Úspěšný program v rámci Erasmu připravuje odborníky v oblasti kulturní politiky

Program ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate: Text and Event in Early Modern Europe (EMJD TEEME) je jedním z devíti mezinárodních doktorských programů vybraných k financování evropskou agenturou EACEA. Program je založen na jedinečné spolupráci univerzitních odborníků v oblasti humanitních věd a zástupců kulturního sektoru ve čtyřech zemích EU. Toto partnerství již od roku 2010 podporuje kulturní dialog vedoucí k reflexi hodnot kulturní odlišnosti a efektivnější šíření výsledků špičkového výzkumu v jednotlivých zemích.

EMJD TEEME realizuje konsorcium složené ze 4 univerzit: University of Kent ve Velké Británii, Univerzity Karlovy v Praze, Freie Universität Berlin a portugalské Universidade do Porto, jejichž vztahy upravuje dohoda podepsaná rektory. V současné době studuje v pěti ročnících EMJD TEEME celkem 31 studentů z 25 zemí světa; pět studentů již absolvovalo. Mimořádný úspěch měla výroční konference v Praze, která se konala na podzim roku 2013 a jíž se zúčastnil i historik Carlo Ginzburg. Do programu EMJD TEEME se v tuto chvíli již nepřijímá, protože EMJD byly v rámci Erasmus+ zrušeny, nyní však existují European Joint Doctorates v rámci Horizon 2020.

Hlavním vědeckým cílem EMJD TEEME je výzkum historie s důrazem na její vliv na naši současnost. Středem zájmu je Evropa a její vztahy k ostatnímu světu v raně moderní době (zhruba 1400–1700), chápané jako věk, který dal základ dnešnímu uspořádání světa a politickým předělům a ekonomickým závislostem. Vyučující a studenti zkoumají významné vztahy světových dějů a událostí k současným kulturním a politickým jevům a soustředí se na trvalé stopy raně moderních textů a událostí v nynějším globalizovaném světě. Historie, literatura a kultura jsou tak chápány jako důležité faktory utvářející nejen přítomnost, ale i budoucnost Evropy a celého světa.

Základním společenským cílem EMJD TEEME je připravit novou generaci vedoucích výzkumníků, manažerů kulturních institucí a odborníků v oblasti kulturní politiky, kteří budou schopni tvůrčím způsobem reagovat na požadavky a výzvy 21. století, v němž bude zapomínání historie a ztráta kulturního povědomí stále častěji ohrožovat politickou a kulturní integraci globalizovaného světa. Prací v mezinárodních badatelských týmech získají studenti vědomosti a zkušenosti potřebné pro jejich úspěch v současných debatách o globálních rizicích, kterým čelí současné kultury a státy. Díky svému základnímu zaměření na vzájemné vazby mezi minulostí a přítomností působí EMJD TEEME na zvýšení historického povědomí a pocitu kulturní sounáležitosti v rámci Evropy.

EMJD TEEME definoval svou strukturou a obsahem nový standard mezinárodních doktorských programů 21. století. Transdisciplinární přístup, přesahující tradiční historické a literární metody a uplatňující inovativní metodologie, umožňuje studentům překračovat národní, jazykové a oborové předěly a svým požadavkem komparativně orientovaného výzkumu v několika jazycích překonává úzce národně zaměřené přístupy. Dosud žádný doktorský program na světě nebyl koncipován v podobném mezinárodním, mezioborovém a vícejazyčném rámci.

Důležitý je také komplexní a efektivní systém mobility studentů a pedagogů, opírající se o výroční konference, vedení disertací dvěma pedagogy z různých univerzit, prezentace základních témat projektu v rámci přednášek odborníků z různých univerzit konsorcia i přidružených partnerských univerzit a praxe v kulturních institucích v zemích konsorcia. Dalším důležitým rysem programu je podpora týmové práce.

Program TEEME na Univerzitě Karlově má v tuto chvíli první absolventku, Martinu Pranić z Chorvatska, která promovala v březnu 2016 a jíž jsme se zeptali na její zkušenosti.

 

DSC_0256

foto: Foto Real

Můžete nám přiblížit svůj životní příběh?

Doma v chorvatském Zagrebu jsem na fakultě humanitních a sociálních věd studovala angličtinu a srovnávací literaturu. Pak jsem se přestěhovala do Berlína a poté do Prahy, kde jsem pokračovala v doktorském studiu v rámci programu Erasmus Mundus – Text and Event in Early Modern Europe. Doktorát jsem obdržela v oboru renesanční literatura po obhájení disertační práce Early Modern Players of Folly. V současnosti vyučuji srovnávací renesanční literaturu jako hostující přednášející v Ústavu anglofonních literatur a kultur na FF UK.

Jste první absolventkou programu TEEME na Univerzitě Karlově. Jak jste se o programu dozvěděla a proč jste si jej vybrala?

Vždy jsem měla zájem o programy Erasmus, jelikož mají potenciál zpřístupnit studentům různá intelektuální prostředí a podporují mobilitu. S tím, že nyní je mým hlavním polem zájmu renesanční literatura (studovala jsem dlouhou dobu Shakespearovy texty, ale zajímají mne také drobnější časná literární díla chorvatské i české moderny), jsem si zvolila Erasmus Mundus v rámci raných moderních studií.

Co vám program přinesl?

Hlavním přínosem práce na doktorátu v rámci programu Erasmus pro mne byla možnost účastnit se intelektuálního života na dvou evropských univerzitách. Spolupráce s vedoucími – profesorem Manfredem Pfisterem z Freie Universität Berlin a profesorem Martinem Procházkou z Univerzity Karlovy v Praze – byla skvělým zážitkem a jejich vedení bylo neocenitelné. Poznala jsem také zvláštnosti života ve dvou skvělých městech, kam se budu po zbytek života vracet.

Co byste vzkázala vašim následovníkům?

Srdečně doporučuji věnovat se programům Erasmus (zvláště novému formátu Erasmus+) každému studentovi, který má zájem být vystaven pluralitě vlivů a idejí na cestě poznání. Každý jistě získá nové perspektivy, které se pak odrážejí ve vlastní tvorbě, nalezne nové dimenze a spletitosti. Jako součást programu Erasmus přijela do Prahy i spousta mých studentů. Nejen, že získali výhody plynoucí z programu mobility, ale svým vlastním intelektuálním zázemím jistě obohatí naší akademickou komunitu.

více: Erasmus Mundus Joint Doctorate Courses

Agendu doktorského studia a doktorských promocí zajišťuje Oddělení vědy FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK