Nejlepší studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Bolzanovu cenu

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima 8. března 2017 ocenil prestižní Bolzanovou cenou tři studentky. Oceněny byly dizertační práce z oblasti egyptologie, farmakologie a algebraické topologie.

Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy již více než dvacet let. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. V letošním ročníku komise hodnotila téměř 60 přihlášených prací. Ocenění získali spolu s diplomem i finanční odměnu.

V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána doktorská disertační práce „The Reign of King Nyuserre and Its Impact on the Development of the Egyptian State. A Multiplier Effect Period during the Old Kingdom“ autorky Mgr. et Mgr. Veroniky Dulíkové, Ph.D., z Filozofické fakulty UK.

Práce přináší zásadní vědecké poznatky o mechanismech fungování staroegyptské společnosti s extrapolacemi na další starověké společnosti. Ve svém obsahu přináší významné výsledky založené především na autorčině dlouholetém egyptologickém bádání. Znamená také určitý posun v metodologii: pohybuje se nejen v rámci tradičních metod, ale především hojně a vhodně využívá nových vědeckých postupů a poznatků z oblasti počítačového zpracování dat.

V kategorii přírodovědné byla vybrána práce „Bounding Helly numbers via Betti numbers“ RNDr. Zuzany Patákové, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Práce prezentuje hlavní výsledky prostřednictvím originální kombinací metod obstrukční teorie z oblasti algebraické topologie, které kombinuje s kombinatorickým přístupem zahrnujícím Ramseyovu teorii. Výsledky bezprostředně související s předloženou soutěžní prací byly dosud uplatněny v 6 publikacích v renomovaných mezinárodních časopisech a ve 3 prestižních sbornících z mezinárodně významných konferencí.

V kategorii lékařské byla vybrána disertační práce „Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku“ autorky Mgr. Zuzany Ptáčkové, Ph.D., z Farmaceutické fakulty UK.

Práce přináší nová experimentální data o placentárním transportu důležitých antivirotik s využitím in vitro, in situ, ex vivoin vivo metod. Získané poznatky mohou přispět k lepší charakterizaci farmakokinetiky zkoumaných léčiv a k zvýšení bezpečnosti jejich používání. Údaje o transportních mechanismech zkoumaných látek mohou být dále aplikovány při prohlubování znalostí o potenci antiretrovirotik pro lékové interakce. Přestože významný vliv testovaných antiretrovirotik na placentární expresi efluxních transportérů nebyl prokázán, mohou být získané výsledky v této oblasti příspěvkem k doplnění mozaiky znalostí o účincích antiretrovirotik na transportní systémy.

za správnost:

Mgr. Václav Hájek

tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova
tel.: +420 224 491 248
e-mail: pr@cuni.cz

tisková zpráva Univerzity Karlovy, Praha 8. března 2017

související: Prestižní Bolzanovu cenu získaly tři studentky UK [iforum.cuni.cz, 9. března 2017]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK