Pracovní setkání členů PRVOUK 09

V pátek 13. 12. 2013 se v prostorách Ústavu české literatury a komparatistiky ve Šporkově paláci uskutečnilo první z řady pracovních setkání týmů 9. programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy Literatura a umění v mezikulturních souvislostech. Tématem se stal problém Identity – konstrukce, subverze a absence. Jednání bylo rozčleněno do tří sekcí.

V první vystoupili zástupci podprogramu Proměny kulturních dějin anglofonních zemí – identity, periody, kánony (řešitel prof. M. Procházka). Prof. PhDr. Martin Procházka, CSc., zahájil jednání rozsáhlým příspěvkem Projekce keltské identity: osvícenství, romantismus, modernismus. Doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D., promluvil na téma Politika keltské identity v 19. století na britských ostrovech a ve střední Evropě a Mgr. Radvan Markus, Ph.D., se zaměřil na problematiku Jazyka a identity v románu An Béal Bocht Mylese na gCopaleena.

Druhý blok byl věnován příspěvkům čerpajícím z problematiky, které se věnují členové programu Kultura a totalita (řešitel doc. Jan Wiendl). Doc. PhDr. Ivan Klimeš si připravil příspěvek Filmová přehlídka jako tribunál. Banská Bystrica 1959. Krize identity uměleckých reprezentací v situaci totalitního státu 2. poloviny 20. století. Doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., se zaměřila na problém Eugenika jako problém při hledání moderní identity v české společnosti a kultuře 1. poloviny 20. století. Doktorandka KFS Mgr. Magda Španihelová vystoupila s referátem Sokolské tělo v kontextu utváření obrazu národního těla. Otázka modelace národní identity 2. poloviny 19. století.

Třetí sekce byla opřena o témata podprogramu Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury (řešitel prof. Petr A. Bílek). S diskusními příspěvky a prezentacemi zde vystoupili Doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D., (Identita v pozdně středověkém latinském písemnictví: text, autor, kontext), Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., (Divadla paměti: poznámky k inscenování národní minulosti) a Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D., („Na tapetě se objevila tvář“: identita literární postavy mezi obživlými stěnami).

Navzdory zdánlivé heterogenitě vstupních témat se rozvinula dlouhá a podnětná debata, která zřetelně a produktivně ukázala na průniky, styčné body i specifika otázek, které si jednotliví badatelé kladou. Texty prezentované na kolokviu budou publikovány formou elektronické publikace (CD vydané Vydavatelstvím FF UK počátkem roku 2014). Podobně budou publikovány výsledky dalších setkání, přičemž následující (zima 2014) bude věnováno tématu Utopie. V průběhu roku 2016 pak budou klíčové texty z těchto tří setkání vydány knižně.

Jan Wiendl (koordinátor P09)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK