Charakteristika fondu ROM a AA

Fond romanistiky

Fond je otevřen i dalším uživatelům z řad odborné či laické veřejnosti.

Fond romanistiky obsahuje cca 70 000 svazků dokumentů. Čtenáři zde naleznou beletrii francouzskou, španělskou, italskou, portugalskou, okrajově i okcitánskou, galicijskou a katalánskou. Dále jsou zde publikace vztahující se k daným jazykům, ať už se jedná o knihy věnované literární vědě či lingvistice a některé další odborné publikace. Všechny knihy jsou dohledatelné v online katalogu.

V knihovně jsou rovněž uloženy tištěné verze  vysokoškolských kvalifikačních prací našich absolventů –  disertační, habilitační a rigorózní. Plné texty obhájených kvalifikačních prací po roce 2006 jsou přístupné v elektronické podobě a dohledatelné v online katalogu.

Knihovna odebírá oborově zaměřená periodika.

Knihovna poskytuje prezenční a absenční výpůjčky.

Absenčně se půjčuje beletrie, odborné publikace, vybrané výkladové a překladové slovníky.

K prezenčnímu studiu jsou určeny slovníky, encyklopedie, knihy vydané před rokem 1920 (včetně beletrie), vybrané odborné publikace, časopisy a kvalifikační práce.

Pro usnadnění hledání nabízíme seznamy článků o italských autorech, o nichž je zmínka v knihovnou odebíraných časopisech:

A     B   C     D    E , F, G, I, J   L    M   N, O  P, Q   R   S   T, U   V, W, Z

 

Kvalifikační práce se dají vyhledat v online katalogu. Práci si lze prezenčně vypůjčit do studovny knihovny, případně z ní pořizovat výpisy a kopie pro vlastní potřebu. Práce obhájené po 1. 1. 2006 naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK.

Seznam tištěných verzí rigorózních, disertačních a habilitačních prací absolventů ÚRS. Od r. 2012 se všechny řešené práce evidují v SIS. Seznam prací řešených od r. 2012 na ÚRS

Tištěné exempláře bakalářských a diplomových jsou uloženy v Knihovně Jana Palacha.

 

 

Fond anglistiky

Fond anglistiky a amerikanistiky slouží především českým a zahraničním studentům anglistiky.

Fond je otevřen i dalším uživatelům z řad odborné či laické veřejnosti.

Sbírka obsahuje více než 50 tisíc svazků převážně anglicky psané literatury primární i sekundární literatury.  Je zde zastoupena beletrie, poezie, drama, jazykovědná literatura, výkladové slovníky, odborné překlady, antologie i reálie anglicky mluvících zemí. Významnou součást fondu tvoří i několik pozůstalostních knihoven (Mathesiova, Milnerova, Noskova, Trnkova, Vančurova a Vočadlova. Významný podíl na vzniku a uspořádání tohoto cenného fondu měla knihovnická práce dvou českých anglistů Zdeňka Polišenského a Ivana Poldaufa.