Autorský kolektiv pracovníků Filozofické fakulty UK připravil druhý svazek kritické edice Havlíčkovy korespondence

Jde o výstup projektu GA ČR č. 17-13671S Publicistika a korespondence Karla Havlíčka, řešeného na FF UK. Na svazku se podíleli akademičtí pracovníci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústavu českých dějin FF UK.

Druhý z plánovaných šesti svazků edice zahrnuje veškerou dnes známou odeslanou i přijatou Havlíčkovu korespondenci z let 1843–1844, tedy z doby Havlíčkova vychovatelského působení v Rusku a poté z období národní agitace v Německém Brodě. Dopisy z Moskvy staví před čtenáře oblouk sklenutý od počátečního proruského nadšení až k pozdější hořké deziluzi; mimoto umožňují pozorovat zrod Havlíčka-publicisty – autora Obrazů z Rus – a satirického básníka.

V korespondenci z druhé půle roku 1844 pak Karla Havlíčka sledujeme především jako organizátora českého ochotnického divadla. Z Havlíčkova okolí je v tomto svazku nejvýrazněji slyšet hlas Viléma Gablera, jehož listy jsou zde otištěny úplně poprvé, a to v překladu do češtiny a v poznámkovém aparátu i v německém a francouzském originále. Dobový kontext a historické souvislosti otištěných dopisů jsou představeny v úvodní studii, dopisy jsou doplněny věcnými vysvětlivkami, kalendáriem Havlíčkova života a obrazovou přílohou.

Bibl. údaje: HAVLÍČEK, Karel. Korespondence II (1843–1844). Ed. R. Adam, F. Martínek, P. Píša, M. Pokorná, L. Rychnovská. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 444 s. ISBN 978-80-7422-473-1.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK