Filozofická fakulta UK má čtyři nové profesory

V pátek 17. června převzali noví profesoři dekrety z rukou Petra Gazdíka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Slavnostní akt proběhl ve velké aule Karolina Univerzity Karlovy.

Z řad FF UK byli jmenováni:

  • Václav Cvrček, Ústav českého národního korpusu FF UK
  • James Hill, Ústav filosofie a religionistiky FF UK
  • Jan Volín, Fonetický ústav FF UK
  • Ondřej Pešek, člen oborové rady pro Románské jazyky na FF UK a spolupráce s Ústavem translatologie FF UK

doc. Václav Cvrček – Ústav Českého národního korpusu FF UK

 

V oblasti teorie korpusové lingvistiky je autorem monografií Statistiky češtinyKvantitativní analýza kontextu. V současnosti se zabývá především otázkou registrů češtiny, jak lidé mění své vyjadřování v různých situacích, a popisem aktuálního veřejného diskurzu zejména v online médiích. Ve spolupráci s prof. Masako Fidler z Brownovy univerzity v USA se věnuje také analýze veřejného diskurzu, ve které se snaží objevit, jaké argumentační praktiky používají weby, které jsou známé šířením dezinformací nebo konspirací.


doc. James Hill – Ústav filosofie a religionistiky FF UK

 

James Hill je uznávaným světovým odborníkem na filozofii raného novověku. Věnuje se zejména interpretaci raně novověkého empirismu a racionalismu, které uvádí do souvislostí se současnou analytickou filozofií. Letos vyjde v nakladatelství Bloomsbury jeho nová monografie The Notions of George Berkeley: Self, Substance, Unity and Power.


doc. Jan Volín – Fonetický ústav FF UK

 

Doc. Volín je zástupce ředitele Fonetického ústavu, ale působí i na Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Je jedním z předních odborníků v oblasti zkoumání cizích přízvuků, , zejména přispěl ke studiu jazykové dvojice angličtina a čeština. Momentálně se věnuje zkoumání různých aspektů prozodického frázování, zejména jeho vlivu na mentální zpracování významů komunikovaných pomocí řeči.


doc. Ondřej Pešek

Děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který působí v oborové radě pro Románské jazyky na FF UK a spolupracuje s Ústavem translatologie FF UK. Zabývá se francouzskou lingvistikou (od lexikologie a sémantiky po textovou a kontrastivní lingvistiku a vývoj francouzského jazyka), ale i obecnou lingvistikou.

V poslední době zkoumá možnosti komputační analýzy významových struktur v textech českého jazykovědného myšlení – některé výsledky již publikoval v jedné z kapitol kolektivní monografie Pokušení neviditelného – Myšlení moderny.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK