Volební období 1998-2000

Komentář k čerpání rozpočtu na rok 1999

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

PŘÍJMY

Dotace

Skutečné příjmy jsou vyšší než příjmy plánované ve schváleném rozpočtu na rok 1999. Krozdílu mezi plánovaným a skutečným stavem došlo navýšením dotace o částku 8 mil. na prvotní vybavení Šporkova paláce a dále navýšením některých grantových prostředků či jejich schválením až vprůběhu roku 1999. Navýšení se týkalo projektů CEPUS (376 tis.), výzkumných záměrů (6,8 mil.), GAČR (11 119 tis.), GAUK (3 069 tis.), FRVŠ (442 tis.), Fond vzdělávací politiky (2,3 mil.), posílení výzkumu na vysokých školách ( 1,6 mil.) . Dále byl rozpočet navýšen o 1,4 mil. za ukradené mzdy. Vdruhém pololetí došlo též dodatečně knavýšení stipendií PGS z 3,5 mil. na 8,3 mil. a zahraničních studentů (“zahraniční rozvojová pomoc”) z 1,8 mil. na 4,3 mil.

Přijaté účelové prostředky, dary

Tyto prostředky nelze přesně plánovat, získávají je katedry na předem stanovený účel, např. stipendia pro studenty, ediční činnost, nákup knih. Kromě finančních darů získala fakulta i dary hmotné – tlumočnické zařízení vhodnotě 2,1 mil. a jazykové laboratoře za16,9 mil.

Tržby zprodeje služeb

Jedná se o tržby za kurzy zdoplňkové činnosti. Nejvýznamnější částkou přispívají Letní škola slovanských studií a americké programy (ECES-East and Central European Studies, CIEE-Council of International Educational Exchange, AU-American University). Rozdíl oproti plánu vznikl tím, že některé příjmy byly zahrnuty do položky ostatní příjmy. Způsob zaúčtování se řídí účetními postupy, strukturu příjmů ztohoto hlediska nelze přesně odhadnout. Také kurzy celoživotního vzdělávání patří od roku 1999 do hlavní činnosti. Příjem těchto kurzů činil 2 903 tis. Kč.

Příjmy zpoplatků od studentů

Částka zahrnuje poplatky za přijímací řízení a poplatky spojené se studiem. Poplatky spojené se studiem činily 82 tis. Kč.

Ostatní příjmy

Jsou složeny zpříjmů vhlavní činnosti mimo dotaci, jedná se o finance na grantové projekty od českých i zahraničních subjektů. Např. financování činností centra komparatistiky. Dále sem patří ostatní příjmy zdoplňkové činnosti (nájemné vybírané fakultou a příjmy grantů financovaných nadacemi, např. nadací Jana Husa). Na počátku roku byly do položky příjmů plánované granty GAČR. Vlivem změny metodiky se tyto příjmy přesunuly do položky dotace. U doplňkové činnosti se vpoložkách ostatní příjmy objevují příjmy za americký program ECES původně plánované do příjmů zprodeje služeb.

VÝDAJE

Materiál

Ve výsledné částce 15377 tis. Kč se promítá čerpání provozních prostředků kateder, grantů a doplňkové činnosti, které není možné předem plánovat, protože rozdělení prostředků na drobné vydání, služby, drobnou údržbu a cestovné není předem známo. O využití těchto prostředků je na střediscích rozhodováno samostatně dle potřeb. Vtéto položce je také zahrnuto prvotní vybavení Šporkova paláce (zprostředků 8.mil. poskytnutých RUK). Částka za knihy vhlavní činnosti 1658,9 tis. Kč je výdaj střediska vědeckých informací. Výdaje střediska vědeckých informací za vazby knih a údržbu knižního fondu jsou zahrnuty vpoložce služby. Celkové čerpání SVI činilo 1 840 tis. Kč.

Úklidové prostředky byly nakupovány na detašovaná pracoviště, kde není zajištěn úklid.

Vpoložce DHIM jsou zahrnuty nákupy kopírovacích strojů a audiovizuální techniky.

Materiál – čerpání podle činností

Hlavní činnost – Dotace Plán vtis. Kč

NÁZEV

HČ celkem

z toho:

Skutečn.31.12.

Celkem

MATERIÁL

1500

0

7993,7

z toho: materiál všeobecný

0

5280,3

knihy,časopisy

1500

1658,9

úklidové prostředky

0

60,5

kanc.potřeby

0

193,7

DHIM do 1000,-

0

4,8

DHIM do 20000,-

0

670,7

DHIM do 40000,-

0

124,8

Hlavní činnost mimo dotaci

MATERIÁL

3500

0

1382,5

z toho: materiál všeobecný

3500

967,2

knihy,časopisy

0

267,8

kanc.potřeby

0

101,7

DHIM do 20000,-

0

45,8

Granty

MATERIÁL

0

0

5004,5

z toho: materiál všeobecný

0

2407,2

knihy,časopisy

0

1178,7

úklidové prostředky

0

0,6

kanc.potřeby

0

150,0

DHIM do 1000,-

0

1,9

DHIM do 20000,-

0

474,3

DHIM do 40000,-

0

791,8

Doplňková činnost

MATERIÁL

4725

0

997,0

z toho: materiál všeobecný

4725

370,5

knihy,časopisy

0

502,5

uklidové prostředky

0

0,9

kanc.potřeby

0

77,8

DHIM do 1000,-

0

1,0

DHIM do 20000,-

0

14,9

DHIM do 40000,-

0

29,4

Energie

Některé platby na konci roku byly provedeny pouze zálohově vyúčtování bude provedeno až počátkem roku 2000. Může ještě dojít kdoplatkům některým dodavatelům. Skutečnost je nižší oproti plánu z důvodu opožděného zahájení provozu Šporkova paláce.

PHM

Pohonné hmoty pro fakultní automobil. Automobil je využíván vhlavní činnosti a pro dopravu zahraničních hostů fakulty.

Opravy a údržba

Včástce 16,6 mil. jsou zahrnuty opravy Šporkova paláce, hrazené částečně RUK a v souladu s původním stavebním záměrem také částečně fakultou, zprostředků půjčky. Faktura přišla vroce 1999, avšak příjem (půjčka RUK 7,15 mil.) byl až vroce 2000. V celkové částce se promítá čerpání provozních prostředků kateder, grantů a doplňkové činnosti, které není možné předem plánovat, protože rozdělení prostředků na drobné vydání, služby, drobnou údržbu a cestovné není předem známo. O využití těchto prostředků je na jednotlivých střediscích rozhodováno samostatně dle potřeb.

Tato položka zahrnuje také úhradu faktury na rekonstrukci Šporkova paláce zroku 1998 ( 6 823 tis.).

Cestovné

V částce 5.341 tis. Kč se promítá čerpání provozních prostředků kateder, grantů a doplňkové činnosti, které není možné předem plánovat, protože rozdělení prostředků na drobné vydání, služby, drobnou údržbu a cestovné není předem známo. O využití těchto prostředků je na střediscích rozhodováno samostatně dle potřeb.

Vhlavní činnosti výdaje cestovné zahraničí a diety zahr. hostům jsou výdaji zahraničního oddělení. Nájmy placené zahraničním oddělením jsou zahrnuté vostatních službách (v hodnotě cca 650 tis.). Tím zahraniční oddělení vyčerpalo přidělenou částku 2 mil.

Cestovné – čerpání podle činností

Hlavní činnost – dotace plán skutečnost vtis. Kč

CESTOVNÉ

1600

0

1493,5

z toho: tuzemsko

0

163,7

Zahraničí

1600

1189,3

diety zahr.hostům

0

140,5

Mimo dotaci

CESTOVNÉ

0

0

1559,0

z toho: tuzemsko

0

35,2

Zahraničí

0

1399,1

diety zahr.hostům

0

124,7

Granty

CESTOVNÉ

0

0

2843,0

z toho: tuzemsko

0

211,0

Zahraničí

0

2564,6

diety zahr.hostům

0

67,4

CESTOVNÉ

324

324

370,0

z toho: tuzemsko

0

173,0

Zahraničí

0

188,6

diety zahr.hostům

0

8,4

Náklady na reprezentaci

Zahrnuje položky občerstvení (konference), květiny a věnce, nápoje (nealko) .

Náklady na reprezentaci – čerpání podle činností

Hlavní činnost – dotace Skutečnost vtis. Kč

NÁKLADY NA REPREZENTACI

0

0

58,1

58,1

Mimo dataci

NÁKLADY NA REPREZENTACI

0

0

33,3

33,3

Granty

NÁKLADY NA REPREZENTACI

0

0

0,1

0,1

NÁKLADY NA REPREZENTACI

0

0

61,0

61,0

Drobný nehmotný investiční majetek

Výdaje na DNIM tvoří převážně software nakoupený zgrantových prostředků.

Stravování

Příspěvky na obědy vmenzách byly poskytovány celý rok a od listopadu 1999 je v souladu s Kolektivní smlouvou (UK) poskytován příspěvek na stravenky Ticket Restaurant. Stravenky jsou prodávány zaměstnancům pouze v nejnižší nominální hodnotě (20 Kč). Měsíčně tyto výdaje činily částku cca 80 tis. Kč. Roční příspěvek fakulty vmenzách činí 600 tis.V prvních měsících roku 1999 byl příspěvek 20,- Kč na stravenky Ticket Restaurant vnominální hodnotě 40,- Kč.

Služby

V celkové částce se promítá čerpání provozních prostředků kateder, grantů a doplňkové činnosti, které není možné předem plánovat, protože rozdělení prostředků na drobné vydání, služby, drobnou údržbu a cestovné není předem známo . O využití těchto prostředků je na střediscích rozhodováno samostatně dle individuálních potřeb.Z dotace hlavní činnosti byly hrazeny služby prvotního vybavení Šporkova paláce (výroba regálů

1 900 tis., pódium). Způjčky 8 mil. a další vybavení plánované na počátku roku ve výši 5 728 tis. Dále exkurze studentů, výroba knih, projekty, stěhování, ubytování (zahraniční výměny). Čerpání střediska vědeckých informací za vazba knih.

Úklid vhlavní budově a ve Šporkově paláci. Částka byla oproti plánované nižší z důvodu pozdějšího zahájení provozu Šporku.

Čerpání za telekomunikační služby jsou vysoké, bude nutné uvažovat o opatřeních ke snížení těchto nákladů.

Vpoložce nájemné je zahrnuto čisté nájemné bez služeb sním spojených.

Služby – čerpání podle činností

Hlavní činnost – dotace Plán Skutečnost vtis. Kč

OSTATNÍ SLUŽBY

8625

0

15170,0

z toho: poštovné

800

759,1

spoje telefon

2000

1540,2

Nájemné

2600

532,9

DNIM

0

18,3

Školení

0

0,9

Úklid

1850

1262,7

Stravování

1375

1331,0

ostatní služby

0

9724,9

Mimo dotaci

OSTATNÍ SLUŽBY

3500

0

2947,6

z toho: poštovné

0

95,1

spoje telefon

0

786,8

Nájemné

0

65,1

DNIM

0

10,8

Školení

0

0,0

Úklid

0

189,4

Stravování

0

0,0

ostatní služby

3500

1800,4

Granty

OSTATNÍ SLUŽBY

0

0

4821,7

z toho: poštovné

0

79,2

spoje telefon

0

374,5

Nájemné

0

2,6

DNIM

0

339,5

ostatní služby

0

4025,9

Plán Skutečnost vtis. Kč

OSTATNÍ SLUŽBY

776

776

6780,7

z toho: poštovné

0

15,0

spoje telefon

0

228,6

Nájemné

0

115,2

Úklid

0

122,5

Stravování

0

854,7

ostatní služby

0

5444,7

Poslední řádek první stránky výdajů

Provozní prostředky kateder na materiál, služby a cestovné, kde proti plánu není čerpání, jsou zahrnuté vjednotlivých druzích nákladů podle toho, jak si katedry samy čerpání určily.

Mzdové náklady

Zrozpočtových prostředků bylo vyplaceno na mzdy 84,9 mil., OON – ostatní osobní náklady (dohody) 1,8 mil. tj. celkem 86,7 mil.Kč. Dále byly vyplacené mzdy zgrantů, vhlavní činnosti mimo dotaci a doplňkové činnosti ve výši 13 mil. Kč.

Ostatní sociální náklady

Tato položka zahrnuje výdaje na náhrady zaměstnanců na civilní službě (CS). Počet zaměstnanců na CS byl z úsporných důvodů v průběhu roku snížen z 20 na 14 pracovníků.

Vněkterých případech jsou pracovníci civilní služby větším přínosem při malém vynaložení nákladů. Náklady na 2 pracovníky CS byly hrazeny zgrantových prostředků.

Daně a poplatky

Daň zpříjmu je nulová – vyplývá zhospodářského výsledku.

Silniční daň

Za služební vozidlo a soukromá vozidla používaná ke služebním cestám.

Smluvní pokuty a penále

Penále bylo vyměřeno za opožděnou platbu sociálního pojištění. Ke zpoždění došlo z důvodu okamžitého nedostatku finanční hotovosti po krádeži mezd v únoru 1999.

Jiné ostatní náklady

Kromě níže uvedených položek zahrnuje tato tabulka prostředky z grantů a doplňkové činnosti předem nerozdělené do nákladových položek. Pojištění zahraniční cesty vkolonce pojistné je samostatně zúčtovaná platba, ostatní platby tohoto typu jsou vpoložce cestovné. Pojištění budovy na rok 1999 bylo zaplaceno vroce 1998.

Ostatní náklady čerpání podle činností

Hlavní činnost – dotace Plán Skutečnost vtis. Kč

JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY

8970

0

16075,9

z toho: stipendia

8420

11446,2

Pojistné

0

0,6

Poplatky

550

4659,5

Mimo dotaci

JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY

0

0

230,6

z toho: stipendia

0

183,0

Poplatky

0

27,9

ostatní nedaňové

0

19,7

Granty

JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY

0

0

597,1

z toho: stipendia

0

506,1

Poplatky

0

90,1

JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY

270

0

355,7

z toho: stipendia

250

321,0

Poplatky

20

33,2

ostatní nedaňové

0

1,5

Stipendia

Čerpání bylo sledováno za stipendia PGS (čerpáno 8 128 tis. Kč), zahraniční studenty (čerpáno 1 089 tis. Kč) a prospěchová stipendia. Finance na stipendia PGS a zahraniční studenty jsou zRUK posílána účelově ve dvou částkách za první a druhé pololetí. Čerpání je sledováno oproti tomuto účelovému příjmu. Čerpání je vyšší o posílení rozpočtu na PGS a zahraniční studenty v 2. pololetí zdůvodu zvýšení počtu studentů.

Poplatky

Bankovní poplatky za služby spojené spřevodem peněz a vedení účtu. Ukradené mzdy ve výši 2,8 mil. Jako pomoc fakultě byla polovina odcizené částky uhrazena z rezervního fondu UK.

Vybavení Šporkova paláce plánované včástce 5 728 tis. Kč je součástí položky služby.

Výdej za faktury patřící do roku 1998 uskutečněný vroce 1999 je zahrnut vpoložce opravy a údržba včástce 6 823 tis. Kč a zbývajících 1 677 tis. Kč je vpoložkách materiál a služby.

Praha 10.2 2000

Zpracoval: Ing. Zeitham