VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Archiv pro měsíc: Leden 2011

Opatření děkana č. 4/2011 – Změna Harmonogramu akademického roku 2010/11 (Opatření děkana č. 13/2010)

zpět Z důvodu zavádění elektronického systému rozvrhování ve Studijním informačním systému (SIS) a z důvodu změny ve způsobu zadávání bakalářských a diplomových prací dochází k těmto změnám v Harmonogramu akademického roku 2010/2011: Nový termín zápisu do SIS pro letní semestr: 14. 2. 2011 – 18. 3. 2011. (Původní termín 21. 2. 2011 – 18. 3. 2011.) Nový termín zadání bakalářských a diplomových prací: nejpozději rok před obhajobou bakalářské či diplomové […]

Opatření děkana č. 3/2011 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012

zpět 1. Úvodní ustanovení V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 3 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK vyhlašuji vnitrofakultní přijímací řízení, které umožňuje studentům přijatým do studia na FF UK v roce 2010 a dříve: měnit stávající jednooborové studium na dvouoborové přibráním dalšího oboru; měnit jeden obor […]

Opatření děkana č. 2/2011 – k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2003/2004

zpět Toto opatření je vydáno v souladu s čl. 9, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UK, který stanoví maximální dobu studia v doktorském studijním programu na 8 let. Z toho vyplývá skutečnost, že studujícím doktorských studijních programů přijatým ke studiu v akademickém roce 2003/2004 uplyne maximální doba studia dne 30. září 2011. Do tohoto data musí proběhnout také obhajoba disertační práce. […]

Opatření děkana č. 1/2011 k náhradám při pracovní cestě

zpět K provedení: části sedmé, zákona č.262/2006 Sb. (dále jen „ZP“) I. Obecná ustanovení Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího […]

Sdělení děkana k ukládání a uznávání rigorózních prací

Praha 14. ledna 2011 Č.j.: 19/SD/2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi několik důležitých informací k provedení čl. 7, odst. 1 Rigorózního řádu UK v Praze a čl. 4, odst. 13 Rigorózního řádu FF UK v Praze, a to i v souvislosti s  Opatřením děkana č. 21/2010: Je-li diplomová práce uznána jako práce rigorózní, je třeba, aby i v tomto případě byla předložena v písemné podobě a na […]

Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků

V Praze dne 24. 1. 2008 Č.j.: 1/36/SD/2008 Z důvodu zajištění plynulosti financování řešených projektů v roce 2008 budou příslušné výdaje zálohovány po předložení potvrzení o jejich přidělení. Provozní prostředky pracovišť na první čtvrtletí 2008 lze čerpat do výše 25ti % rozpočtu roku 2007. Čerpání provozních výdajů knihoven vč. nákupu knih je možné po předchozí dohodě se Střediskem vědeckých informací. PhDr. Michal […]

Postup pro rezervaci/objednávání služeb a dalších plnění od jiných součástí UK

V Praze dne 26. 10. 2007 Č.j.: 11/50/SD/2007 Vzhledem k četným problém při vypořádání závazků, vznikajících ze spolupráce s ostatními součástmi UK, se stanovuje závazný postup pro objednávání služeb od jiných součástí UK. Veškerá peněžitá plnění, která mají pro potřeby grantů, kurzů a dalších aktivit dodat jiné univerzitní součásti (např. Koleje a menzy, jiné fakulty, Správa budov a zařízení UK, nakladatelství Karolinum) je možné […]

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2007

V Praze dne 11.9.2007 Č.j. 90/ST/2007 Všem zaměstnancům FF UK Upozorňujeme všechna pracoviště, zejména pak řešitele grantových projektů, že obdobně jako v předchozích letech bude v době od 1. října do 5. října 2007 zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků, a to bez výjimky (tyto požadavky nebude přijímat ani podatelna FF). V tomto termínu zajistí ekonomické oddělení zpracování všech […]

Čerpání dovolené zaměstnanců Filozofické fakulty v roce 2007

V Praze dne 14.6. 2007 Č.j. 6/19/SD/2007 Stanovení termínu dovolené Podle § 217 odst. 1 zákoníku práce a po projednání s odborovou organizací vydávám rozhodnutí o čerpání dovolené za rok 2007. Zaměstnanci fakulty budou čerpat dovolenou převážně v době od 9. 7. 2007 do 31. 8. 2007 s tím, že: základní součásti personálně zajistí náhradní přijímací řízení a přezkumné řízení v době od 13. do 17.8.2007, odevzdají podklady pro […]

Obory vypisované v přijímacím řízení pro ak. rok 2008/2009

V Praze dne 16. 5. 2007 Č.j.: 5/21/SD/2007 Vedoucím základních součástí FF UK V souvislosti s přechodem Filozofické fakulty UK na strukturované studium budou pro akademický rok 2008/2009 vypsány pouze obory bakalářské a navazující magisterské, s výjimkou oboru psychologie (viz zápis z jednání o studiu psychologie v České republice ze dne 22.3.2007). PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. děkan