Knižní novinky Vydavatelství FF UK

V edici Varia vyšla kniha La cuestión autobiográfica en el Siglo de Oro (editoři Juan A. Sánchez a Jaroslava Marešová), jejímž předmětem je autobiografická a pseudoautobiografická literatura španělského Zlatého věku. Jako pocta Vladimíru Puckovi k 80. narozeninám vychází kniha Podoby Koreje. Čeští a slovenští koreanisté se v ní věnují jednotlivým aspektům korejských dějin, kultury a jazyka. V edici Mnemosyne vyšla monografie Evy Forstové Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému řízené kultury. Zabývá se proměnou nakladatelské sféry po přijetí vydavatelského zákona v roce 1949 až do vzniku Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1953.

SÁNCHEZ, Juan A. a Jaroslava MAREŠOVÁ (eds.). La cuestión autobiográfica en el Siglo de Oro. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. Varia: Literární věda. ISBN 978-80-7308-448-6.

Předmětem monografie Autobiografická otázka ve Zlatém věku (La cuestión autobiográfica en el Siglo de Oro) je autobiografická a pseudoautobiografická literatura španělského Zlatého věku. Záměrem práce bylo prostudovat ta díla, v nichž se v různých podobách setkáváme se zobrazením autora-vypravěče. Díla sice patří k různým žánrům a dokonce část z nich bývá tradičně považována za literaturu dokumentárního charakteru, ale jejich společným jmenovatelem je právě projekce autora do textu. Kapitoly o jednotlivých žánrech nabízí podrobnější analýzu studovaných děl, ale zároveň nemají daný žánr pouze popisovat, nýbrž vždy vychází ze základního pátrání po způsobu zobrazení autora v díle. Východiskem monografie je tedy snaha po teoretickém postihnutí autobiografického psaní obecně a zároveň snaha ověřit teoretické závěry na konkrétních žánrech a dílech jednoho velmi specifického období.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam a Vladimír GLOMB (eds.). Podoby Koreje. Pocta Vladimíru Puckovi k 80. narozeninám. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. ISBN 978-80-7308-447-9.

Čeští a slovenští koreanisté se v Podobách Koreje věnují jednotlivým aspektům korejských dějin, kultury a jazyka, a snaží se tak postihnout to, co tvoří korejskou svébytnost a výjimečnost. Sinolog Oldřich Král poukazuje svým příspěvkem o vztahu historie a fikce v čínském románu na společné fundamenty literatury čínské i korejské. Miriam Löwensteinová se ptá po roli historika v jedné z nejstarších korejských kronik, Samguk jusa, a Vladimír Glomb analyzuje otázku korejské identity v tradičním konfuciánském vzdělávání. Marek Zemánek zkoumá střet buddhistických hodnot s moderními ideologiemi na příkladu Manhä Han Jonguna a Tomáš Horák představuje zásadní postavu buddhismu období Korjo, Mistra Činula. Korejská bohemistka Yu Sonbi pak nabízí pohled opačný, korejskou interpretaci Karla Čapka. Zdenka Klöslová sumarizuje informace o Korejcích a Koreji v Československém denníku, listu československých legionářů v Rusku. Právě kontakty legionářů a korejského národního hnutí jsou jednou ze zásadních kapitol překvapivě hlubokého vztahu mezi oběma zeměmi. Ten ilustruje i studie Jaroslava Olši jr., věnovaná postavě Maxe Taublese, prvního pražského rodáka na Korejském poloostrově, a práce Zuzany Vavrincové, popisující kontakty obou zemí v rámci již rozděleného poloostrova na příkladu československého působení v Dozorčí komisi neutrálních států. Doyen korejské bohemistiky Kwon Jaeil pak analyzuje specifické a také společné rysy předválečné literární avantgardy v obou zemích. Překotný vývoj moderního korejského jazyka a jeho jednotlivé aspekty popisují Blanka Ferklová ve své studii o korejských onomatopoiích a Vladislava Mazaná při zkoumání nejnovějších vývojových tendencí korejštiny. Jozef Genzor doplňuje lingvistickou sekci příspěvkem věnovaným ohroženým jazykům. Závěrečný text věnovaný tibetským onomastikám pochází z pera Josefa Kolmaše.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.

FORSTOVÁ, Eva. Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krasné literatury, hudby a umění. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. Mnemosyne. ISBN 978-80-7308-450-9.

Práce Knihy podle norem se zabývá proměnou nakladatelské sféry po přijetí vydavatelského zákona v roce 1949 až do vzniku Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1953. Tehdy došlo k takové centralizaci řízení, jaká umožnila aplikovat na vydavatelskou činnost ideologické a výrobní normy, jejichž prostřednictvím prosazovala komunistická strana svůj zájem v oblasti vydávání knih a jejich distribuce. Na pozadí záznamů ze zasedání ediční rady uvedené instituce je pak v knize ukázáno, jak se systém řízení podle norem uplatňoval v nakladatelské praxi.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.


Související články