Volební období 1998-2000

Zpráva o činnosti zahraničního oddělení

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Zpráva o činnosti zahraničního oddělení FF UK za rok 1999

Předkládáme zprávu o činnosti zahraničního oddělení vroce 1999, kterou rozčleníme do dvou částí. Vprvní části se budeme věnovat věcnému přehledu zahraničních aktivit a jejich odbornému a organizačnímu zajištění, vdruhé části naznačíme některé obecnější problémy spojené se zahraničními styky Filozofické fakulty.

V uplynulém období se zahraniční oddělení věnovalo i nadále vyřizování své stálé standardní agendy, ke které patří:

 1. zabezpečování krátkodobých i dlouhodobých pobytů zahraničních studentů na FF UK

 2. zabezpečování semestrálních pobytů v angličtině pro zahraniční studenty (program ECES a CIEE)

 3. zabezpečování krátkodobých programů pro zahraniční partnery “na klíč”

 4. dlouhodobý pobyt lektorů na FF UK (celkem 40 lektorů)

 5. pomoc při administrativním zabezpečování programu Sokrates – Erasmus

 6. zprostředkovávání informací o možnostech studijních pobytů v zahraniční pro naše studenty, postgraduanty, pedagogy i vědecké pracovníky

 7. zabezpečování jízdenek pro zaměstnance, ev. i studenty, kteří vyjíždějí do zahraničí na studijní či vědecký pobyt

 8. zajišťování ubytování pro krátkodobé i dlouhodobé pobyty hostujících profesorů na FF UK

K jednotlivým bodům agendy:

ad 1.

Do této agendy patří pravidelná kontrola plnění studijních povinností u studentů, kteří jsou na FF UK zapsáni do denního magisterského studia, zápis studentů do nového ročníku, každý měsíc příprava výplatních listin pro vyplácení stipendií.

U stážistů, kteří na FF UK studují jeden až dva semestry, vedeme evidenci:

 • studentů na výměně v rámci meziuniverzitních dohod o přímé spolupráci

 • studentů s vládním stipendiem

 • studentů s individuální studijním programem.

Stážistům zajišťuje zahr. odd. FF UK (ve spolupráci s kolejemi UK) ubytování a výplatu stipendií.

ad 2.

Po oba dva semestry se zahraniční oddělení věnovalo organizaci již tradičního programu ECES a dále programu CIEE. Na základě mezifakultních dohod o spolupráci mají do programu ECES přístup i američtí studenti, kteří přijíždějí na semestrální studijní pobyt do Prahy organizovaný New York University a American University. Semestrální program NYU zajišťuje ředitel NYU vPraze Jiří Pehe, snímž zahraniční oddělení spolupracuje. Vpřípadě American University je garantem programu dr. Josef Lustig. Tento program probíhá vúzké spolupráci sFAMU.

Pokud jde o program CIEE, došlo během letních měsíců kzásadní změně vjeho organizaci. Nová ředitelka programu, paní Bronislava Volková, projevila nespokojenost somezenými prostorovými možnostmi, které jí fakulta nabízela a zajistila pro program nové prostory vbudově ÚJOP vHloubětíně. To přineslo pro provoz programu řadu problematických změn, nejen po stránce organizační, ale zejména pokud jde o odborné zajištění výuky.

Oba programy si již získaly dobrý zvuk mezi zahraničními studenty a díky tomu počet zájemců neustále stoupá, což pro fakultu znamená významný finanční přínos. Pro zahraniční oddělení tím stoupají nároky na organizaci, snažíme se rozšiřovat a zpestřovat nabídku kurzů i a dalších doplňkových aktivit pro studenty.

Kromě zahraničních studentů samoplátců a amerických studentů, kteří se programů účastní na základě meziuniverzitních a mezifakultních dohod o výměně studentů, se vroce 1999 do programu ECES zapojili i studenti rozvíjejícího se evropského projektu ERASMUS.

ad 3.

V roce 1999 se zahraniční oddělení FF UK věnovalo přípravě a poté i průběhu šestitýdenního specielního intenzivního kursu pro studenty Simon Fraser University , Kanada – zabezpečili jsme tomuto programu ubytování, učitele, mimopražské výlety (vždy s doprovodem a odborným výkladem). Stejně tak zahraniční oddělení kompletně zajistilo průběh osmitýdenní letní školy pro University of Texas at Austin, USA .

Podobně pak v červenci 1999 se zahraniční odd. podílelo na chodu letního pětitýdenního kurzuPrague Summer Seminars , který FF UK organizuje ve spolupráci s Univerzitou v New Orleans, USA . I v tomto případě zahr. odd. zajišťovalo ubytování účastníků, některé profesory a přednášky, pronájem sálů apod.

Ke krátkodobějším programům patřilo zabezpečení sérií přednášek a letní školy proGlendale College, California, USA , týdenního pobytu pro studenty University of California at Berkeley a studenty George Washington University, Washington. Kromě těchto programů pro americké partnery jsme pomohli při organizaciComenius Course University Groningen, Nizozemí a týdenního pobytu Open university of Jyvaskyla, Finsko .

Včervenci 1999 proběhla též letní školaNew York University, kterou na základě smlouvy již několik let FF UK hostí. Organizací této letní školy zahraniční oddělení není pověřeno.

Ad 4.

Na FF UK v současné době působí 48,5 zahraničních lektorů, z toho 21 na základě kulturních dohod uzavřených na úrovni MŠMT ČR.

