Podklady pro jednání AS a předsednictva

Výroční zpráva proděkana pro rozvoj

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Výroční zpráva proděkana pro rozvoj

 1. Rozvoj filozofické fakulty Univerzity Karlovy limituje delší dobu nejen její celková hospodářská, ale do značné míry i prostorová situace (Inteligentnímu čtenáři z řad fakultní veřejnosti je přitom bez obsáhlých výkladů zřejmá vzájemná propojenost a obapolná podmíněnost obou faktorů).

  V uplynulém období se řešila následovně:

  a) jednáním s vedením univerzity o využití prostorové kapacity nových objektů Univerzity Karlovy v Jinonicích,

  b) zahájením generální rekonstrukce Šporkova paláce v Hybernské ulici,

  c) pronájmy výukových prostor převážně ve školských zařízeních na Praze 1 a dalšími pronájmy pro některá vědecká a pedagogická pracoviště FF UK, která momentálně ztratila možnost umístění ve fakultních budovách, přičemž značnou nevýhodou těchto nouzových řešení je, že tržní ceny pronájmů neúměrně zatěžují rozpočet fakulty.

 2. Průběh rekonstrukce Šporkova paláce sleduje úřad tajemníka FF UK a oddělení správy budov. Proděkanovi se dostalo ujištění ze strany dodavatele stavebních prací, že generální rekonstrukce bude dokončena ve smluvním termínu, což znamená, že ve Šporkově paláci bude moci být zahájena výuka v zimním semestru školního roku 1999/2000. Jen maximálně úsporná opatření v rozpočtu FF UK na rok 1999 a další jednání s hospodářským vedením UK o finanční podporu ale mohou zajistit, aby se rekonstruované prostory Šporkova paláce také dobře a důstojně vybavily. při efektivním využívání Šporkova paláce nemůže a nesmí převážit lokální sobectví a veškeré volné výukové kapacity budou nabídnuty pro centrální rozvrh fakulty.

 3. Dlouhá, ale věcná a ze strany prorektora UK doc. Wilhelma korektní a transparentní jednání byla vedena o využití nových objektů UK v Jinonicích. Výsledkem těchto jednání je stav, kdy se objekty upravují pro Filozofickou fakultu UK, Fakultu sociálních věd UK, Institutů základů vzdělanosti a Ústav pro studium životního prostředí (prof. Moldan). Filozofická fakulta může být plně spokojena s nabídkou a následným využíváním společných počítačových učeben (210 míst u počítačů), poslucháren, knihovny a studovny a také několika garsoniér, vhodných např. pro ubytování lektorů. Pracoviště, která do Jinonic přesídlí (sociologie, sociální práce, politologie, informatika a knihovnictví) získají umístění v nižších patrech budovy a v blízkosti počítačových učeben a rozhodně se podstatně zlepší nejen jejich prostorové poměry, ale i celkové prostorové vybavení FF. Na zasedání Akademického senátu FF UK vystoupil kvestor Univerzity Karlovy a jednoznačně přislíbil, že po přestěhování do Jinonic se pro fakultu zlepší rovněž prostorové možnosti v Celetné ulici č. 20 a č13. Je třeba ovšem dbát, aby zde vznikly nové učebny menší a střední velikosti a teprve ve druhé řadě aby se rozšířil i počet pracoven. Obsazení prostorů uvolněných v Celetné ulici č. 20 a č. 13 bude provedeno dislokačním rozhodnutím děkana a uskuteční se po pečlivé úvaz, na základě doporučení dislokační komise, po vyslechnutí názorů vedoucích pracovišť umístěných v Celetné ulici a konečně po projednání na Akademickém senátu FF UK.

 4. Mzdová komise fakulty s předstihem projednala zásady nového vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy. I když definitivní znění tohoto předpisu nenaplnilo všechny její detailní představy, je připravena podle něho na FF UK postupovat. otevírá se především možnost, aby v každém semestru jednotlivá pracoviště hospodařila s přidělenými finančními prostředky na osobní hodnocení a také s prostředky pro externí výuku, a bude záležet na rozhodnutí a návrhu vedoucího pracoviště, jak s těmito prostředky naloží. Pro všechny pracovníky bude nově upravena základní tarifní mzda a opět se bude vycházet z návrhu vedoucího pracoviště, i když je zřejmé, že konečné rozhodnutí přísluší pouze děkanovi, který rovněž rozhodne o novém platovém výměru pro vedoucí pracovníky. Pro jednotlivá pracoviště platí systemizace, o níž uzavřeli s děkanem dohodu. Volání po zavedené kritérií, jež nejsou obsažena ve vnitřním mzdovém předpisu, se ukazuje jako sporné a v některých případech (zavedení normohodin atp.) by vytvářel nežádoucí reminiscenci na totalitní praxi, při níž se uplatňují kvantifikující, ale vůbec ne kvalitativní kritéria.

