Vyjádření Etické komise FF UK ze dne 28. 1. 2019 k věci údajného plagiátorství prof. Martina Kováře

Etická komise FF UK dne 21. 1. 2019 obdržela dopis od rektora UK, prof. Tomáše Zimy, v němž je konstatováno, že rektor oslovil s ohledem „na nutnost objektivního prošetření vzneseného podnětu“ vůči prof. Martinu Kovářovi a jeho údajnému plagiátorství dva renomované experty, konkrétně prof. Jaroslava Pánka a prof. Roberta Kvačka. Vyjádření obou profesorů byla komisi poskytnuta s předpokladem, že jí budou „důležitým zdrojem informací“ pro další jednání.

Etická komise FF UK hodlala dne 28. 1. 2019 na tento dopis reagovat analogicky, totiž interním dopisem panu rektorovi. Vzhledem k tomu, že dnes byl mezitím obsah obou posudků poskytnut tisku, rozhodla se s ohledem na závažnost celé věci formulovat veřejné stanovisko.

V prvé řadě je Etická komise FF UK přesvědčena, že Univerzita Karlova má pro řešení podobných kauz dostatečné nástroje, kterými jsou právě etické komise fakult či univerzity. Jakékoliv vstoupení do práce komise ze stran nejvyšších představitelů univerzity je a priori problematické a nemělo by k němu nikdy docházet, byť by pohnutky byly sebelepší. Z tohoto důvodu také Etická komise FF UK považuje uvedený krok rektora, nemluvě o zveřejnění obou posudků, za velmi nestandardní a neprospívající řádnému vyšetření celé kauzy.

Etická komise FF UK se v rámci svého rozhodnutí k příslušným posudkům explicitně vyjádří, stejně jako ke všem materiálům, které jí byly dosud zaslány. Objektivní prošetření tohoto stejně jako jakéhokoli jiného podnětu týkajícího se plagiátorství či jiného prohřešku proti etice vědecké práce není zpravidla expertní záležitostí, ale schopností, kterou by měli disponovat všichni akademičtí zaměstnanci Univerzity Karlovy, chtějí-li samostatně publikovat. K posouzení plagiátorství by proto v obecném případě, k němuž případ prof. Martina Kováře počítáme, mělo stačit řádné a důkladné prostudování důkazního materiálu, v tomto případě textu, který byl údajně z části opsán, a textu, z něhož tak bylo údajně učiněno. Etická komise jako orgán samosprávy FF UK je v tomto smyslu plně kvalifikovaná případ posoudit samostatně, bez vnějších zásahů ze strany rektorátu, a pokud by sama považovala za nutné zadat expertní posudky, činila by tak  způsobem, v němž bude zajištěno, že dotyční posuzovatelé nejsou odborně či osobně nijak spojeni s osobou toho, vůči němuž jí byl podán příslušný podnět. To mj. v případě posudků zadaných panem rektorem naplněno není.


Související články