VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

27_p1

Pravidla pro poskytování stravovacích poukázek

 1. Nominální hodnota poukázky činí 60,- Kč.

 2. Zaměstnanec hradí za jednu stravovací poukázku částku ve výši 27,- Kč.

 3. Zaměstnanci náleží za každý odpracovaný den v daném kalendářním měsíci jedna stravovací poukázka.

 4. Zaměstnanci nenáleží poukázka:

  • při čerpání dovolené na zotavenou, mateřské dovolené;

  • při čerpání neplaceného volna;

  • v případě, že vznikl nárok na stravné ve smyslu právních předpisů o cestovních náhradách;

  • při pracovních cestách, kdy je plně zabezpečeno stravování;

  • za dny pracovního volna při důležitých překážkách v práci ve smyslu nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce (úmrtí rodinného příslušníka, vlastní svatba, svatba dětí a rodičů, přestěhování zaměstnance);

  • za dny nepřítomnosti po dobu pracovní neschopnosti pro nemoc;

  • pokud nesplňuje podmínky stanovené v odstavci III opatření.

 5. Stravovací poukázky se vydávají v počtu pracovních dnů v běžném měsíci. V případě, že zaměstnanci nenáleží stravovací poukázka v běžném měsíci dle některého ustanovení bodu 4 tohoto pokynu, bude rozdíl upraven odpočtem v následujícím kalendářním měsíci.

 6. Při nástupu do pracovního poměru k FF UK obdrží zaměstnanec stravenky v počtu pracovních dnů připadajících na příslušný měsíc ode dne nástupu. Při ukončení pracovního poměru se provede vyrovnání počtu vydaných stravovacích poukázek ke dni odchodu.

 7. Sledováním a evidencí nároků zaměstnanců za každé pracoviště bude vedoucím pověřen jeden pracovník. Pověřený pracovník předloží pracovníkovi děkanátu odpovědnému za vydávaní poukázek do 5. dne v měsíci seznam pracovníků s nárokem na stravovací poukázky s uvedením evidence docházky za předchozí měsíc zpracovaný na základě dokladů o evidenci pracovní doby.

 8. Stravovací poukázky se vydávají proti podpisu pracovníkovi pověřenému k tomu vedoucím pracoviště ve výplatní den a ve dvou následujících pracovních dnech v úředních hodinách.

 9. Úhrada za stravenky probíhá výhradně formou srážek ze mzdy na základě písemného souhlasného prohlášení, které je součástí osobního spisu zaměstnance.

V Praze dne 1. 11. 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan fakulty