Proměny Ovidia ve slovech i obrazech

U příležitosti letošního dvoutisícího výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších básníků starověku Publia Ovidia Nasona a v souvislosti s pořádáním šestého ročníku Dne latiny připravily Ústav řeckých a latinských studií a Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU panelovou výstavu Proměny Ovidia ve slovech i obrazech.

Ve vybraných úryvcích bylo představeno nejen Ovidiovo nejznámější dílo Proměny, ale průřez bezmála celou básníkovou tvorbou. Výstava se nesoustředila jen na historii překladů těchto děl do češtiny a jejich srovnání, ale připomněla rovněž antické zdroje Ovidiovy vizuální inspirace a také pozdější reflexi jeho děl v českém renesančním a barokním výtvarném umění. Zachytila tedy pouhý, a přesto velmi bohatý zlomek fenoménu jménem Ovidius, který tak zásadním způsobem ovlivnil evropskou kulturu.

Vernisáž výstavy se uskutečnila 30. 11. od 17.30 v barokním podstřeší Sweerts-Sporckova paláce v souvislosti s mezinárodní konferencí Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace, pořádané ve dnech 30. 11. – 2.12. 2017.

foto: archiv FF UK