VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 31. 3. 2021 – Ředitel/ka Ústavu jazyků a komunikace neslyšících/ Job offer from 31 March 2021 – Head of the Institute of Deaf studies

Č.j.: UKFF/124533/2021

English see below

Ředitel/ka Ústavu jazyků a komunikace neslyšících

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent/profesor
Obor a zaměření: lingvistika znakových jazyků
Mzdová třída: AP2/AP3/AP4
Úvazek (délka stanovené týdenní pracovní doby): 1,0 (40 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:                                                                               

 • Pracovní činnost vedoucího základní součásti vykonává podle čl. 18 odst. 2 a 3 Statutu FF UK
 • Podíl na pedagogické činnosti v bakalářském a magisterském studním programu
 • Kontrola studia, včetně vedení nebo konzultování a oponování bakalářských, postupových a diplomových prací.
 • Členství v komisích pro postupové, bakalářské, státní závěrečné zkoušky a pro státní rigorózní zkoušky
 • Odborná a publikační činnost
 • zapojení do projektů realizovaných ÚJKN
 • výuka v českém jazyce a v českém znakovém jazyce

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání – obor lingvistika znakových jazyků
 • Minimálně titul Ph.D.
 • zkušenost s pedagogickou činností
 • vědecká a publikační aktivita

Předpokládaný nástup: 1. 6. 2021
Lhůta pro podání přihlášky:  30. 4. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • přihláška do VŘ
 • aktuální profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe a pedagogické činnosti
 • bibliografie odborných prací
 • koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran.

Součásti koncepce musejí být tyto oblasti:

 • personální rozvoj
 • rozvoj pedagogické činnosti
 • rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti
 • výhled dalších možných oblastí rozvoje

Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejich součástí.

V případě, že ve výběrovém řízení uspěje uchazeč, který není stávajícím akademickým pracovníkem FF UK, bude s tímto uchazečem uzavřena pracovní smlouva na pozici akademického pracovníka FF UK a následně bude děkanem fakulty jmenován do funkce ředitele Ústavu jazyků a komunikace neslyšících. V případě úspěchu uchazeče, který je stávajícím akademickým pracovníkem FF UK, bude tento uchazeč děkanem fakulty jmenován do funkce ředitele Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami, zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu:
  Hana Sobotková, sekretariát děkana FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1.

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu hana.sobotkova@ff.cuni.cz.

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cz/UK-9056.html.

 

Head of the Institute of Deaf Studies

Title of position: Member of academic staff – Assistant Professor/Associate Professor/Full Professor
Subject area and specialization: Linguistics of sign languages
Wage classification: AP2/AP3/AP4
Workload (working hours per week): 1.0 (40 hours per week)

Job description:                                                                                             

 • The work of a head of a department is performed in accordance with Article 18(2 and 3) of the Constitution of the Faculty of Arts of Charles University.
 • Contributing to pedagogical activities in the bachelor’s and master’s programmes of study
 • Supervision of studies, including supervising or advising and reviewing bachelor’s, advancement, and master’s theses
 • Membership in committees for advancement, bachelor’s, and state final examinations and for state rigorosum examinations
 • Professional and publication activities
 • Participation in projects implemented by the Institute of Deaf Studies
 • Provide instruction in the Czech language and in sign language

Qualifications:

 • University education – in the field of linguistics of sign languages
 • D. (minimum level of education)
 • Experience in teaching and pedagogical activities
 • Research and publication activities

Anticipated starting date: 1 June 2021
Application deadline:  30 April 2021

Application requirements:

 • Application form for competitive hiring procedure
 • Current curriculum vitae
 • Overview of professional experience and pedagogical activities
 • Bibliography of academic and professional works
 • Concept of development for the respective department
 • Copies of diplomas and certificates relating to education (if in another language, translated into Czech)

The concept must be prepared for a period of three years with an outlook for the following two years. The document must not exceed 10 standard pages.

The concept of development must contain the following:

 • The Department’s personnel development plans
 • Development of pedagogical activities
 • Development of academic, research, and other creative activities
 • An overview of other possible areas of development

By submitting the application, the applicant consents to the publication of all parts of the application.

If an applicant who is not a current member of the academic staff of the Faculty of Arts of Charles University is successful in the hiring procedure, an employment contract will first be concluded with this applicant for the position of member of the academic staff of the Faculty of Arts of Charles University; subsequently, this applicant will be appointed by the Dean of the Faculty to the position of Head of the Institute of Deaf Studies. If a successful applicant is a current member of the academic staff of the Faculty of Arts of Charles University, this applicant will be appointed by the Dean of the Faculty to the position of Head of the Institute of Deaf Studies. 

Application instructions:

 • The application may be sent by post or delivered in person:
  Send by post or deliver in person the application form with all attachments to the following address:
  Hana Sobotková, Secretary of the Dean of the Faculty of Arts, Charles University, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Prague 1.

or

 • The application may be sent by e-mail:
  Send the application form and all attachments to the following e-mail address: hana.sobotkova@ff.cuni.cz.

  At its own discretion, the committee may invite all or selected candidates to another round of the hiring procedure, i.e. for an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.