Rada Národohospodářskéhu ústavu Josefa Hlávky vyhlašuje veřejnou soutěž o získání nadačních příspěvků

Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky  vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tematikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.

Rada NÚJH nepřijímá do veřejné soutěže projekty sborníků nebo učebních textů. Pro usnadnění orientace zájemců o účast v soutěži jsou na stránkách NÚJH uveřejněny tematické okruhy, jimž by měla být věnována zvláštní pozornost. Rada NÚJH však nevylučuje ani další vhodná témata navržená žadateli, pokud odpovídají poslání ústavu.

Tematické okruhy 
Rada NÚJH vyhlásila jako hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2014 téma Česká společnost v Evropě a ve světě a určila následující priority s tím, že zaměření prací by mělo řešit aktuální a konkrétní otázky posledních dvaceti dvou let společenského a ekonomického vývoje České republiky v evropském a světovém kontextu.

  • Morálka a problém odpovědnosti v euroatlantické civilizaci (krize hodnot a demokracie)
  • Globální souvislosti a vlivy evropské integrace na českou ekonomiku a problematika národních zájmů
  • Vlastnické a strukturální problémy české ekonomiky (český kapitál)
  • Technický rozvoj, inovace, rozvoj vzdělání a vědy – jejich vliv na rozvoj ekonomiky
  • Problémy zaměstnanosti, sociální nerovnosti, kriminality, strategie jejich řešení, problémy zdravotnictví a školství
  • Demografický vývoj a migrace, české menšiny v zahraničí a menšiny v České republice
  • Význam neziskového sektoru pro udržování sociální soudržnosti a jeho vliv na růst konkurenceschopnosti ekonomiky
  • Historie Nadání a nadačních aktivit Josefa Hlávky se zvláštním zřetelem k osudům jejich představitelů

Podmínky soutěže
Podpora je určena všem badatelům (s případnými spolupracovníky), kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat. Příležitost může být poskytnuta i mladým uchazečům s relativně menším počtem publikovaných prací (studií).

Termín zaslání přihlášek je do 30. dubna 2014.

Podrobnosti o veřejné soutěži na stránkách nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK