Mezinárodní konferencí „Seen from Oxyartes´ Rock: Central Asia under and after Alexander“ vrcholí dvouletý projekt Ústavu pro klasickou archeologii FF UK

Tým vedený doc. Ladislavem Stančem zkoumal postup Alexandra Velikého Střední Asií a identifikoval jím dobyté pevnosti. Významné objevy učinili archeologové zejména v Uzbekistánu. Konference za účasti odborníků z 13 zemí proběhne 14.–16. listopadu 2018 na FF UK.

Cílem konference je přispět k pochopení procesů, které následovaly po završení vojenského tažení Alexandra Velikého do Střední a jižní Asie. Šlo o interakce příchozích Řeků s domorodým íránskojazyčným obyvatelstvem, akulturaci, chápanou obousměrně, adaptaci „okupantů“ na místní podmínky i místních na novou správu. 

„Už v samotném názvu konference je zakotven náš zájem o pohled zevnitř, ze Střední Asie směrem k příchozím, v kontrastu k převládajícímu diskursu orientovanému opačně; primárně na výklad relevantních řeckých a římských písemných pramenů,“ vysvětluje doc. Ladislav Stančo.

V konkrétní rovině si konference klade otázky spojené s lokalizací míst, jimiž Alexandrovo vojsko prošlo, vzorcem osídlení pozdně achajmenovské a helénistické doby – tedy jak mnoho sídlišť a v jakých polohách existovalo před a po Alexandrově vpádu, strukturálními změnami v místní společnosti, analýzami materiální kultury, posouzení jejího původu ve smyslu místní / importovaná (ideově či fakticky) a aktuálními terénními výzkumy ve studované oblasti.

Účastníci konference – archeologové, historici a numismatici – se budou snažit zodpovědět nejen tyto okruhy otázek, ale zároveň v nich hledat klíč k pochopení analogických procesů, probíhajících v jiných oblastech a obdobích.

Konference se koná nedlouho po ukončení druhé letošní expedice FF UK do jižního Uzbekistánu – viz příloha.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

Nové objevy české archeologické expedice v Uzbekistánu

Program


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK