Volba kandidáta na funkci děkana pro volební období 2018-2022

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

AS FF UK svým usnesením č. 40 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana. Vyzýváme proto všechny členy akademické obce o zaslání nominací (návrhů) na kandidáty ve lhůtě dané tímto usnesením.

Usnesení AS FF UK č. 40

AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta/kandidátky na funkci děkana/děkanky FF UK na funkční období únor 2018 až leden 2022 na čtvrtek 9. listopadu 2017. Jako konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb stanovuje pondělí 11. září 2017. Zároveň stanovuje, že návrhy na kandidáty se podávají písemně senátu FF UK prostřednictvím podatelny. AS FF UK rovněž svolává předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS FF UK k volbám kandidáta na funkci děkana FF UK na 26. října 2017.

Výňatek z Volebního a jednacího řádu akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

(Na základě přechodných ustanovení Jednacího řádu FF UK účinného dnem 1. července 2017 se volba kandidáta na funkci děkana řídí dosavadním předpisem, viz čl. 14)

Čl. 20, odst. 1–4 Volebního a jednacího řádu FF UK ze dne 6. června 2014:

  1. Kandidáta na funkci děkana volí senát zpravidla z řad akademických pracovníků fakulty.

  2. Volby vyhlašuje senát na svém zasedání nejméně čtyři měsíce před uplynutím funkčního období děkana a konají se nejpozději jeden měsíc před koncem funkčního období děkana. Usnesení o vyhlášení voleb se zveřejňuje na úřední desce fakulty a na internetových stránkách fakulty.

  3. Kandidáta na funkci děkana má právo navrhovat každý člen akademické obce fakulty.

  4. Návrhy kandidátů se podávají písemně senátu prostřednictvím podatelny fakulty nejpozději třicet dní před konáním voleb

Volební otázky senátorů

Před uzavřením nominací do volby kandidáta na děkana předložily skupiny členů AS FF UK dva seznamy otázek pro uchazeče o tuto funkci.

  1. Dotazník skupiny členů AS FF UK ze dne 12. dubna 2017: http://www.volbadekana.cz/.
  2. Dotazník skupiny členů AS FF UK ze dne 8. června 2017: http://dekan.ffuk.cz/.

Odpovědi naleznete již vloženy do dotazníků, případně na samostatné stránce zde: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat/volba-kandidata-na-funkci-dekana-pro-volebni-obdobi-2018-2022/otazky-na-kandidaty-na-dekana/.

Nominovaní uchazeči

doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D.

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Předvolební shromáždění akademické obce

Předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání Akademického senátu FF UK se uskutečnilo dne 26. října 2017 od 18:00 v místnosti č. 131 (Velká aula) hlavní budovy FF UK. Pozvánka zde: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat/slozeni-kontakty/pozvanky-na-zasedani-ff-uk-2016-2018/pozvanka-na-15-zasedani-ff-uk/.

Záznam k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=SEtg38-ZxwM.

Dovolujeme si zároveň upozornit záznam z debaty s uchazeči o funkci děkana, kterou dne 18. října 2017 zorganizovala Studentská rada FF UK. Záznam z této debaty je k dispozici ZDE.

Protokol o výsledku volby

K zajištění volby kandidáta na funkci děkana FF UK Akademický senát FF UK ustavil tříčlennou volební komisi ve složení Kateřina Bělehrádková, David Pavlorek a Martina Vokáčová. (Volební komise byla schválena poměrem hlasů 28-0-3.)

1. kolo volby

Volební komise po prvním kole volby kandidáta na funkci děkana FF UK konstatovala, že bylo vydáno celkem 31 hlasovacích lístků,

odevzdáno bylo celkem 31 hlasovacích lístků,

z toho 29 platných.

Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D., získala 14 platných hlasů.

Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., získal 15 platných hlasů.

Volební komise konstatovala, že v prvním kole volby kandidát na funkci děkana FF UK pro funkční období od 1. února 2018 nebyl zvolen.

2. kolo volby

Volební komise po druhém kole volby kandidáta na funkci děkana FF UK konstatovala, že bylo vydáno celkem 31 hlasovacích lístků,

odevzdáno bylo celkem 31 hlasovacích lístků,

z toho 30 platných.

Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D., získala 14 platných hlasů.

Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., získal16 platných hlasů.

Volební komise konstatovala, že AS FF UK schválil usnesení ve znění:

„AS FF UK zvolil kandidátem na funkci děkana FF UK pro funkční období od 1. února 2018 doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D.“

 

Za správnost: Kateřina Bělehrádková, David Pavlorek, Martina Vokáčová