Knihovna Jana Palacha: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Knihovna Jana Palacha, která se nachází v suterénu hlavní budovy Filozofické fakulty UK, má na fakultě specifické postavení, protože je jedinou z fakultních knihoven, která by se dala považovat za centrální. Vznikla v roce 2010 a původním záměrem projektu bylo vybudovat na fakultě jedinou knihovnu, která by do sebe pojala všech více než 25 fakultních knihoven a více než jeden milion dokumentů. Z kapacitních a prostorových důvodů však z tohoto záměru nakonec sešlo a s kapacitou přibližně 250 000 knižních svazků, z toho 100 000 ve volném výběru, pohltila Knihovna Jana Palacha pouze fondy několika vybraných knihoven. Proto je Knihovna Jana Palacha určena především studentům bakalářských oborů a zároveň je oborovou knihovnou pro obory slavistika (převzala celý fond Knihovny semináře pro slovanskou filologii, vůbec největší fakultní knihovny), filmová a divadelní věda, skandinavistika, nederlandistika, albanistika, finština a obecná lingvistika; dále nabízí jazykové učebnice.

Knihovna má tři patra, v nich tři studovny a tři volné výběry v barvách červená, modrá a zelená, kterým odpovídá také logo knihovny. Dalšími prostory jsou tzv. galerie s časopisy, počítačová studovna a volný výběr beletrie. Celkem knihovna poskytuje uživatelům 180 studijních míst, z toho 34 s počítačem. Uživatelům je k dispozici také týmová studovna s audiovizuální technikou. Dále je v knihovně 6 různě velkých skladů, v největším z nich je umístěn pouze obsáhlý fond slavistiky, v nejhlubším skladu zase časopisy. Celý jeden menší sklad slouží jako manipulační pro zpracování velkých objemů knih, které do knihovny přicházejí ze zrušených knihoven, darů a pozůstalostí, které tvoří velkou část nových knižních přírůstků. Knihovna Jana Palacha nakupuje základní studijní literaturu pro bakalářské studenty a oborovou literaturu pro příslušné obory. Na akvizici spolupracuje s vyučujícími, zejména při nákupu zahraniční literatury. Možnost navrhnout knihovně tipy na akvizici literatury, kterou ve fondu postrádá, má i každý uživatel. Mezi ojedinělé ucelené soubory pak patří fond keltologické literatury, literatura v arménštině nebo knihy z Tchaj-wanu. Významný přírůstek tvoří také knihy financované z grantů projektů řešených na Filozofické fakultě UK a knihy financované zahraničními státy jako např. Belgie, Lotyšsko nebo Norsko určené na podporu výuky příslušných oborů.

Kromě výpůjčního pultu a recepce má Knihovna Jana Palacha také selfcheck, samoobslužné zařízení pro půjčování dokumentů, a bibliobox pro vracení knih půjčených ve všech knihovnách hlavní budovy fakulty. Dále knihovna půjčuje čtečky elektronických knih a tablety, sluchátka anebo šachy. Knihovna Jana Palacha má otevřeno od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 20:00, v pátek potom od 8:00 do 18:00 a je z velké části bezbariérová. Protože část knihovnické práce je v knihovnách FF UK vykonávána centrálně zaměstnanci Střediska vědeckých informací, má Knihovna Jana Palacha samotná pouze 8 zaměstnanců a vypomáhá jí přibližně 20 studentů fakulty, kteří v rámci stipendia pracují ve službách knihovny či v počítačové studovně a katalogizují dokumenty, zejména ty psané méně obvyklými jazyky.

Vzhledem k významu Knihovny Jana Palacha je její důležitou funkcí pořádání kulturních akcí, nejčastěji ve spolupráci s některými z fakultních ústavů nebo kateder, Oddělením přijímacího řízení a vnějších vztahů, Studentskou radou FF UK nebo studentskými spolky. Bývají to přednášky, besedy, koncerty, divadelní představení nebo konference. Už od svého slavnostního otevření 1. dubna 2010 slaví každoročně Knihovna Jana Palacha začátkem dubna své narozeniny. Knihovna FF UK se připojuje také k celostátním knihovnickým akcím, které se konají nejčastěji právě v Knihovně Jana Palacha. V roce 2015 se Knihovna FF UK poprvé připojila k Týdnu knihoven a od roku 2014 uspořádala už tři ročníky Noci s Andersenem, kdy v knihovně nocovaly děti zaměstnanců fakulty. O dění v knihovně, akcích, novinkách a omezeních informuje Knihovna Jana Palacha uživatele především na svém facebookovém profilu.

Kontakty:

Knihovna Jana Palacha

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (suterén budovy)

e-mail: kjp@ff.cuni.cz

telefon (recepce): +420 221 619 418

telefon (výpůjční pult): +420 221 619 338

WebFacebookInstagram

 


Předchozí díly seriálu:

Knihovna Ústavu hudební vědy

Knihovna Šporkova paláce

Knihovna Českého egyptologického ústavu – Knihovna Jaroslava Černého

Historický kabinet

Knihovna Katedry středoevropských studií

Knihovna Celetná

Knihovna etnologie

Knihovna FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK