VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 13. 5. 2022 – Ústav pro dějiny umění / Job offer from 13 May 2022 – Department of Art History

Č.j.: UKFF/267355/2022

English see below

Ústav pro dějiny umění

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: dějiny umění – české a evropské umění 19. století
Platová třída: AP 2
Úvazek: 1,0 (40 hod. týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • Výuka dějin umění 19. století umění v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studia
 • Vedení kvalifikačních prací
 • Podíl na administrativním a praktickém provozu pracoviště
 • Publikační činnost

Požadavky:

 • Ukončené Ph.D. vzdělání v oboru dějin umění
 • Specializace na české a evropské umění 19. století s důrazem na sochařství a malířství
 • Vysokoškolská pedagogická praxe
 • Publikační činnost v oboru
 • Schopnost výuky v českém a anglickém jazyce
 • Zahájení habilitačního řízení v horizontu 5 let

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2022
Termín přihlášky: 13. 6. 2022 

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html.

Rozhodnutí děkanky

 

Department of Art History

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: History of Art – Czech and European Art of the 19th Century
Expected salary/job rank: AP2
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • Teaching 19th Century Art History in the Bachelor’s and Continuing Master’s Degrees
 • Supervision of BA and MA theses
 • Participation in the administrative and practical operation of the department
 • Publication activities

Job requirements:

 • Ph.D. in History of Art
 • Specialization in 19th century Czech and European art with an emphasis on sculpture and painting
 • University teaching experience
 • Publication activities in the field of history of art
 • Ability to teach in Czech and English
 • Habilitation application expected within 5 years

Expected starting date:  1. 10. 2022
Application deadline: 13. 6. 2022

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview. Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles

University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.