 5. Významnou – v posledních měsících klíčovou – problematiku v činnosti proděkana pro rozvoj tvoří přípravy na rozšíření a zintenzivnění „doplňkové hospodářské činnosti fakulty“. Míra její úspěšnosti, spolu s úspěšností fakultních pracovišť v soutěži o získávání nových grantových projektů v příštím období rozhodne o tom, zda se fakulta spokojí s nedostatečnými dotacemi, o něž navíc bude muset svést „boj“ na univerzitní půdě, nebo zda si přece jenom vlastní iniciativou vylepší hospodářskou situaci tak, aby mohla dostát svému tradičnímu poslání a být strážkyní humanitní vzdělanosti v této zemi a obhájit pozici mezinárodně uznávaného badatelského centra.

  Prosím fakultní veřejnost o pochopení, že dobré podmínky pro špičkovou pedagogickou a vědeckou činnost nezajistí pouhé apely na stát, vládu a vedení Univerzity Karlovy. Efektivní doplňková hospodářská činnost, kterou již vyvíjí řad pracovišť (zahraniční oddělení děkanátu, ÚBS, andragogika, psychologie atd.), vychází ze specifických fakultních podmínek a věru nepředstavuje nic nectihodného. Mezinárodní ohlas Letní školy slovanských studií a nově i programu Czech Studies svědčí dokonce o opaku. A navíc „čistý zisk“ z těchto akcí se v obou případech pohybuje v řádu statisíců.

 6. Ve všech minulých zprávách proděkana nechybělo poděkování hospodářskému vedení fakulty za to, jak spravuje fakultní finance, a že si dobře vede při plnění jejího rozpočtu. Tentokráte to bohužel učinit nemohu. Když jsem prostudoval zprávu o hospodaření Filozofické fakulty za rok 1998, kterou paní tajemnice předložila kolegiu, a porovnal ji s průběžným čerpáním rozpočtových prostředků za první pololetí roku 1998 (kolegium projednávalo čerpání rozpočtu za první pololetí v září 1998), vyplynulo z tohoto srovnání, že plnění rozpočtových položek ve druhém pololetí 1998 bylo velmi nerovnoměrné. V řadě případů došlo k jejich překročení a fakulta vstoupila do obtížného roku 1999 bez rezerv s faktickým vnitřním dluhem. Tyto skutečnosti zřejmě odrazí a zhodnotí audit hospodaření FF UK a pak i následná kontrola ze strany RUK, již si děkan fakulty vyžádal. Nemohu předbíhat závěry odborného a kompetentního posouzení perfektnosti finančního hospodaření fakulty. Za sebe však fakultní veřejnosti sebekriticky oznamuji, že jsem odborné a mravní kompetenci fakultního managementu věřil a zřejmě ji přeceňoval. A to je nesporně chyba proděkana pro rozvoj, protože bez perfektního fungování průběžného finančního hospodaření nelze očekávat ani plnění rozvojových záměrů. A má-li o ně obavy, a to dozajista má, měl je zřetelněji artikulovat. Mylná je však představa, že by proděkan pro rozvoj, ostatně obdobně jako ostatní členové kolegia děkana, disponoval nějakými jinými informacemi finančního charakteru, než které předkládalo na zasedání kolegia hospodářské vedení fakulty. Jestliže to byly informace nesprávné a zkreslené, vyjádří to objektivně kontrolní zprávy.

 7. Velmi mě mrzí, že mezi pracovníky i učiteli Filozofické fakulty narůstají projevy nervozity, nespokojenosti a pochyb a snad se i vytrácí atmosféra dobré pracovní pohody. Pokud jsem tomu přispěl vlastními omyly a přílišnou důvěřivostí, pokusím se to napravit. Zvláště chci přispět k odstranění podivné schizofrenie: jedni se snaží fakultě získávat finanční prostředky a druzí (z výkonného managementu) s nimi nehospodárně nakládají.

prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.

proděkan pro rozvoj

V Praze 10. března 1999