VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 13. 4. 2023 – Fonetický ústav / Job offer from 13 April 2023 – Institute of Phonetics

Č.j.: UKFF/175048/2023

English see below

Fonetický ústav

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: řečové vědy (fonetika)
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,25 (10 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • Vedení pokročilých kurzů zaměřených na teoretické a metodologické aspekty osvojování řeči
 • Podíl na řešení výzkumných úkolů a podíl na publikační činnosti
 • Vedení bakalářských a diplomových prací

Požadavky:

 • Absolvované doktorské studium v oboru fonetika či příbuzném oboru
 • Publikační a projektová činnost
 • Zkušenosti s výukou na vysoké škole vítány

Předpokládaný nástup: 5. června 2023
Termín přihlášky: 14. května 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cz/UK-9056.html

 

 

Institute of Phonetics

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: speech science (phonetics)
Expected salary/job rank: AP2
Full-time position: 0.25 (10 hours per week) 

Job description:

 • Teaching advanced courses on theoretical and methodological aspects of speech acquisition
 • Participation in research tasks, as well as in publication activities
 • Supervision of students’ BA and MA theses

Job requirements:

 • PhD degree in phonetics or a related field
 • Publication and grant activities
 • Experience with university teaching is desirable

Expected starting date: June 5, 2023
Application deadline: May 14, 2023

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.