Zpráva z jednání Etické komise FF UK dne 3. 1. 2019 k věci údajného plagiátorství prof. Martina Kováře

Etická komise FF UK na svém jednání dne 3. 1. 2019 projednala dodané podklady, primární zdroje a dílčí analýzy vypracované členy komise v době od předchozího jednání dne 17. 12. 2018.

K dodaným podkladům patřilo i vyjádření prof. Martina Kováře, zaslané Etické komisi FF UK dne 2. 1. 2019. Na jejich základě se EK shodla na tom, že připraví své závěrečné stanovisko tak, aby bylo k dispozici na únorovém zasedání Akademického senátu FF UK dne 14. 2. 2019.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK