VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 16/2006 – zásady pro nominaci, jmenování a funkční období vedoucích základních součástí Filosofické fakulty UK

Děkan Filozofické fakulty UK tímto vydává v souladu se zák. č. 65/1965 Sb., zákoníkem práce, v platném znění, zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a dále v souladu s vnitřními předpisy UK, jakož i vnitřními předpisy Filosofické fakulty UK opatření, kterým se stanoví zásady pro nominaci, jmenování a funkční období vedoucích základních součástí Filozofické fakulty UK.

1. Nominace kandidáta na funkci vedoucího základní součásti

 1. Kandidát na funkci vedoucího základní součásti (katedra, ústav) je nominován z akademických pracovníků dané součásti1. Ve výjimečných případech vypisuje děkan Filosofické fakulty UK veřejný konkurz otevřený zájemcům i mimo danou základní součást.

 2. Nominaci na funkci vedoucího základní součásti provádí akademičtí pracovníci základní součásti na zasedání základní součásti. Hlasování o nominaci je tajné. O nominaci rozhoduje prostá většina hlasů přítomných akademických pracovníků. Při nominaci musí být přítomny nejméně dvě třetiny všech akademických pracovníků základní součásti oprávněných nominovat. Nominován je jeden kandidát, při rovnosti hlasů se hlasování o nominaci opakuje. Při opakované rovnosti hlasů jsou nominováni všichni kandidáti, kteří získali stejný počet hlasů.

 3. Konkrétní průběh nominace zajišťuje a organizuje stávající vedení základní součásti, přičemž pověřený člen vedení oznamuje termín konání nominace v rámci zasedání akademických pracovníků základní součásti nejméně dva měsíce před příslušnou nominací. Informace o konání nominace vedení příslušné základní součásti nejpozději do sedmi dnů od jejich oznámení písemně sdělí děkanovi Filosofické fakulty UK a dále je pak nejpozději do deseti dnů od jejich oznámení sdělí také celé akademické obci prostřednictvím internetových stránek příslušné základní součásti. Oznámení musí obsahovat zejména datum konání nominace.

 4. Kandidát na funkci vedoucího základní součásti oznamuje svůj úmysl kandidovat na vedoucího základní součásti oznámením této skutečnosti děkanovi Filosofické fakulty UK a předložením koncepce rozvoje základní součásti děkanovi nejpozději 14 dní před stanoveným termínem. Koncepci následně představuje akademickým pracovníkům základní součásti.

 5. Nominovaný kandidát je navržen stávajícím vedoucím děkanovi Filosofické fakulty UK ke jmenování.

2. Koncepce kandidáta na vedoucího základní součásti

 1. Předpokladem a podmínkou pro nominaci a jmenování vedoucím základní součásti Filosofické fakulty UK je vypracování a předložení koncepce rozvoje dané součásti. Koncepce má rozsah maximálně 10 normostran, vypracovává se na minimálně 3 roky dopředu. Součástí koncepce je především:

  1. oblast personálního rozvoje

  2. rozvoj pedagogické činnosti,

  3. rozvoj vědecké činnosti

  4. výhled dalších oblastí rozvoje základní součásti.

 2. Koncepci předkládá kandidát na vedoucího základní součásti děkanovi Filosofické fakulty UK a zároveň ji předkládá akademickým pracovníkům základní součásti.

 3. Koncepce musí být předložena děkanovi Filosofické fakulty UK a zároveň akademickým pracovníkům základní součásti nejméně 14 dní před nominací.

 4. Koncepce jmenovaného vedoucího základní součásti musí být zveřejněna na internetových stránkách základní součásti nejpozději do 14 dnů od nástupu do funkce.

3. Jmenování vedoucího základní součásti

 1. V souladu s § 24 ve spojení s § 28 zákona o vysokých školách, jakož zejména i čl. 1, 9 a 16 Statutu Filosofické fakulty Univezity Karlovy děkan Filosofické fakulty UK jmenuje vedoucího základní součásti na základě koncepce a proběhlé nominace uvnitř základní součásti. Děkan se vyjadřuje k navrženému kandidátovi nejpozději do 14 dnů od předložení výsledků nominace. V případě, že děkan Filosofické fakulty nejmenuje vedoucím základní součásti žádného z doporučených kandidátů vzešlých z nominace, je povinen své rozhodnutí zdůvodnit.

 2. Funkční období vedoucího základní součásti je zpravidla tříleté. Do ukončení funkčního období vedoucího základní součásti musí proběhnout na konci třetího funkčního roku nová nominační procedura, do které může kandidovat i stávající vedoucí. Počet funkčních období není omezen. Funkční období vedoucího základní součásti počíná běžet dnem, který byl stanoven k nástupu do funkce, a končí dnem předcházejícím dni, který byl stanoven k nástupu nového vedoucího základní součásti do funkce.

 3. Pokud kandiduje stávající vedoucí, musí být součástí jeho koncepce na další období zhodnocení realizace cílů koncepce dosavadní.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud dojde k situaci nutné změny na postu vedoucího základní součásti (rezignace, úmrtí, odvolání děkanem) během řádného tříletého období, je dočasným vedením ústavu pověřen zástupce stávajícího vedoucího, který následně do 14 dnů od převzetí funkce vypisuje nominaci na funkci vedoucího základní součásti, která se dále řídí ustanoveními tohoto opatření. Ve výjimečných případech vypisuje děkan FF UK veřejný konkurz otevřený zájemcům i mimo danou základní součást. Pravidla otevřeného konkurzu dále stanoví děkan zvláštním opatřením.

 2. Vedoucí všech základních součástí FF UK jsou povinni vypsat nominace tak, aby na všech základních součástech proběhly nominace kandidátů nejpozději do 30. 11. 2006.

 3. Toto opatření se v bodě b) článku 4) netýká základních součástí, na kterých proběhlo jmenování vedoucího základní součásti či nominace kandidáta na vedoucího základní součásti mezi 1. 2. 2006 a 31. 5. 2006.

 4. Toto opatření vstupuje v platnost k 1. 6. 2006

V Praze dne 31. 5. 2006

Č.j.:360/8/SD/2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan

Poznámky


1

Nominován na kandidáta může být akademický pracovník s pracovním úvazkem 0,5 a výše, stejně tak nominovat jsou oprávněni pouze akademičtí pracovníci s pracovním úvazkem 0,5 a výše.