VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník

English see below

Vědecký pracovník v rámci projektu KREAS*

*(KREATIVITA A ADAPTABILITA JAKO PŘEDPOKLAD ÚSPĚCHU EVROPY V PROPOJENÉM SVĚTĚ)

Název pracovní pozice: Vědecký pracovník v projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě)
Předpokládaná mzdová třída: VP2
Obor a zaměření: anglofonní literatury a kultury; moderní a současné experimentální divadlo a literatura
Úvazek: 0,5 (20 hod. týdně)
Zapojení do projektu od srpna 2018 do konce roku 2022.

Popis pracovní činnosti:

 • Výzkum kreativity a performativity ve vývoji moderního a současného divadla a transformace dialogu pod vlivem novějších teorií diskursu, kultury a hry.
 • Spolupráce na výzkumu pragmatických teorií fikce a pojetí fikce jako rozhraní, dále na výzkumu dialogu jako „funkční aproximace“ a pragmatického pojetí kultury a jeho významu pro nové chápání kulturní identity a mezikulturní komunikace v konfliktních situacích.

Požadavky:

 • Doktorské vzdělání s disertací v oblasti experimentálního divadla a prózy
 • znalost problematiky jevištní reprezentace v moderním a současném divadle a vazeb divadla na ostatní umělecká a komunikační média
 • vědecká publikační činnost a referáty na mezinárodních konferencích v angličtině
 • připravený projekt monografie (plánované vydání během 2 let).

Předpokládaný nástup: 1. srpna 2018
Termín přihlášky: 25. června 2018

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis
 • průvodní dopis
 • úředně ověřené doklady o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  prof. PhDr. Martin Procházka, CSc, ÚALK FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu martin.prochazka@ff.cuni.cz

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkana-experimentální divadlo

Project KREAS

Job title: Post-doctoral researcher in the KREAS project
Expected pay grade: VP2
Field and specialization: Anglophone literatures and cultures; modern and contemporary experimental theatre and literature
Workload: 0.5 (20 hours a week)
Fixed term: August 2018 to the end of 2022

Job description:

 • research in creativity and performativity in modern and contemporary theatre and the transformation of dialogue within recent theories of discourse, culture and play
 • research collaboration in the pragmatic theories of fiction and the concept of fiction as interface, research in the concept of dialogue as ‘functional approximation’ and the pragmatic concept of culture for a new understanding of cultural identity and the possibility of cultural communication in conflict situations

Requirements:

 • doctoral degree with a dissertation in the field of experimental theatre and prose
 • knowledge of stage representation in modern and contemporary theatre and the links to other artistic and communication media
 • academic publications and papers in at international conferences in English
 • monograph ready for publication (to be published within 2 years).

Expected start date: 1 August 2018
Deadline for applications: 25 June 2018

Application documents:

 • structured CV
 • cover letter
 • certified diploma and transcript of records

Application options:

 • By e-mail:
  Send the application with all attachments by e-mail to martin.prochazka@ff.cuni.cz.
 • By post or in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address:
  prof. PhDr. Martin Procházka, CSc, ÚALK FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

Original documents will be required for the selection procedure. The Selection Board may choose to invite all or selected applicants to a subsequent round of the selection procedure, i.e., an interview or a public lecture.