VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 17. 4. 2019 – Filozofická fakulta/ Job offer from 17 April 2019 – Faculty of Arts

English see below

Název pracovní pozice: Vědecký pracovník (ve Švýcarsku)
Předpokládaná mzdová třída: VP1
Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy)
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) po dobu 12 měsíců

Popis pracovní činnosti:

 • 6 měsíců vědecký pobyt ve významné akademické instituci ve Švýcarsku:
  • realizace vlastního konkrétního výzkumného tématu
  • zapojení do badatelského týmu přijímající zahraniční instituce
  • navazování/prohlubování vědecké zahraniční spolupráce s vybranou institucí
  • příprava konferenčního příspěvku pro mezinárodní konferenci k tématu probíhajícího výzkumu
  • aktivní účast na konferenci / semináři / workshopu apod. k tématu probíhajícího výzkumu (v případě, že tato akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci)
 • 6 měsíců takzvaná návratová fáze spočívající v působení na FF UK následující formou:
  • pracovník bude členem základní součásti FF UK podle svého odborného zaměření, v rámci vědecké struktury FF UK bude náležet k Centru pro studium člověka a společnosti
  • realizace navazujícího výzkumu s badateli z FF UK
  • další rozvíjení spolupráce s vybranou zahraniční institucí, na níž byl realizován půlroční pobyt
  • přednesení 2 přednášek pro studenty a akademické pracovníky FF UK představující výzkum realizovaný během pobytu v zahraničí, z toho jedna v rámci přednáškového cyklu Centra pro studium člověka a společnosti
  • publikace spoluautorské studie ve světovém jazyce v zahraničním časopise zařazeném do vědeckých databází (odevzdání do recenzního řízení)

Požadavky:

 • probíhající doktorské studium v historických, sociálních nebo lingvistických vědách po celou dobu pracovního poměru
 • výborná kompetence v anglickém / německém jazyce slovem i písmem
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, s perspektivou dalšího rozvoje
 • zkušenosti s působením ve vědeckých projektech výhodou

Předpokládaný nástup: 1. září 2019
Termín přihlášky: 17. 5. 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • přehled publikační činnosti
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti
 • výzkumný záměr (v rozsahu do 3 stran včetně dokladů a literatury, v češtině)
 • návrh zahraniční instituce i s odůvodněním relevantnosti pro realizaci navrženého výzkumu
 • předběžný souhlas vedoucího týmu / supervizora z vybrané zahraniční instituce s přijetím do badatelského týmu a s mentorováním daného výzkumu
 • životopis zahraničního mentora včetně vyznačení splnění uvedených požadavků: Mentor v zahraničí musí mít prokazatelně podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, zároveň se nesmí jednat o interní grant, nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 mezinárodně uznatelné odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS. Zároveň tyto publikace musí být typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review.“
 • doporučení školitele k přijetí a výjezdu na vybranou zahraniční instituci
 • kopie dokladů o vzdělání, včetně dokladů o jazykové kompetenci
 • potvrzení o studiu

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • Nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Kontaktní osoba za Centrum pro studium člověka a společnosti (hrc.ff.cuni.cz): Eva Lehečková, Ph.D., eva.leheckova@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Průběh mobility podléhá Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027). Výzkumný pracovník je povinen předkládat měsíčně Zprávu o činnosti, dále je povinen po ukončení návratové fáze vypracovat Zprávu o činnosti v návratové fázi (vzory Zprávy o činnosti a Zprávy o činnosti v návratové fázi zde).,

Name of the position: researcher (in Switzerland)
Expected pay group: VP1
Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. They are the positions planned within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 International Mobility of Researchers at Charles University
Workload: 0.5 (20 hours a week) for a period of 12 months

Work description:

 • 6-month research stay at a major academic institution in Denmark
  • realization of own specific research topic
  • involvement in the team of the host foreign institution
  • establishment/enhancement of foreign cooperation with the selected institution
  • preparation of a paper for an international conference on a topic related to the research conducted
  • active participation in the conference / seminar / workshop etc. on a topic related to the research conducted (if this event is organized by the host institution, it must be an international one)
 • 6 months of a so-called return phase involving the following activity at FA CU:
  • the worker shall be a member of the core part of FA CU according to his or her professional specialization; within the scientific structure of the FA CU, he or she shall belong to the Centre for the Study of Mankind and Society
  • realization of follow-up research with researchers from FA CU
  • further development of cooperation with the selected foreign institution at which the six-month stay was realized
  • giving two lectures for students and academic workers of FA CU, presenting the research carried out during the stay abroad
  • organizing an elective seminar on own research
  • publication of a co-authored study in a world language in a foreign journal included in scientific databases (submission for a peer review procedure)

Requirements:

 • ongoing doctoral study in historical, social or linguistic sciences throughout employment
 • excellent competence in the English / German language, both oral and written
 • adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development
 • experience of working in scientific projects is an advantage

Expected start: September 1, 2019
Application deadline: May 17, 2019

Application formalities:

 • Application form
 • overview of publication activity
 • overview of research activity
 • research proposal (up to 3 pages long including documents and literature, in Czech)
 • suggested foreign institution, including a justification of relevance to the implementation of the research proposed
 • preliminary consent of the foreign institution’s team leader / supervisor to the acceptance into the research team and mentoring the research in question
 • curriculum vitae of foreign mentor, including the following requirements: The foreign mentor is required to have participated in at least one international or national grant over the last five years as an investigator or co-investigator; at the same time, the grant must not be an internal one, or the mentor must demonstrate publication activity – over the last five years, at least three internationally recognizable publication outputs registered in the Thomson Reuters Web of Science, Scopus or ERIH PLUS database. At the same time, these publications must be „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ and „review.“
 • the supervisor’s recommendation for acceptance and trip to the chosen foreign institution
 • copies of documents on education, including documents on the language competence
 • confirmation of study

Forms of applying:

 • Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • Or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz.

The contact person for the Centre for the Study of Mankind and Society (hrc.ff.cuni.cz): Eva Lehečková, Ph.D., eva.leheckova@ff.cuni.cz.

Originals of documents will be required for the selection procedure. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

The course of mobility is subject to the Rules for Applicants and Beneficiaries -Specific Section, the Call “International Mobility of Researchers” (OP VVV No. 02_16_027). The researcher is required to submit monthly Activity report, and after the completion of the return phase, he / she is required to submit an Activity report in return phase (Template of the Activity report and Activity report in return phase here).