VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 27. 3. 2019 – Ústav českých dějin/ Job offer from 27 March 2019 – Institute of the Czech History

English see below

Ústav českých dějin

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: české dějiny raného středověku
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5

Popis pozice:

 • Výuka v požadované specializaci uchazeče, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia
 • Vedení studentských prací a projektů
 • Výzkum v požadované specializaci uchazeče
 • Podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce

Požadavky:

 • titul Ph.D. /nebo těsně před obhajobou/ z oboru historie
 • jazykové znalosti nezbytné pro oborové zaměření (němčina, latina)
 • schopnost učit alespoň v češtině a angličtině
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. září 2019
Termín přihlášky: 30. dubna 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný životopis
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem),

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Ústav českých dějin

Rozhodnutí děkana


Institute of the Czech History

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Czech history of the early medieval ages
Expected pay group: AP2
Part-time position (20 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, primarily B.A. and M.A. level courses will be expected
 • supervision of students’ projects and theses
 • conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise
 • development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation

Job requirements:

 • Ph.D. (or just before defending) in the field of history
 • language skills necessary for specialization (German, Latin)
 • ability to teach in at least in Czech and English languages
 • adequate publication record in the field of specialization
 • organizational and administrative skills

Expected starting date: September 1, 2019
Application deadline: April 30, 2019

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured curriculum vitae
 • complete list of publications and research and teaching practice
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz

  The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
  Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Institute of the Czech History