Záznam debaty s kandidáty na děkana FF UK pořádané Studentskou radou FF UK