Prezentace akademických pracovníků

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Prezentace kandidátů do kurie akademických pracovníků

Bičovský Jan, Biegel Richard, Bláhová Marie, Bočková Alena, Cvrček Václav, Čáp David, Čermák Jan, Doubek Vratislav, Drška Václav, Holý Jiří, Horčička Václav, Chromý Jan, Jirsa Jakub, Kolman Vojtěch, Koura Jan, Krejčí Jaromír, Lomová Olga, Pavúk Peter, Pultrová Lucie, Skarnitzl Radek, Stehlík Michal, Svatoňová Kateřina, Šedivá Koldinská Marie, Škodová Svatava, Šlerka Josef, Štětovská Iva, Štoll Pavel, Šulová Lenka, Švec Ondřej, Tichý Ondřej, Tumis Stanislav, Wiendl Jan, Zbytovský Štěpán, Zemánek Petr

Mgr. Jan Bičovský, Ph.DDr. Jan Bičovský

Rok narození: 1977
E-Mail: jan.bicovsky@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav srovnávací jazykovědy
Navrhovatelka: Kateřina Svatoňová

Akademicky působím na Ústavu srovnávací jazykovědy (od 2007) jako odborný asistent se zaměřením na historickou a srovnávací lingvistiku, vývoj jazyka a indoevropeistiku. Byl jsem hlavním řešitelem GAČR „Diachronní typologie supletivismu“ a účastnil se řady dalších projektů. V letech 2014-2018 jsem působil jako proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy FF UK a v současnosti pokračuji v práci na projektu Kampus Hybernská. Členem akademické kúrie AS FF UK jsem již byl v letech 2010-12, v téže době jsem byl členem Ediční komise.

V akademickém senátu FF UK bych se rád věnoval oblasti vnějších (a vnitřních) vztahů, provazování výzkumu a výuky s třetí rolí univerzity. Domnívám se, že moje zkušenosti s rozvojem oblasti práce s absolventy, s médii, s místní samosprávou, s rozvojem agendy přijímacího řízení, práce se studentskými spolky a iniciativami, i činnost ve společném projektu FF UK a HLMP Kampus Hybernská mohou být užitečné. Vedle toho bych rád přispěl k zlepšování informovanosti akademické obce nejen o věcech politických, koncepčních a ekonomických, ale o výsledcích práce jednotlivců a týmů – v zájmu větší synergie, hledání nových příležitostí a s tím snad i větší hrdosti a angažovanosti v zájmu FF UK.


PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Rok narození: 1975
E-Mail: richard.biegel@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav pro dějiny umění
Navrhovatel: Roman Prahl


prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

Rok narození: 1944
E-Mail: marie.blahova@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Navrhovatel: Václav Drška


PhDr. Alena Bočková, Ph.D.Dr. Alena Bočková

Rok narození: 1974
E-Mail: alena.bockova@ff.cuni.cz
Základní součást: Jazykové centrum
Navrhovatelka: Ladislava Dolanová

V Jazykovém centru FF UK působím od roku 2007 a v roce 2017 jsem se stala jeho ředitelkou. Vedu zde latinskou sekci a vyučuji základní i specializované kurzy latiny. Zajištuji také výuku latiny pro Ústav řeckých a latinských studií nebo specializované semináře pro Ústav pro dějiny umění a pro Ústav českých dějin.

Ve své odborné práci se věnuji raněnovověké latině a novolatinské literatuře, baroknímu překladatelství, jezuitskému školskému divadlu a kritickým edicím, nově také elektronickým edicím a digital humanities. V nakladatelství Academia vedu ediční řadu Theatrum Neolatinum: Latinské divadlo v českých zemích. Řídím zapojení Jazykového centra do projektu OP VVV, v jehož rámci realizujeme přípravu nových předmětů a atestací vzešlých z reformy společného základu.

Svou kandidaturu vidím jako možnost otevřít Jazykové centrum studentům i oborům a rozšířit spolupráci napříč fakultou. Mým cílem je překonat dosavadní často negativní stereotypy, které mnohde na fakultě ve vztahu k JC stále přetrvávají. Usiluji o dialog, propojenost s fakultou i univerzitou a rozvinutí našeho potenciálu, který může ovlivnit další směřování a rozvoj fakulty.


doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.doc. Václav Cvrček

Rok narození: 1981
E-Mail: vaclav.cvrcek@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav Českého národního korpusu
Navrhovatel: Michal Křen

Od svého nástupu na fakultu v pozici akademického pracovníka v roce 2006 působím na Ústavu Českého národního korpusu, kde se odborně soustředím kvantitativní popis češtiny, korpusovou lingvistiku a její metodologii. V období 2013–2016 jsem vykonával funkci ředitele ústavu, od roku 2016 působím jako zástupce ředitele. Od ledna 2017 do února 2018 jsem zastával pozici proděkana pro vědu a výzkum.

V Akademickém senátu FF UK bych se rád věnoval otázkám, s nimiž jsem měl možnost se blíž seznámit v průběhu svého působení ve vedení fakulty, zejm. organizaci vědecké činnosti (především v souvislosti s otázkou hodnocení vědeckého výkonu), problematice doktorského studia a financování fakulty.

Kandiduji za volné akademické uskupení 6:0 – http://6-0.plnt.cz.


PhDr. David Čáp, Ph.D.dr. David Čáp

Rok narození: 1980
E-Mail: david.cap@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra psychologie
Navrhovatelé: Eva Šírová, Václav Mertin

Vystudoval jsem speciální pedagogiku na PedF UK a následně psychologii na FF UK. Na katedře psychologie se věnuji zejména oblasti agresivního chování dětí a dospívajících, školní šikaně, dále domácímu násilí, psychoterapii a přípravě budoucích učitelů. Od roku 2013 také funguji jako kontaktní osoba pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na naší fakultě. Z toho důvodu jsem i členem pracovní komise rektora pro otázky studia studentů se zdravotním postižením.

V případě zvolení do AS bych mj. rád podpořil rozšíření služeb Psychologického poradenského centra FF UK pro studenty i zaměstnance.


prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.prof. Jan Čermák

Rok narození: 1962
E-Mail: jan.cermak@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav anglického jazyka a didaktiky
Navrhovatelka: Pavlína Šaldová

Jan Čermák vystudoval obory bohemistika, anglistika a finský jazyk a literatura na FF UK (1985). Zabývá se především dějinami anglického jazyka a historickou lingvistikou (se zaměřením na morfologii a slovotvorbu), anglickou středověkou literaturou a vývojem epiky (Béowulf, Kalevala). V letech 2008 – 2013 působil jako ředitel Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK, v letech 2014 –2016 jako předseda Akademického senátu FF UK. Je dlouholetým členem Vědecké rady FF UK.

Do Akademického senátu FFUK kandiduje jako nezávislý. Je připraven se na jeho půdě i nadále zasazovat o kultivaci politického prostředí na FF UK tak, aby hlavním smyslem veškerého počínání akademické obce byl prospěch a rozvoj FF UK, aby nezáleželo tolik na tom, kdo mluví, ale co říká, a aby se v Akademickém senátu FF UK členové Kurie studentů nestávali rukojmími v politických hrách svých učitelů.


prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.prof. Vratislav Doubek

Rok narození: 1965
E-Mail: vratislav.doubek@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav politologie
Navrhovatelé: Jan Randák, Jan Bíba

Od roku 1996 jsem působil jako externí, později interní pedagog na různých katedrách FFUK (Ústav východoevropských studiích, Katedra středoevropských studií), od r. 2002 jako kmenový pracovník Ústavu politologie, v posledních letech se podílím rovněž na výukovém programu Ústavu českých dějin této fakulty. Od 2010 působím jako člen Vědecké rady FF UK, ve volebním období 2016-2018 jsem byl též členem Akademického senátu FFUK. Vedle univerzitní činnosti dlouhodobě (od 1991) působím jako vědecký pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Od roku 2004 jsem členem mezivládní Česko-ruské komise historiků a archivářů. V průběhu své profesní dráhy jsem získal řadu dalších zkušeností jako člen různých grantových (GACR, GAUK), knihovnických a edičních grémií. Tyto bych rád využil i v rámci případné působnosti na půdě AS FFUK.


doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.doc. Václav Drška

Rok narození: 1962
E-Mail: vaclav.drska@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav světových dějin
Navrhovatelka: Marie Bláhová

Působím na Ústavu světových dějin jako vedoucí semináře a zástupce ředitele. Zabývám se raně středověkými dějinami a do Akademického senátu jsem se rozhodl kandidovat, aby fakulta:

 • více než „politické prostředí“ kultivovala svou badatelskou úlohu;

 • byla méně objektem neustálého experimentování a spíše prostorem koncepčního rozvoje založeného na společném konsensu a předvídatelnosti;

 • byla místem, kde se nepěstují „malé“ a „velké“, „moderní“ a „nemoderní“, nýbrž naše obory;

 • zůstala prostředím oceňujícím jak vědecké výkony, tak pedagogickou práci;

 • budovala své orgány, a zejména Akademický senát tak, aby vedly s jejím vedením věcnou komunikaci, a nikoliv osobní polemiky;

 • nebyla jen dílnou, jakkoliv kreativní, ale zůstala též kulturní institucí schopnou vést srozumitelný dialog s veřejností;

 • nepřestala být domem, kam rádi chodíme a do něhož patří i trocha humoru, nadhledu, laskavosti a tolerance.


prof. PhDr. Jiří Holý, CSc.prof. Jiří Holý

Rok narození: 1953
E-Mail: jiri.holy@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav české literatury a komparatistiky
Navrhovatel: Jan Wiendl

Vystudoval jsem na FF UK obory čeština a němčina. Pracoval jsem jako korektor a redaktor v nakladatelství, jako vědecký pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV, od roku 1997 na celý úvazek na FF UK. Působil jsem jako hostující docent na univerzitách ve Vídni, Regensburgu, Berlíně a Lipsku. Zabývám se novou českou literaturou, interpretací literatury a židovskými studiemi. Jsem autorem deseti vlastních monografií, i v němčině a angličtině, a desítek studií v časopisech či kolektivních monografiích. Podrobnější informace k CV a bibliografii viz http://uclk.ff.cuni.cz/ustav/lide/akademicti-pracovnici/jiri-holy/

Po roce 1989 jsem se v Ústavu pro českou literaturu AV angažoval jako vedoucí oddělení, člen rady ústavu a předseda vědecké rady. Po přechodu na FF UK (1997) jsem funkce odmítal, chtěl jsem se soustředit na práci. Moje rozhodnutí kandidovat do senátu souvisí se současnými změnami na fakultě. Rád bych své zkušenosti (40 semestrů na domácích univerzitách a 10 semestrů v zahraničí) uplatnil při diskusích o organizaci vědecké práce, spolupráci se zahraničím a při začleňování mladých pracovníků do výuky a vědecké práce. Kandiduji jako nezávislý.


prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.prof. Václav Horčička

Rok narození: 1971
E-Mail: vaclav.horcicka@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav světových dějin
Navrhovatel: Jan Čermák

O roku 2001 přednáším na Ústavu světových dějin, který od roku 2017 také vedu. Věnuji se především dějinám mezinárodních vztahů a dějinám elit ve 20. století. Z mnoha řešených grantů a projektů mi v odborném růstu pomohlo zejména Fulbrightovo stipendium, díky němuž jsem mohl na přelomu let 2005-6 půl roku pracovat v archivech a knihovnách USA. Euroatlantické vztahy dodnes patří k hlavním oblastem mého odborného zájmu. Svou prací v senátu bych chtěl mj. přispět k tomu, aby fakulta ještě lépe než dosud obstála v mezinárodní konkurenci jak ve vědecké, tak v pedagogické oblasti. Kandiduji jako nezávislý.


Mgr. Jan Chromý, Ph.D.Dr. Jan Chromý

Rok narození: 1983
E-Mail: jan.chromy@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Navrhovatelka: Eva Lehečková

Působím jako odborný asistent v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Odborně se věnuji především psycholingvistice, sociolingvistice a obecněji empirickým metodám v popisu jazyka a jeho užívání. V letech 2013–2015 jsem byl hlavním řešitelem postdoktorského grantu GAČR Sociolingvistická analýza užívání protetického /v/ v Čechách a od roku 2016 jsem za FF UK spoluřešitelem standardního grantu GAČR Příčiny vidové nepárovosti v češtině. V předchozích letech jsem rovněž vedl českou část kanadsko-českého projektu na výzkum synestézie (v rámci širšího záměru The Philosophy of Neuroscience and Neurophilosophy Project; řešený na SFU ve Vancouveru) a účastnil jsem se projektu Evolution of Semantic Systems (řešený na Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen). Bibliografii a odborný životopis naleznete na stránkách ÚČJTK (http://ucjtk.ff.cuni.cz/chromy).

V akademickém senátu působím od roku 2004, v letech 2010-2014 a 2016-2017 jsem byl jeho předsedou. Dlouhodobě se podílím mimo jiné na práci komise pro vědu AS FF UK. Kandiduji za volné akademické uskupení 6:0 (http://6-0.plnt.cz/).


Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.Dr. Jakub Jirsa

Rok narození: 1978
E-Mail: jakub.jirsa@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav filosofie a religionistiky
Navrhovatel: Miroslav Petříček

Přednáším na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. V minulém volebním období jsem byl předsedou poradní Komise pro informační zdroje. Dlouhodobě se zajímám o vysoké školství a roli univerzity ve společnosti (viz např. Jakub Jirsa (ed.) Idea univerzity, Academia 2015). V následujícím volebním období bych rád přispěl k dotažení několika klíčových bodů otevřených minulým vedením fakulty: (i) zavedení transparentního systému financování základních součástí, které by umožnilo dlouhodobé plánování bez každoročních obav o výši základního příspěvku; (ii) vytvoření kariérního řádu s rozumnými a jasnými pravidly; a konečně (iii) finalizaci atestačního řádu, který by splnil požadavky UK a zároveň odpovídal specifikám oborů na FF UK.

Do Senátu kandiduji za volné uskupení 6:0.


doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.doc. Vojtěch Kolman

Rok narození: 1975
E-Mail: vojtech.kolman@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav filosofie a religionistiky
Navrhovatelka: Eva Voldřichová-Beránková

Na FF UK působím od roku 2002, od roku 2009 jako docent logiky na Ústavu filosofie a religionistiky. V rámci Humboldtova stipendia jsem opakovaně působil na Univerzitě v Lipsku, v rámci stipendia Fulbrightova na Univerzitě v Pittsburghu. Badatelsky se zaměřuji především na témata z filosofie jazyka, pragmatismu a filosofie umění. K mým posledním monografiím patří Formy jazyka. Úvod do logiky a její filosofie (spolu s V. Punčochářem, Filosofia 2015), Zahlen (de Gruyter 2016), O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat (Filosofia 2017) a From Rules to Meanings. New Essays on Inferentialism (editor s O. Beranem a L. Koreněm, Routledge 2018).

Jako proděkan pro vědu jsem se v letech 2014-2016 podílel především na reformě doktorského studia a vstupu fakulty do projektů OP VVV, včetně přípravné práce na jejich portfoliu a realizace několika z nich. V uplynulých letech jsem také opakovaně působil jako zástupce ředitele ústavu, byl jsem členem komise pro vědu, členem vědecké rady či členem rady programů PRVOUK a PROGRES. V letech 2015-2016 jsem vedl pracovní skupinu pro reformu společného základu.

V senátu mi jde o všestrannou podporu praktických kroků, které v dlouhodobém horizontu posilují a rozvíjejí odborný profil fakulty a zároveň zlepšují materiální a prostorovou situaci jejích zaměstnanců. To se týká jak aktivit stávajících (OP VVV, kampus Hybernská apod.), tak těch vázaných na nové příležitosti. Jde mi zejména o aktivity dlouhodobé, u nichž je záruka udržitelnosti.


PhDr. Jan Koura, Ph.D.Dr. Jan Koura

Rok narození: 1984
E-Mail: jan.koura@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav světových dějin
Navrhovatelka: Olga Lomová

Vystudoval jsem historii, politologii a mezinárodní vztahy na FF a FSV UK. Od roku 2011 působím na Ústavu světových dějin, kde se zabývám moderními dějinami se zaměřením na historii studené války a transatlantických vztahů ve 20. století. Jako vedoucí Skupiny pro výzkum studené války, která je součástí Institutu pro studium strategických regionů, rozvíjím mezioborovou spolupráci napříč FF. Zkušenosti ze zahraničí jsem sbíral mimo jiné jako Fulbright-Masaryk Visiting Scholar na George Washington University a Visiting Fellow na University of St Andrews. Jsem autorem jedné monografie a více než desítky studií, dlouhodobě spolupracuji s veřejnoprávními médii (kompletní CV dostupné na https://usd.ff.cuni.cz/cs/ustav/lide/jan-koura/ ).

V letech 2014–2016 jsem působil v zahraniční komisi AS FF UK, v současné době jsem členem komise pro vnější vztahy.

V AS bych se zaměřil zejména na problematiku:

 • rozvíjení mezioborové spolupráce na úrovni výuky i výzkumu (při respektování autonomie základních součástí)
 • větší začleňování mladých akademiků a doktorandů do pedagogické a vědecké činnosti. Podporoval bych přijetí kariérního řádu, jenž nebude fakultu uzavírat do sebe, ale vytvoří podmínky, které by začínající akademiky dostatečně motivovaly pokračovat v jejich kariéře (i po návratu z mateřské/rodičovské dovolené).
 • rozvoj mezinárodní spolupráce, zejména ve formě navýšení mobility akademických pracovníků
 • posilování „třetí role“. FF musí být aktivní ve veřejném prostoru a nebát se iniciovat diskusi o současných společenských problémech
 • zatraktivnění studijních programů. Vzhledem ke strmému poklesu uchazečů je potřeba v rámci institucionálních akreditací modernizovat stávající studijní programy (výuka v cizích jazycích, stáže pro studenty, seminární forma výuky atd.)

doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.doc. Jaromír Krejčí

Rok narození: 1971
E-Mail: jaromir.krejci@ff.cuni.cz
Základní součást: Český egyptologický ústav
Navrhovatel: Ladislav Bareš

Na Filozofické fakultě UK, v rámci Českého egyptologického ústavu, působím od roku 1993. Ve své odborné práci se zabývám řešením otázek egyptské archeologie a dějin 3. a 2. tis. př. Kr., vývojem staroegyptské architektury a možnostmi jejích trojrozměrných počítačových rekonstrukcí. Archeologického výzkumu v Egyptě se účastním již od roku 1991 a od samého počátku se koncentruji na terénní práci na královské nekropoli v Abúsíru, nově také na problematiku slunečních chrámů doby 5. dynastie.

V akademické samosprávě fakulty i univerzity se pohybuji již delší dobu (v letech 2006-2008 jsem byl členem AS FF UK, v letech 2011-2017 jsem byl členem AS UK, byl jsem také členem Etické komise AS FF UK, v letech 2013-2015 předsedou Ediční komise AS UK a v letech 2015-2017 předsedou Disciplinární komise FF UK; v letech 2013-2015 jsem byl zástupcem ředitele ČEgÚ FF UK). Od února 2017 do ledna 2018 jsem byl proděkanem pro vědu na Fakultě sociálních věd UK. Během tohoto času jsem se zabýval především problematikou hodnocení vědy na fakultě a také etickou stránkou fungování členů akademické obce. Práce na sesterské fakultě, která je svým humanitním zaměřením sice blízká naší fakultě, ale zároveň v některých ohledech poměrně odlišná, mi přinesla nový pohled na mnoho aspektů práce na humanitní akademické instituci. Tento vhled je jistě inspirativní i pro činnost fakulty filozofické.

Do AS FF UK kandiduji jako nezávislý, v práci AS FF UK bych se rád zabýval prohloubení spolupráce mezi obory rozvíjenými na fakultě, problematikou hodnocení vědy, etikou práce zaměstnanců i studentů fakulty a také řešením prostorové situace fakultních pracovišť.


prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.prof. Olga Lomová

Rok narození: 1957
E-Mail: olga.lomova@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav Dálného východu
Navrhovatel: Lukáš Zádrapa

Vystudovala jsem na FF UK obory orientalistika a sinologie; na FF UK jsem také obhájila disertační práci (1990) na téma ze současné čínské literatury. Zabývám se především dějinami čínské literatury, středověkou poezií (Poselství krajiny: obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje), tradiční čínskou historiografií (S´-ma Čchien: Kniha vrchních písařů) a čínskou poetikou (Ťing-ťie: Poznámky k písním ze světa lidí; spoluautorka). Dále se odborně věnuji dějinám idejí na přelomu 19. a 20. století v kontextu modernizace podle západního vzoru a okrajově vztahu ideologie a literatury ve 20. století. V současnosti jsem ředitelkou Ústavu Dálného východu, vedu Mezinárodní sinologické centrum a jsem předsedkyní rady Institutu pro studium strategických regionů.

Pro budoucnost fakulty považuji za zásadní smysluplnou mezioborovou spolupráci, spolupráci se zahraničními partnery a co možná nejširší zapojování začínajících badatelů do společných projektů. Proto jsem se účastnila přípravy projektu OP VVV KREAS, kde vedu Výzkumný program 3. Za stejně důležité považuji také, aby fakulta byla otevřená dialogu s širší veřejností, a tento záměr se snažím naplňovat jako spoluzakladatelka projektu Sinopsis.cz. Pokud budu zvolena, budu se snažit uplatňovat tyto zkušenosti a postoje i v Akademickém senátu.

Ve volebním období 2016–2018 jsem byla členkou AS a pracovala jsem v evaluační komisi. Kandiduji stejně jako v minulém období s odvoláním se ke svému přesvědčení, že smysl práce na Univerzitě Karlově nespočívá ve „špinavém zisku, ani v marnivé slávě“.


doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.doc. Peter Pavúk

Rok narození: 1974
E-Mail: peter.pavuk@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav pro klasickou archeologii
Navrhovatel: Ladislav Stančo

Na FF UK jsem vystudoval v 90. letech a po 15ti letech aktivit mimo ČR jsem se vrátil jako pedagog. Momentálně již pět let působím v pozici ředitele Ústavu pro klasickou archeologii, druhým rokem se podílím na chodu Ediční komise a Disciplinární komise. Jsem také členem Vědecké rady FF UK. Odborně se věnuji egejské a anatolské době bronzové a vycházeje primárně z keramických nálezů se už dlouhodoběji věnuji studiu mezikulturních a nadregionálních vztahů. V poslední době se snažím aplikovat postkoloniální teorii na studium akulturačních a adaptačních procesů ve východoegejské oblasti. Nedlouho před příchodem do Prahy jsem strávil 15 měsíců jako stipendista Nadace Alexandra von Humboldta na univerzitě v Heidelbergu a jsem také aktivně činný v Klubu AvH v ČR.

Nad kandidaturou do akademického senátu jsem uvažoval již delší dobu. První léta mého působení na pozici vedoucího ZS mě tato práce značně vytěžovala, nyní však, když už je situace na ústavu zkonsolidovaná a když jsem trochu lépe pronikl do fakultních „akulturačních“ procesů, bych rád i já přispěl k rozvoji fakulty jako celku. Rád bych se zaměřil na témata související s vědeckou a publikační činností, zahraničními aktivitami, ale i na práci s veřejností a možnosti oslovování potenciálních uchazečů o studium na fakultě. Jako představitel tzv. materiálových oborů bych rád hájil potřeby odpovídajících pracovišť a studijních programů, jako jsou různé Archeologie, Dějiny umění, Etnologie, či Iberoamerikanistická studia (nebo jejich částí), které se vymykají zaběhlému dělení na fakultě na obory historické, sociologické, lingvistické, pedagogické a podobně.

Kandiduji jako nezávislý.


doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.doc. Lucie Pultrová

Rok narození: 1974
E-Mail: lucie.pultrova@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav řeckých a latinských studií
Navrhovatel: Martin Bažil

Doc. Pultrová vystudovala v letech 1992–1999 na FF UK obory čeština, latina a starořečtina. V letech 1999–2003 absolvovala postgraduální studium na UK FF Praha, obor klasická filologie/latinská lingvistika. Na fakultě pracuje od r. 1999 s jednoroční přestávkou, od r. 2002 jako odborná asistentka, od roku 2012 jako docentka. Publikovala monografie, skripta, překlady z latiny a množství studií zejm. z diachronní lingvistiky latiny. Členkou Akademického senátu FF UK je od r. 2012, od roku 2012 je členkou Studijní komise FF UK (v letech 2012–2016 působila jako její předsedkyně) a od r. 2016 je též členkou Komise pro informační zdroje FF UK.


doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.doc. Radek Skarnitzl

Rok narození: 1977
E-Mail: radek.skarnitzl@ff.cuni.cz
Základní součást: Fonetický ústav
Navrhovatel: Jan Volín

Od roku 2002 pracuji ve Fonetickém ústavu, od roku 2012 jako jeho ředitel. Odborně se věnuji různým aspektům řečové komunikace, od základního výzkumu češtiny, o které stále zdaleka všechno nevíme, až po aplikovatelný výzkum: s kolegy se zaměřujeme na působení různých řečových jevů na posluchače, snažíme se hledat efektivnější možnosti identifikace mluvčího pro forenzní účely a pomáháme kolegům z Plzně vylepšovat českou syntézu řeči.

V akademickém senátu bych rád navázal na své dosavadní působení na různých úrovních fakultní samosprávy. Členem Akademického senátu FF UK jsem byl v letech 2010 – 2012, v letech 2014 – 2016 a od září 2017 do současnosti; v lednu 2018 jsem byl zvolen jeho předsedou. V letech 2012 – 2014 jsem zastával funkci proděkana pro přijímací řízení a další vzdělávání FF UK. V současné době působím také jako fakultní koordinátor v projektu RUK, který se mj. týká hodnocení vědy, podílím se na činnosti komise pro vědu a legislativní komise FF UK. Oblasti vědy v nejširších souvislostech bych se v Akademickém senátu rád věnoval i v následujícím období; to kromě hodnocení vědy týká i studentské vědy, kterou považuji za klíčovou, ale také například kariérního řádu.


doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.doc. Michal Stehlík

Rok narození: 1976
E-Mail: michal.stehlik@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav českých dějin
Navrhovatel: Martin Souček

Na FF UK působím nepřetržitě již třináctým rokem. V letech 2006-2014 jsem byl děkanem FF UK, od roku 2014 jsem kmenovým pracovníkem Ústavu českých dějin FF UK, v semináři soudobých dějin. Věnuji se především dějinám komunistického režimu, česko-slovenským vztahům a širšímu středoevropskému kontextu. Jsem členem Ediční komise FF UK, konkrétně jako garant edice Opera facultatis. V tomto (končícím) volebním období jsem byl členem Akademického senátu FF UK a rád bych v této činnosti na fakultě a pro fakultu pokračoval.

V rámci AS FF UK mohu i nadále nabídnout poměrně podrobnou znalost fakulty a dlouhodobý vhled do problémů, které bylo a je nutné řešit. Především v oblasti financování, projektů, vztahů s univerzitou i dalšími externími partnery. Pro fakultu bude následující období zásadní z hlediska ukotvení oborů v novém systému akreditací, stejně jako bude klíčové, jakou roli sehraje pro fakultu významný projekt KREAS, jehož fungování se od února 2018 též věnuji. Jedná se o velkou šanci, samozřejmě ale také včetně rizik, která je dobré vnímat a minimalizovat.

Zažil jsem akademický senát ve dvou obrácených rolích. Jako děkan, kdy jsem se snažil se senátem co nejúžeji spolupracovat, v posledních dvou letech pak jako člen senátu, který považuje právě diskusi a otevřenost za nenahraditelnou vlastnost naší akademické půdy.

www.michalstehlik.cz


doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.doc. Kateřina Svatoňová

Rok narození: 1978
E-Mail: katerina.svatonova@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra filmové vědy
Navrhovatel: Jan Bičovský

V současné době jsem vedoucí Katedry filmových studií FF UK v Praze. Dlouhodobě se věnuji teorii, historii a filosofii médií, mediálně-archeologickému výzkumu (české) modernity, proměnám (vnímání) prostoru a času ve vizuální kultuře, paralelním dějinám kinematografie a vztahu filmu a jiných médií. Jsem součástí několika grantových projektů mj. NAKI II., Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění, členkou vědecké rady FF UK, předsedkyní komise pro vnější vztahy a členkou komise pro vědu FFUK, redakční rady Iluminace, časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu, předsedkyní České společnosti pro filmová studia a členkou odborného grémia a správní rady Nadačního fondu Ceny F. X. Šaldy, jakož i kurátorkou několika výstav a autorkou knih 2 ½ D: Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění (Praha: Casablanca, 2008), Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru (Praha: Academia 2013) a Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (Praha: NFA – FFUK – Masterfilm 2016.; Cena F. X. Šaldy; Zvláštní cena FITESu – Trilobit; nominace na cenu ARAS). Od loňského roku se angažuji ve společném projektu FF UK a HLMP Kampus Hybernská, ráda bych se zasadila o jeho úspěšné pokračování, o podporu studentských aktivit a jejich propojování napříč fakultou, o zlepšování informovanosti uvnitř fakulty a budování pozitivního obrazu FF UK směrem k širší veřejnosti.


doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.doc. Marie Šedivá Koldinská

Rok narození: 1971
E-Mail: marie.koldinska@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav českých dějin
Navrhovatel: Petr Voit

Na FF UK jsem vystudovala historii, pracuji zde téměř dvacet let, nyní jako docentka českých dějin a zástupkyně vedoucího Oddělení starších dějin ÚČD FF UK. V letech 2001–2013 jsem souběžně působila v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Od roku 2007 kontinuálně spolupracuji s Českou televizí (především pořad Historie.cs) a zabývám se i dalšími způsoby prezentace dějin ve veřejném prostoru.

Specializuji se na české dějiny raného novověku v evropském kontextu, na válku a mír v raném novověku, na dějiny každodennosti a na historickou paměť ve 20. století; vedla jsem několik desítek kvalifikačních prací (blíže http://ucd.ff.cuni.cz/o-ustavu/pracovnici/doc-mgr-marie-koldinska-ph-d/).

Členkou AS FF UK jsem už byla v letech 2004–2008. V případě svého zvolení bych se chtěla soustředit na další posilování role FF UK ve veřejném prostoru a na transparentní financování vědy s ohledem na potřeby akademiků i studentů včetně omezení související byrokracie. V prvním případě mohu využít praxi z médií, ve druhém zkušenosti získané jak na FF UK (členství v radě PRVOUK P12 Historie v interdisciplinární perspektivě, v radě PROGRES Q09 Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa, vedení stejnojmenného projektu Specifického vysokoškolského výzkumu), tak mimo FF UK (2011–2014 členství, místopředsednictví a předsednictví panelu Archeologie a starší dějiny Grantové agentury ČR). Mám zkušenosti s řešením grantů od různých poskytovatelů (GA UK, FRVŠ, GA ČR).

Mám schopnost bezproblémové přátelské komunikace s kolegyněmi i kolegy napříč fakultou, ale i odvahu nevyhýbat se v krajních případech konfrontacím. V AS FF UK spatřuji garanta a prostředníka transparentních a korektních vztahů mezi vedením fakulty na straně jedné a základními součástmi i jednotlivými akademiky a studenty na straně druhé.


Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.Dr. Svatava Škodová

Rok narození: 1974
E-Mail: svatava.skodova@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav bohemistických studií
Navrhovatel: Vladimír Petkevič

Od roku 2016 působím jako vedoucí Ústavu bohemistických studií. Mým oborovým zaměřením je budování a chybová anotace tzv. žákovských korpusů, popis jazyka nerodilých mluvčích a metodika výuky češtiny jako cizího jazyka. Mám ráda hledání nestandardních pohledů nejen na jazyk. Podílela jsem se a podílím se na projektech NAKI, ESF, GAČR. Publikuji v domácích i zahraničních časopisech, dlouhodobě spolupracuji s Institutem Slavistiky na Lipské univerzitě, s Institutem východní a západní slavistiky na Varšavské univerzitě a nově rozvíjím spolupráci s Katedrou slavistiky na Brownově univerzitě.

Kandiduji za volné akademické uskupení 6:0 (http://6-0.plnt.cz/).


Mgr. Josef Šlerka

Rok narození: 1974
E-Mail: josef.slerka@gmail.com
Základní součást: Ústav informačních studií a knihovnictví
Navrhovatel: Barbora Drobíková


PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.dr. Iva Štětovská

Rok narození: 1958
E-Mail: iva.stetovska@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra psychologie
Navrhovatelka: Illona Gillernová

 • Odborný asistent katedry psychologie FF UK s dlouholetou pedagogickou zkušeností.
 • Výukové zaměření do oblasti komunikace, interaktivních výcvikových postupů, duševní hygieny, supervize a částečně i metodologie.
 • Výzkumné zaměření na oblast psychologie zdraví a profesní zátěže (zejména ve vztahu ke škole a profesi učitele).
 • V případě zvolení do AS bych se ráda zabývala možnostmi práce se stresem a duševní hygienou jak u studentů, tak u pracovníků fakulty. Po stabilizaci situace poradenského centra např. rozšíření nabídky pomoci i pro další členy akademické obce, zdravotně preventivní aktivity apod.

Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.Dr. Pavel Štoll

Rok narození: 1964
E-Mail: pavel.stoll@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav východoevropských studií
Navrhovatel: Marek Příhoda

Dr. Pavel Štoll kandiduje do AS FF UK v rámci dvojčlenné „Kandidátky Pavla Štolla a Stanislava Tumise“. V letech 1991–1998 vystudoval na FF UK obor lotyština a litevština a v letech 2003–2011 doktorský program Slovanské literatury. V letech 1998–2003 působil na FF UK jako asistent a od roku 2003 jako odborný asistent, nejprve na Ústavu slavistických a východoevropských studií, po jeho rozdělení na Ústavu východoevropských studií. V letech 2003–2006 a 2011–2016 byl zástupcem ředitele ústavu (v roce 2011 byl děkanem pověřen jeho rozdělením), současně vede Seminář baltistiky tohoto ústavu. Mimo jiné je autorem monografie Lotyšská kultura a Jednota bratrská. České kontexty lotyšských kulturních tradic v 17.20. století, která se v roce 2015 umístila v soutěži vysoce kvalitních monografií FF UK na 3. místě. Byl vyznamenán nejvyššími státními vyznamenáními Lotyšska a Litvy (obě 2001) a zvolen zahraničním členem Lotyšské akademie věd (2014).

Do senátních voleb jdeme s kolegou Stanislavem Tumisem v rámci malého uskupení, neboť plošnou volbu jedné velké kandidátky nepovažujeme za šťastnou – sami budeme volit podle uvážení výrazné osobnosti z různých kandidátek. Reprezentujeme skupinu odborných asistentů, protože se domníváme, že by měl být jejich hlas v senátu slyšet, stejně jako hlas osobností z řad docentů a profesorů. Do voleb kandidujeme jako zástupci středně velkých ústavů. Přinášíme zkušenost z pracoviště, kde vedle „velkého“ oboru úspěšně fungují i tzv. „malé“ obory, důležité z hlediska pestrosti a tradice fakulty. Budeme podporovat všechny pozitivní návrhy, které budou mít potenciál přispět k úspěšnému rozvoji fakulty jako celku.


prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.Prof. Lenka Šulová

Rok narození: 1954
E-Mail: lenka.sulova@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra psychologie
Navrhovatel: Eva Šírová

Věnuji se především psychickému vývoji dítěte a dále partnerským a rodinným vztahům. Od devadesátých let jsem řešitelkou mezinárodních výzkumných úkolů zaměřených na raný vývoj dítěte, specifika mateřské a otcovské role, na význam rodinného prostředí ve vztahu k působení instituce na dítě. Dále se zabývám řečovým vývojem dítěte, s důrazem na vývoj dítěte v bilingvním prostředí.

Jsem autorkou a spoluautorkou řady psychologických publikací. Jako členka odborných psychologických společností v ČR i v zahraničí se pravidelně účastním mezinárodních odborných setkání i výzkumných aktivit.

Po absolvování FF UK zde jako pedagog působím a tedy o fakultě něco vím a zažila jsem doby lepší i horší. Vyučuji i na jiných fakultách UK, dalších vysokých školách v současnosti v ČR. Přednáším také pro odbornou a laickou veřejnost, neboť za důležitou součást své práce považuji aplikaci nových poznatků a výsledků výzkumů do každodenní praxe společnosti. To je dle mého názoru hlavní úkol vědy a výzkumu.

Dlouhodobě pracuji jako psycholog v náhradní rodinné péči a dětských domovech. Mám vlastní poradenskou praxi. Více viz životopis na stránkách katedry psychologie.

V AS FF UK bych se chtěla zasadit především o:

 1. Posílení respektu a komunikace mezi obory – zlepšení mezioborových vztahů.
 2. Stabilizaci pracovní atmosféry na FF s důrazem na kooperativní jednání, solidaritu a kolegialitu.
 3. Podporu interakcí,které jsou přínosem pro všechny zúčastněné zároveň. Jazykem teorie her jde o tzv. hry s nenulovým součtem.
 4. Upevnění vědomí jedinečnosti FF v ČR a její hodnoty spočívající především ve vysoké úrovni jednotlivých oborů a v možné pluralitě jejich hledisek.
 1. Zhodnocení významu sociálních věd na FF vzhledem k aktuální celospolečenské situaci v ČR i ve světě.

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.Dr. Ondřej Švec

Rok narození: 1975
E-Mail: ondrej.svec@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav filosofie a religionistiky
Navrhovatel: Jakub Čapek

Od r. 2012 jsem odborným asistentem na Ústavu filozofie a religionistiky (FF UK), kde přednáším a publikuji o historických proměnách subjektivity, fenomenologii, pragmatismu a současné francouzské filozofii (http://ufar.ff.cuni.cz/8/ondrej-svec-phd). Doktorát jsem získal na FF UK a Ecole Normale Supérieure v Lyonu za svou práci o Fenomenologii afektivity. V letech 2009-2015 jsem řídil interdisciplinární Centrum pro výzkum jazyka, mysli a společnosti (LMS Center) na Univerzitě Hradec Králové, které vzniklo na základě podpory ESF.

V současnosti působím na FF UK mj. jako člen komise pro vědu a katederní koordinátor programu Erasmus. Své dlouholeté zahraniční zkušenosti dále rozvíjím jako jeden ze dvou předsedů univerzitní sítě OFFRES (Organisation francophone de formation et de recherche en sciences sociales), sdružující akademiky a doktorandy z 20 zemí a organizující každoroční Evropské letní univerzity.

V Senátu hodlám mj. podporovat zavedení oborových didaktik a co nejlepší podmínky pro přípravu našich absolventů pro výuku na středních školách. Dále se chci podílet na přípravě nového systému podpory studentské vědy a jejího odměňování, stejně jako na hledání cest, jimiž by bylo možno snížit nadměrnou administrativní zátěž akademiků a poskytnout jim co nejlepší podmínky jak pro vlastní výzkum, tak pro skvělou a pro studenty přitažlivou výuku.

Kandiduji za volné akademické uskupení 6:0 (http://6-0.plnt.cz).


Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.Dr. Ondřej Tichý

Rok narození: 1979
E-Mail: ondrej.tichy@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav anglického jazyka a didaktiky
Navrhovatelka: Pavlína Šaldová

Od roku 2008 působím na Ústavu anglického jazyka a didaktiky, kde se věnuji především historické a korpusové lingvistice. V letech 2008-10 a 2012-14 jsem byl členem AS FF UK, v období 2014-18 proděkanem pro informační zdroje FF UK a od roku 2017 jsem zástupcem ředitelky ÚAJD.

