Stanovisko Etické komise FF UK k podnětu Mgr. Tomáše Konečného, Mgr. Marka Jandáka a Mgr. Ondřeje Crháka zaslaného Etické komisi FF UK 4. 12. 2018 ve věci údajného plagiátorství prof. Martina Kováře, přijaté na schůzi dne 17. prosince 2018

Podnět poukazující na možné plagiátorství prof. Martina Kováře projednává jednak Etická komise Univerzity Karlovy, jednak Etická komise Filozofické fakulty UK. První jednání Etické komise Filozofické fakulty UK o podnětu proběhlo 17. prosince 2018; komise na něm přijala následující usnesení:

Stanovisko Etické komise FF UK k podnětu Mgr. Tomáše Konečného, Mgr. Marka Jandáka a Mgr. Ondřeje Crháka zaslaného Etické komisi FF  UK dne 4. 12. 2018 ve věci údajného plagiátorství prof. Martina Kováře, přijaté na schůzi dne 17. prosince 2018.

Etická komise FF UK považuje plagiátorství za závažné provinění proti etice i samotnému smyslu vědecké práce. Soudí, že tento čin, zejména je-li uplatňován soustavně, je v ostrém rozporu a neslučitelný s pedagogickým a vědeckým působením na univerzitě i s výkonem jakékoliv akademické funkce. Každý člen akademické obce, dozví-li se o takovém jednání, má nejen plné právo, ale i povinnost v zájmu zachování důvěryhodnosti univerzity, fakulty i příslušného oboru na tuto skutečnost upozornit a žádat její prověření.

Etická komise FF UK konstatuje, že materiály předložené autory podnětu dne 4. 12. 2018 i všechny následně dodané a prezentované dokumenty zakládají důvodné podezření, že se prof. Martin Kovář opakovaně dopustil plagiátorství.

Členové Etické komise FF UK se po podrobném prostudování všech materiálů shodli na následujícím postupu: Všechny podklady budou dány k dispozici prof. Martinu Kovářovi, který bude zároveň vyzván, aby se písemně vyjádřil, případně se osobně dostavil na další zasedání Etické komise FF UK dne 3. 1. 2019.

Etická komise FF UK přitom považuje za nutné celou záležitost důkladně prošetřit, a to navzdory skutečnosti, že prof. Martin Kovář dne 13. prosince 2018 rezignoval na svou funkci prorektora UK a dohodl se s děkanem FF UK na ukončení pracovního poměru dohodou k 31. prosinci 2018. Teprve následně bude možné vydat závěrečné stanovisko v celé věci.


Související články