literatury, popř. v oboru Český jazyk a literatura
  • ukončené doktorské vzdělání v oboru český jazyk a literatura se zaměřením disertační práce na didaktiku literatury, nebo metodologické otázky výuky literatury, případně probíhající doktorské studium se zaměřením na oblast didaktiky literatury s perspektivou brzkého dokončení
  • zkušenost s pedagogickou činností a s výukou českého jazyka a literatury na střední škole
  • kontakt s prostředím středních škol
  • jazykové znalosti – min. AJ
  • odborný zájem o otázky didaktiky literatury a o aplikaci literárněvědných otázek do oblasti didaktiky, který lze prokázat odbornými aktivitami
  • publikační činnost v této oblasti nebo předpoklady k ní
  • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. června 2019
Termín přihlášky: 2. května 2019

Náležitosti přihlášky:

  • Přihláška-do-VŘ
  • přehled pedagogické činnosti
  • přehled publikační činnosti
  • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

  • Písemně poštou/osobně:
    Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
    Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
  • E-mailem:
    Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

rozhodnutí děkana

Department of Czech and Comparative Literature

Job title: Assistant/Assistant Professor
Field and specialization: didactics of literature, methodology of teaching literature at secondary schools
Expected pay group: AP1/AP2
Part-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job requirements:

  • university diploma in the programme Teaching of Czech Language and Literature or Czech Language and Literature
  • Ph.D. in the programme Czech Language and Literature with doctoral thesis focused on didactics of literature or methodological problems of teaching literature, or an on-going Ph.D. study in didactics of literature with a perspective of finishing soon
  • teaching experience including teaching Czech language and literature at secondary school
  • an intensive contact with secondary school milieu
  • language skills – at least English
  • scholarly interest in didactics of literature and the application of the literary-theoretical problems in didactics of literature, demonstrated by scholarly activities
  • publication record in this field or skills for publication in the future
  • organizational and administrative abilities

Expected starting date: June 1, 2019
Application deadline: May 2, 2019

Complete applications will include the following: 

  • Application form
  • curriculum vitae
  • summary of work experience
  • overview of scholarly and teaching experience, list of publications
  • copies of documents that show academic degrees awarded (with Czech translation)

Submitting the application:

  • Submission by mail or in person:
    The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
    Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
  • Submission by e-mail:
    The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz

    The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
    Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.