VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 20.7.2020 – Ústav jazyků a komunikace neslyšících / Job offer from 20 July 2020 – Institute of Deaf Studies

English see below

Č.j.: UKFF/294189/2020

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent, popř. asistent
Obor a zaměření: lingvistika s přesahem do lingvistiky znakových jazyků
Platová třída: AP2, popř. AP1
Úvazek: 0,5

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti lingvistiky, lingvistiky znakových jazyků a styčných oblastí v rámci Deaf Studies dle potřeb ÚJKN,
 • vedení, konzultování a oponování závěrečných studentských prací,
 • výzkumná, odborná a publikační činnost,
 • zapojení do dlouhodobých a krátkodobých úkolů řešených v rámci ÚJKN, fakulty a univerzity.

Požadavky:

 • lingvistické vysokoškolské vzdělání zakončené titulem Ph.D.; v případě aktuálního doktorského studia perspektiva jeho rychlého úspěšného dokončení,
 • odborný zájem o lingvistiku a lingvistiku znakových jazyků (popř. i obecněji o lingvistiku v rámci Deaf Studies) podepřený odbornými výstupy (publikační činností, účastí na konferencích, zapojením do výzkumných projektů apod.) a příp. pedagogickým působením,
 • předpoklad dalšího odborného rozvoje,
 • všeobecná orientace v oboru Deaf Studies,
 • kompetence v českém znakovém jazyce na komunikační úrovni – výhodou,
 • profesionální a aktivní přístup ke všem pracovním povinnostem na FF UK,
 • kolegiálnost, týmová spolupráce, příjemné jednání a zodpovědný přístup ke studentům a ke kolegům.

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2020
Termín přihlášky: 21. 8. 2020

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti,
 • motivační dopis,
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem).

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. V rámci druhého kola uchazeči mj. realizují cca 15minutovou přednášku s prezentací na libovolné téma z oblasti lingvistiky znakových jazyků.

Rozhodnutí děkana

Institute of Deaf Studies

Job title: Assistant Professor, ev. Assistant
Field and specialization: Linguistics with the overlap into sign language linguistics
Expected salary/job rank: AP2 level, ev. AP1 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching in the field of linguistics, sign language linguistics and related areas of Deaf Studies,
 • supervision of students’ theses,
 • research and publication activities,
 • participation in grants and projects of the institute, faculty and university.

Job requirements:

 • Ph.D. in linguistics, ev. in the case of current Ph.D. studies prospect of a rapid successful completion,
 • professional interest in linguistics and linguistics of sign languages (or more generally in linguistics within Deaf Studies) supported by expert outputs (publishing activities, participation in conferences, participation in research projects, etc.) and ev. teaching experience in above mentioned fields and specialization,
 • assumption of continuing professional development,
 • general orientation in the field of Deaf Studies,
 • communication competence in Czech Sign Language – an advantage,
 • professional and proactive approach to all work duties at institute, faculty and university,
 • collegiality, teamwork, pleasant demenaour and responsible approach to students and colleagues.

Expected starting date: October 1, 2020
Application deadline: August 21, 2020

Complete applications will include the following:

 • application form,
 • structured CV including professional experience,
 • summary of expert, teaching and publication activities,
 • letter of motivation,
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable).

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview. Among other things, all applicants will give a fifteen-minute lecture with a presentation on any topic in the field of sign language linguistics in the second round.