VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 12. 6. 2019 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace/ Job offer from 12 June 2019 – Institute of Czech Language and Theory of Communication

English see below

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Synchronní bohemistická lingvistika – syntax, sémantika
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,15 (6 hodin týdně)

Popis pozice:

 • Výuka v požadované specializaci uchazeče – bakalářský i magisterský stupeň
 • Vedení studentských prací a projektů
 • Výzkum v požadované specializaci uchazeče
 • Zapojení do projektů realizovaných ÚČJTK

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru
 • Titul Ph.D. a perspektiva brzkého habilitačního řízení
 • Jazykové znalosti – ČJ, AJ, znalost dalších jazyků výhodou
 • Pedagogická praxe
 • Odpovídající publikační a vědecká činnost
 • Organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 31. července 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled dosavadní odborné praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem).

Způsoby přihlášení:

 1. Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

2. E-mailem:
Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Institute of Czech Language and Theory of Communication

Job title: Assistant/Assistant Professor
Field and specialization: Synchronic Czech linguistics – syntax, semantics
Expected salary/job rank: AP2 level
Part-time position: 6 hours per week

Job description:

 • Teaching in the field of synchronic linguistics – BA and MA degree
 • Supervision of students’ theses and projects
 • Own research in the field
 • Participation in the projects in the Institute of Czech Language and Theory of Communication

Requirements:

 • University diploma in Czech Linguistics (or in a neighbouring field)
 • PhD title and a perspective of a near habilitation
 • Language skills – Czech, English obligatory, knowledge of other languages is an advantage
 • Teaching experience in the field
 • Publications and research in the field
 • Organizational and administrative abilities

Expected starting date: October 1, 2019
Application deadline: July 31, 2019

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • summary of work experience in the field
 • summary of teaching, research, and publication activities
 • copies of completed education certificates.

Submitting the application:

 1. Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

or

2. Submission by e-mail:
The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz.

The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.