Přehled podzimních seminářů pro zaměstnance UK

V říjnu a listopadu 2019 mohou všichni zájemci z řad zaměstnanců UK (akademičtí i THP pracovníci) navštívit semináře věnované práci s e-learningovými nástroji a zapojení těchto nástrojů do výuky, etice akademické práce, autorskému právu a dalším tématům. Podívejte se na přehled nabízených seminářů.

 

Rozvíjení spolupráce v Moodlu

Datum:  23. 10. 2019

Čas: 14.30. – 16.30 hod.

Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Více informací: ZDE RegistraceZDE

Tento workshop bude zaměřen na podporu spolupráce studentů. Nástroje rozvíjející spolupráci v Moodlu jsou zejména moduly Slovník, Databáze a Wiki. Účastníci budou seznámeni se specifiky těchto modulů a způsobem jejich efektivního využití ve výuce.

Seznámíme Vás s těmito moduly:

 • Slovník, druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů
 • Databáze, nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi
 • Wiki, tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty

Školení bude probíhat na PC formou workshopu.


Setkání s Lynne Cox, ředitelka Research Office na Imperial College London, členka LERU special interest group pro oblast akademické integrity

Datum: 24. října 2019

Čas: od 10:00

Místnost: Malá aula, RUK

Více informací: ZDE RegistraceZDE

Lynne Cox je vedoucí oddělení vědy na londýnské Imperial College a členkou special interest group for research integrity, LERU (The League of European Research Universities). Dlouhodobě se věnuje problematice akademické a vědecké integrity a setkání s ní a zástupci fakult na UK bude významným přínosem pro činnosti směřující k posílení akademické integrity na UK a prevenci neetického akademického chování.

Setkání proběhne v anglickém jazyce.


Známky a sledování aktivity studenta v Moodlu

Datum30. 10. 2019

Čas: 14.30. – 16.30 hod.

Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Více informací: ZDE RegistraceZDE

Cílem tohoto školení bude seznámit účastníky s možnostmi známkování v Moodlu a se sledováním aktivity a pokroku studentů v kurzu. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků.

Zejména se budeme zabývat  těmito aspekty:

 • Celkový přehled známek
 • Kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky
 • Podmíněné plnění aktivit
 • Nastavení podmínek pro absolvování kurzu
 • Udílení odznaků za plnění aktivit a absolvování kurzu

Školení bude probíhat na PC formou workshopu.


Turnitin On Campus Event

Datum: 31. října 2019

Čas: 9:00 – 14:00

Místnost: Vlastenecký sál, RUK

Více informací: ZDE Registrace: ZDE.

Celodenní seminář Turnitin On Campus Event bude věnován otázkám plagiátorství, akademické integrity a uvádění jejích principů do praxe ve vysokoškolském prostředí. Představuje jedinečnou příležitost k setkání a výměně zkušeností mezi zástupci českých vysokých škol, akademickými i neakademickými pracovníky a experty zasazujícími se o zvyšování povědomí o akademické integritě a šíření principů etické tvůrčí práce. Seminář se bude skládat ze série přednášek následovaných otevřenou diskuzí. Věříme, že Vaše účast by byla cenným přínosem pro výměnu zkušeností a dobré praxe.

Všechny přednášky a následné diskuze budou vedeny v anglickém jazyce.


Využití wikisystémů ve výuce

Datum5. 11. 2019

Čas: 14.30 – 16.00 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20

Přednášející: RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Vejražka, Ph. D., 1 lékařská fakulta UK

RegistraceZDE

Wiki umožňuje aktivněji zapojit studenty do výuky a ukázat jim výhody otevřenosti. Stimuluje ke spolupráci a podporuje efektivní tvorbu nových materiálů. Může být ale wiki zdrojem relevantních informací? Jak je zajištěna důvěryhodnost otevřeného zdroje? V čem se práce na wiki liší od publikování v klasických médiích? Čím jsou přispěvatelé motivováni? Jak ošetřit autorská práva? Jak začít?


Adobe Connect a Streamservery

Datum7. 11. 2019

Čas: 14.30. – 16.30 hod.

Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Více informací: ZDE RegistraceZDE

Školení bude zaměřené na praktické ukázky využití LMS Adobe Connect ve výuce. Naučíte se snadno a rychle nasdílet PowerPointovou prezentaci studentům. Také Vám představíme „Webinář“ jako nástroj pro setkávání studijních skupin v reálném čase. Založíte si svou konferenční místnost a zrealizujete vlastní webinář. Uvidíte jak snadné to je.

Výuková videa se stávají neodmyslitelnou součástí elektronického vzdělávání. K jejich ukládání a přehrávání používáme tzv. Streamserver. V tomto kurzu se naučíte nahrávat videa na server, publikovat je a sdílet v kurzu Moodle.

Školení bude probíhat na PC formou workshopu.


Zaměstnanecká díla a autorské právo

Datum12. 11. 2019

Čas: 13.30 – 15.00 hod.

Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20

Přednášející: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Více informací: ZDE RegistraceZDE

V rámci pracovněprávních vztahů, jejichž předmětem je tvůrčí činnost zaměstnance, mohou vznikat zaměstnanecká autorská díla. Autorský zákon upravuje zvláštní režim práv a povinností k těmto zaměstnaneckým dílům, jehož výchozím principem je výkon majetkových práv k zaměstnaneckému dílu zaměstnavatelem s výrazným omezením osobnostních práv autora ve prospěch zaměstnavatele. Problematiku vytváření zaměstnaneckých děl je třeba současně zasadit do širšího kontextu, zahrnujícího za prvé vytváření jiných předmětů duševního vlastnictví (například vynálezů a průmyslových vzorů) v pracovněprávních vztazích, za druhé vytváření  autorských děl mimo pracovněprávní vztahy, zejména pak při vytváření děl na objednávku externími autory a za třetí smluvní získávání a nakládání s předměty duševního vlastnictví (např. licenční vztahy).


Wikisystémy – Základy práce s Wikisystémy.

Datum14. 11. 2019

Čas: 14.30. – 16.30 hod.

Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Více informací: ZDE RegistraceZDE

Cílem je seznámit účastníky školení jak s teorií wikisystémů, tak praktickou stránkou – vytváření obsahu v jejich rámci.

Soustředíme se především na tyto aspekty:

 • Teorie wikisystémů, jejich charakteristiky a výhody
 • Představení Wikipedie jako nejznámějšího wikisystému
 • Základy práce s Wikipedií, hlavní pravidla (tzv. 5 pilířů)
 • Základy práce se zdroji na Wikipedii (v jakém případě je třeba uvádět zdroj a co je respektovaný zdroj)
 • Vytváření a editace hesel ve Wikipedii

Školení bude probíhat na PC formou workshopu.


Využití inovativních technologií ve vzdělávání příslušníků síťové generace

Datum25. 11. 2019

Čas: 14.30 – 16.00 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20

Přednášející: Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Více informací: ZDE RegistraceZDE

Technologie stále více ovlivňují život nás všech. Dostáváme se do situace, kdy tzv. “druhá počítačová revoluce” nutí každého mít digitální kompetence. Týká se to občanského života i pracovního. Obtížně bychom hledali takovou profesi, která se bez spolupráce s moderními technologiemi obejde. Zcela jistě k nim nepatří pedagogové. Nestačí ovládat postupy dané oborem, který učí, je nezbytné se orientovat i v obecných didakticko-metodických záležitostech souvisejících s vybavením  všech (i studentů) minimálně 1:1. Znamená to, že technologie ovlivňují i samotnou pedagogiku. Podívejme se společně na to, jak?