VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 25. 4. 2023 – Ústav románských studií / Job offer from 25 April 2023 – Department of Romance Studies

Č.j.: UKFF/205844/2023

English see below

Ústav románských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: literatura španělsky mluvících zemí
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,75 (30 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace na úrovni bakalářského a navazujícího magisterského studia
 • vedení závěrečných prací (bakalářských, diplomových a disertačních)
 • výzkumná a publikační činnost
 • zapojení do projektů realizovaných Ústavem románských studií

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru španělská filologie/hispanistika
 • titul Ph.D. v oboru románské literatury nebo v oboru příbuzném
 • zkušenost s výukou literatur španělsky mluvících zemí
 • výborná znalost španělštiny a češtiny
 • přiměřená odborná činnost v oboru; publikace v oboru

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2023
Termín přihlášky: 26. 5. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměr

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Pro vice informací k pracovnímu místu se obraťte na Mgr. Doru Polákovou, PhD. (dora.polakova@ff.cuni.cz ).

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Department of Romance Studies

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Spanish and Hispanoamerican Literature
Expected salary/job rank: AP2
Full-time position: 0,75 (30 hours per week)

Job description:

 • Teaching in the required specialization – BA and MA degree in Spanish and Hispanoamerican literature
 • Supervision of students’ theses and projects
 • Research and publishing in the field
 • Participation in the projects of the Institute of Romance Studies

Job requirements:

 • MA in Spanish philology/Hispanic philology
 • PhD degree, in Romance literature or related discipline
 • University teaching experience in Spanish and/or Hispanoamerican Literature
 • proficiency in Spanish and Czech
 • research and publishing experience

Expected starting date: 1st October 2023
Application deadline: 26th May 2023

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • summary of work experience in the field
 • a curriculum vitae including the professional experience
 • summary of teaching, research, and publication activities
 • copies of completed education certificates
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkovaff.cuni.cz

For more information, please contact Mrs. Dora Poláková, PhD. (dora.polakova@ff.cuni.cz ).

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.