Předsedkyní Evropských maturit je v roce 2015 doc. Bozděchová z FF UK

V červnu a na počátku července 2015 probíhaly v 11 zemích Evropské unie tzv. Evropské maturity (European Baccalaureate), kterými končí vzdělávání na Evropských školách. Evropská maturita je uznávána jako rovnocenná českému maturitnímu vysvědčení získanému na víceletém gymnáziu a jako vstupní kvalifikace pro studium na vysoké škole ve všech členských státech Evropské unie a v několika dalších zemích Evropy i mimo Evropu.

Zkušební maturitní komise tvoří členové zastupující všechny státy EU a předsedá jim univerzitní pedagog z členské země předsedající Nejvyšší radě Evropských škol. V letošním školním roce jí předsedá Česká republika, v souvislosti s tím byla na doporučení MŠMT předsedkyní jmenována doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. V této funkci se během maturitního měsíce spolu s českou inspektorkou pro sekundární stupeň Evropských škol PaedDr. Olgou Drápalovou z České školní inspekce zúčastnila písemných i ústních zkoušek a jejich opravování a vyhodnocování na Evropské škole Brusel I, Brusel III a Mol v Belgii, Lucemburk I a Lucemburk II v Lucembursku, Bergen v Nizozemí, Alicante ve Španělsku a (na akreditované škole) Helsinky ve Finsku. Po jejich skončení vystoupila se slavnostním projevem a předala diplomy absolventům na slavnostních proklamacích EŠ Lucemburk II a společně s ministrem školství Lucemburska Claudem Meischem na EŠ Lucemburk I. Zprávu o průběhu maturit bude předkládat říjnovému zasedání Rad inspektorů a Společného pedagogického výboru Úřadu generálního tajemníka Evropských škol v Bruselu a v prosinci Nejvyšší radě Evropských škol.

V letošním roce se k Evropské maturitě hlásilo osm českých studentů – čtyři na EŠ Brusel III a čtyři na EŠ Lucemburk II. Většina z nich chce pokračovat ve studiu na univerzitách v zahraničí – v Belgii, Německu, Nizozemí. Celkově dosud získalo diplom Evropské maturity více než 50 českých studentů, většina z nich dále pokračovala či pokračuje ve studiu na vysokých školách ve Velké Británii, Francii, Německu, Belgii či Nizozemí, méně než polovina také v České republice. Ke studiu na Univerzitě Karlově byli z dosavadních uchazečů – absolventů EŠ přijati pouze dva studenti. K nejčastěji zastoupeným oborům patří politologie, ekonomie a mezinárodní vztahy, jednotliví studenti si vybírají také překladatelství-tlumočnictví, práva, architekturu, medicínu, antropologii, psychologii, historii, biologii, ICT apod.

Evropské školy zajišťují (bezplatné) vzdělávání pro děti pracovníků institucí Evropské unie a pro děti pracovníků ze stálých reprezentací a dalších zastoupení. Poskytují primární pětileté a sekundární sedmileté vzdělání (příp. mateřskou školku od 4 do 6 let). Na každé škole jsou vytvořena oddělení jazykových sekcí, ve kterých se žáci učí v rodném jazyce. Pokud na škole není vytvořena příslušná jazyková sekce, je zajištěna výuka mateřštiny. Vedle mateřského jazyka se žáci již od prvního ročníku primárního stupně učí první cizí jazyk a od prvního ročníku sekundárního stupně druhý cizí jazyk. Od třetího ročníku sekundárního stupně se pak vyučuje dějepis a zeměpis v prvním cizím jazyce (ten se nazývá také pracovní jazyk). Česká vláda přistoupila na Úmluvu o statutu Evropských škol v roce 2004 a následně byly od školního roku 2004/2005 otevřeny české jazykové sekce na předškolním a primárním stupni Evropské školy Brusel III a Lucemburk II a od školního roku 2011/2012 i na sekundárním stupni Evropské školy Brusel III. Na sekundárním stupni Evropské školy Lucemburk II je zajišťována výuka českého jazyka a literatury.

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK