Zápis z 1. zasedání volební komise

Zápis ze zasedání volební komise 2. března 2016

Přítomni: Ondřej Dufek, Jakub Kovařík, Matěj Spurný, Jan Šíma, Václav Vidím
Omluveni: Petr Jirsák, Eva Marková, Lukáš Zádrapa
Hosté: Jan Čermák, Ondřej Tichý, Samuel Zajíček

1. Informace o složení volební komise

Předseda volební komise informoval, že ještě před prvním zasedáním komise na své členství v komisi rezignovali Mikuláš Preininger a Jakub Šrámek.

Komise se dále shodla na následujícím:

2. Navržení kandidáta

Návrhy na kandidáty do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jako AS FF UK) je třeba podat písemně sekretariátu AS FF UK do 24. 3. 2016 do 15:00 na podatelnu FF UK.

Návrh musí obsahovat:

  1. jméno, příjmení, rok narození, získané tituly a kontakt na navrhovaného, v případě akademických pracovníků název příslušné základní součásti fakulty, v případě studentů studijní obor navrhovaného a ročník studia,
  2. písemný podepsaný souhlas navrhovaného s kandidaturou,
  3. jméno, příjmení, kontakt a podpis navrhovatele, v případě akademických pracovníků název příslušné základní součásti fakulty, v případě studentů studijní obor navrhovatele a ročník studia.

Podle čl. 5, odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS FF UK (dále jako VJŘ) volební komise po přezkoumání oprávněnosti a náležitostí návrhů sestaví pro každou kurii kandidátní listinu, ve které budou kandidáti uvedeni v abecedním pořadí. U neúplného nebo nejasného návrhu vyzve navrhovatele, aby jej doplnil. Pokud tak navrhovatel neučiní do 30. 3. 2016 do 16:00, nebude navržený kandidát zařazen na kandidátní listinu.

Dle čl. 5, odst. 4 VJŘ volební komise zveřejní kandidátní listiny, dobu a místa hlasování na úřední desce fakulty do 31. 3. 2016 do 16:00. Na kandidátních listinách budou uvedeny jméno a příjmení kandidáta, rok narození, získané tituly a kontakt na kandidáta, v případě akademických pracovníků název příslušné základní součásti fakulty, v případě studentů studijní obor navrhovaného a ročník studia.

3. Prezentace kandidáta do AS FF UK

Kandidátům zařazeným na kandidátní listiny bude na internetových stránkách fakulty poskytnut prostor pro jejich předvolební prezentaci. Stanovený maximální rozsah je jedna fotografie a text v editovatelném formátu o maximální délce 1 800 znaků včetně mezer (text smí obsahovat základní formátování a internetové odkazy). V případě překročení maximálního rozsahu nebude prezentace vyvěšena a kandidát bude vyzván ke zkrácení prezentace, po zkrácení bude prezentace vyvěšena na webu fakulty. Návrhy na webovou prezentaci budou kandidáti zasílat předsednictvu AS FF UK e-mailem na adresu pas@ff.cuni.cz do 30. 3. 2016.

4. Průběh voleb

V souladu s usnesením AS FF UK č. 174 se volby budou konat 11.–14. dubna 2016 od 10:00 11. 4. 2016 do 17:00 14. 4. 2016. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet. Ve dnech konání voleb budou také k dispozici pro volby vyhrazené počítače s asistenční službou takto: dne 12. 4. a 13. 4. od 10:00 do 18:00 ve vstupním prostoru v přízemí budovy UK Celetná 20 a ve vstupním prostoru v přízemí hlavní budovy FF UK na nám. Jana Palacha 2.

5. Volební agitace

Podle čl. 6, odst. 1 VJŘ je ve dnech konání voleb aktivní volební agitace nepřípustná. Za aktivní volební agitaci se považuje zjevné jednání v prospěch i neprospěch kandidáta, a to jak na půdě fakulty, tak i v médiích a na internetu. Za aktivní volební agitaci se nepovažuje propagace zveřejněná před začátkem voleb s výjimkou propagace využívající systémy automatické propagace (např. placená inzerce naplánovaná na dny voleb). Volební komise je oprávněna dodržování tohoto ustanovení kontrolovat a vyžadovat.

6. Různé

Komise stanovila termín svých příštích zasedání na 31. 3. a 14. 4. 2016.

Zapsal: Ondřej Dufek, předseda volební komise