V uplynulém období zahraniční oddělení zabezpečovalo veškerou agendu související s dlouhodobým pobytem lektorů v České republice.

Přehled lektorů podle kateder:

Katedra germani stiky, nordistiky a nederlandsistiky – 7,5 lektorů

Ústav románských studií 7

Katedra slavistiky 8

Ústav anglistiky a amerikanistiky 5,5

Ústav Dálného východu 8

Ústav translatologie 2

Ústav východoevropských studií 2

Katedra psychologie 1

Ústav filozofie a religionistiky 2,5

Ústav Blízkého východu a Afriky 2

Ústav lingvistiky a ugrofinistiky 2

Ústav etnologie 1

ad 5.

Zahraniční oddělení se spolupodílí na fungování veškeré agendy, která souvisí s programem Erasmus na naší univerzitě. Je nápomocno při podepisování nových dohod o mobilitě studentů či učitelů, zapisuje zahraniční studenty, kteří v rámci tohoto programu přijíždějí na FF.

Vroce 1999 se pracovníci oddělení zúčastnili projektu, jehož cílem bylo vytvoření a sjednocení našeho bodového hodnocení studia sevropským kreditním systémem. Výsledkem několika zasedání mezinárodního týmu byl vznik anglických brožur o ECTS na velkých jazykových katedrách (romanistika, anglistika, slavistika, tr a nslatologie, germanistika, nederlandistika, nordistika) a o programu ECES a dále informační brožura o fakultě.

ad 6.

Nabídka stipendií na zahraničních univerzitách se uskutečňuje v zásadě po těchto liniích:

 • nabídka vládních stipendií MŠMT ČR (každoročně na podzim)

 • nabídka výměnných recipročních pobytů na základě meziuniverzitních dohod

 • jednotlivé nabídky různých nadací (např. Open Society Fund)

 • přímé nabídky kurzů z jednotlivých univerzit – ty ovšem bývá nutno hradit ze soukromých zdrojů.

Zahra niční oddělení pravidelně rozšiřuje všechny nabídky všem příslušným katedrám a rozesílá potřebné informace. Byli bychom rádi, kdyby si katedry lépe zajistily následné další rozšiřování informací mezi učitele i studenty, aby bylo nabízených možností optimá l ně využíváno.

ad 7.

Při zabezpečování jízdenek či letenek zaměstnancům (příp. i studentům) spolupracuje zahraniční odd. s cestovní kanceláří ČEDOK a GTS International (případně i jinými), do stanovené doby jízdenku zajistí a připraví na zahr. odd. k vyzv ednutí.

Závěrem bychom rády nastínily hlavní oblasti, které považujeme za nedořešené.

První otázkou je již dlouholetý problém ubytování zahraničních studentů i lektorů. Jak jsme uvedly vnaší zprávě, daří se zvyšovat zájem zahraničních studentů o anglické programy, což ovšem zvyšuje potřebu přiměřeného ubytování. Každoročně bojujeme sústředím Kolejí a menz o každé jednotlivé místo a do poslední chvíle nemáme jistotu, zda naši studenti samoplátci budou opravdu všichni mít střechu nad hlavou. Ubytovánílektorů musíme po zrušení hotelového domu na Petřinách řešit individuálně vyhledáváním malých garsonier kpronájmu, což je vzhledem ksituaci na trhu sbyty často otázka obtížně řešitelná a stojí zahraniční oddělení značné úsilí. Určité naděje pro vyřeše n í této svízelné situace vidíme vmožnosti získání garsonier vnovém objektu vJinonicích.

Druhým podobným problémem je skutečnost, že prostorové omezení odvedlo jeden zdůležitých a finančně zajímavých programů mimo fakultní půdu. Následkem toho se finanční přínos pro fakultu snížil, i když stále ještě trvá vzajímavé podobě a ztráta je do jisté míry kompenzována větším počtem platících studentů.

Dalším námětem, který bychom rády otevřely celofakultní diskusi, je otázka možnosti studia zahraničních studentů na řádném denním studiu vcizích jazycích. Znamenalo by to buď některé obory nejprve akreditovat vcizím jazyce, nebo uvažovat o vytvoření jakéhosi studijního programu společenských věd, na kterém by participovalo více kateder a ústavů. Pro fakultu by t akový projekt byl přínosný jak po stránce finanční, tak prestižní.

Vneposlední řádě bychom chtěly zmínit pozitivní změnu ve spolupráci se zahraničním odborem RUK, který snámi všechny důležité kroky pravidelně konzultuje a naopak je ochoten brát naše podněty na zřetel. Za to zahraničnímu odboru RUK děkujeme.

Závěrem chceme vyslovit velké poděkování pracovníkům zahraničního oddělení za skvělou pracovní atmosféru, která umožňuje dobrou výkonnost celého oddělení.

Doc. PhDr. Soňa Hermochová, Csc., proděkanka pro zahr. styky

PhDr. Kateřina Stará, vedoucí zahr. odd.

P.S.: Vzhledem ktomu, že tato zpráva je zároveň posledním oficielním textem, na kterém jsem ve své proděkanské roli spolupracovala, ráda bych vyjádřila i své osobní poděkování nejen za práci celého oddělení, ale i za krásnou atmosféru, která se na oddělení vytvořila. Přeji paní dr. Kateřině Staré, Andře Kolínské, Janě Dytrychové, Lence Sychrovské i Honzovi Stodolovi, aby se jim vpráci dařilo a vosobním životě byli spokojeni.