V akademickém senátu bych rád pomáhal v oblastech, s nimiž již mám z dřívějšího působení zkušenosti (IT, knihovny, datová analýza fakultní pedagogické, vědecké a hospodářské činnosti), jednak bych rád pomohl k věcnému fungování senátu obecně. AS by měl funkčním způsobem zastupovat zájmy akademické obce vůči vedení fakulty, univerzitě i veřejnosti, neměl by se ale stávat místem kariérního naplnění svých členů.

Kandiduji za volné akademické uskupení 6:0 (http://6-0.plnt.cz/).


PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.dr. Stanislav Tumis

Rok narození: 1971
E-Mail: stanislav.tumis@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav východoevropských studií
Navrhovatel: Marek Příhoda

Dr. Stanislav Tumis kandiduje do AS FF UK v rámci dvojčlenné „Kandidátky Pavla Štolla a Stanislava Tumise“. V letech 1998–2005 vystudoval na FF UK obor historie. Od roku 2007 působí na FF UK v Praze jako odborný asistent, nejprve na Ústavu světových dějin a později na Ústavu východoevropských studií, od ledna 2018 jako ředitel Ústavu východoevropských studií FF UK. Je editorem a spoluautorem nedávno vydaných knih Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje (vydané v letech 2015 a 2016). Má zkušenosti s prací v Akademickém senátu (ve studentské kurii) a působil též v Legislativní komisi FF UK. Účastnil se také řešení projektů GAČR a byl vedoucím podprogramu Profilace – asimilace – koexistence – integrace – reflexe v rámci Prvouk „Historie v interdisciplinární perspektivě“ (P12).

Do senátních voleb jdeme s kolegou Pavlem Štollem v rámci malého uskupení, neboť plošnou volbu jedné velké kandidátky nepovažujeme za šťastnou – sami budeme volit podle uvážení výrazné osobnosti z různých kandidátek. Reprezentujeme skupinu odborných asistentů, protože se domníváme, že by měl být jejich hlas v senátu slyšet, stejně jako hlas osobností z řad docentů a profesorů. Do voleb kandidujeme jako zástupci středně velkých ústavů. Přinášíme zkušenost z pracoviště, kde vedle „velkého“ oboru úspěšně fungují i tzv. „malé“ obory, důležité z hlediska pestrosti a tradice fakulty. Budeme podporovat všechny pozitivní návrhy, které budou mít potenciál přispět k úspěšnému rozvoji fakulty jako celku.


doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.wiendl

Rok narození: 1969
E-Mail: jan.wiendl@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav české literatury a komparatistiky
Navrhovatel: Petr Bílek

V letech 1988-1993 vystudoval na FF UK obory český jazyk a literatura a historie. Od roku 1993 byl zaměstnán v AV ČR, od roku 1997 působí na UK FF v Praze v ÚČLK, nejprve jako odborný asistent, od 2008 jako docent v oboru dějiny české literatury. Od roku 2009 je ředitelem ÚČLK. Je autorem knižních monografií Vizionáři a vyznavači (2007) a Hledači krásy a řádu (2014). Obě knihy těží z materiálu české literatury 20. století a jejích evropských souvislostí. Je spoluautorem a s prof. Josefem Vojvodíkem editorem publikace Heslář české avantgardy (2011). S Josefem Vojvodíkem je rovněž autorem monografie Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence (2018, v tisku). Jako spoluautor a editor se podílel také na literárněhistorickém projektu Dějiny nové moderny. Od roku 2012 působil jako koordinátor Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), konkrétně jeho 9. programu Literatura a umění v mezikulturních souvislostech. Od roku 2017 působí jako koordinátor 12. programu rozvoje vědních oblastní na UK Progres. Od roku 2018 je též členem vědecké rady FF UK. V letech 2002-2006 a 2014-2018 byl členem AS FF UK, 2002-2004 působil jako jeho místopředseda. 2007-2008 byl členem etické komise FF UK, 2010-2012 a v letech 2014-2016 a 2016-2018 pracoval jako člen komise pro vědu. (Podrobnější CV na adrese http://uclk.ff.cuni.cz/ustav/lide/akademicti-pracovnici/jan-wiendl/.) Do AS FF UK kandiduje jako nezávislý, s cílem věnovat se mj. otázkám organizace vědecké práce, a to ve vztahu k badatelským aktivitám pracovníků základní součástí, ke studentským aktivitám v této oblasti a její publikační prezentaci.


Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.Dr. Štěpán Zbytovský

Rok narození: 1977
E-Mail: stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav germánských studií
Navrhovatel: Jiří Starý

Na naší univerzitě jsem v letech 1996-2005 vystudoval obory germanistika a evangelická teologie. V režimu cotutelle jsem na FF UK a Univerzitě v Kostnici absolvoval postgraduální studium germánských literatur / novější německé literatury. Od roku 2009 pracuji na Ústavu germánských studií a ve výuce i badatelské práci se zaměřuji na německou literární modernu, západoněmeckou literaturu po roce 1945, dějiny německé literatury v Čechách, recepci mýtu v moderní literatuře a problematiku interkulturality.

Od roku 2016 jsem předsedou studijní komise FF, studijní agendě bych se rád věnoval i v rámci svého případného působení v akademickém senátu. Domnívám se, že fakulta má tváří v tvář současným trendům usilovat mj. o

 • utváření náročných a zároveň atraktivních studijních programů,
 • udržení rozmanitosti, dobrého personálního zajištění a jasné oborové profilace bakalářského studia (oproti pojetí Bc. jako široce rozkročeného obecného studia),
 • propojování základních součástí a studijních programů formou širšího sdílení výukových schopností; ne však primárně ve jménu ekonomického „zvýšení efektivity“, nýbrž jako příležitost odborného obohacování.

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Rok narození: 1961
E-Mail: petr.zemanek@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav srovnávací jazykovědy
Navrhovatelka: Jana Mynářová