Volby do AS FF UK 2020–2022

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Volby do AS FF UK na funkční období 2020–2022

Volby do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se řídí Volebním řádem AS FF UK.

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (AS FF UK) vyhlásil na svém zasedání dne 13. února 2020 volby do AS FF UK pro funkční období 8. 6. 2020 – 76. 2022 usnesením č. 17/7: 

AS FF UK vyhlašuje volby do AS FF UK (volební období 2020–2022) na dny 21. dubna 2020 od 11 hodin do 23. dubna do 16 hodin. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet.  AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 31. 3. 2020. AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 29. 2. 2020 potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb. (Nedílnou součástí tohoto usnesení je příloha o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.”) 

Volby se tedy uskuteční ve dnech 21. – 23. dubna 2020, a to od 11:00 dne 21. 4. 2020 do 16:00 dne 23. 4. 2020. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet na adrese http://volby.ff.cuni.cz 

Volby řídí volební komise ve složení doc. Vojtěch Kolman (předseda), Mgr. Martina Vokáčová (místopředsedkyně), dr. Jan Koura, Mgr. Jana Segi Lukavská, Bc. Matěj Čermák, Mgr. David Pavlorek a dr. Andrea Králíková. 

Své zástupce volí zvlášť studenti zapsaní na fakultě (kurie studentů) a zvlášť akademičtí pracovníci působící na fakultě (kurie akademických pracovníků). V kurii akademických pracovníků je voleno 16 členů, v kurii studentů 15 členů akademického senátu.  

Zápisy z jednání volební komise

Kandidátní listiny

Prezentace kandidátů

Výsledky voleb

Jak kandidovat?

Studenti FF UK, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky, volí a jsou voleni v kurii akademických pracovníků, pokud do 313. 2020 nepředloží předsedovi volební komise písemné vyjádření o odlišném výběru (viz čl. 2, odst. 5. Volebního řádu AS FF UK). Toto vyjádření se podává prostřednictvím podatelny FF UK (viz její otevírací dobado schránky akademického senátu FF UK a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci studenta (např. číslo karty ISIC, login do SIS, nebo jméno, obor studia a datum narození) a jeho podpis. 

Kandidáty do AS FF UK má právo navrhovat každý člen akademické obce FF UK.

Návrh kandidáta musí obsahovat tyto náležitosti: 

  1. jméno, příjmení, rok narození, získané tituly a kontakt na navrhovaného (emailová adresa či telefonní číslo), v případě akademických pracovníků název příslušné základní součásti fakulty, v případě studentů studijní obor navrhovaného a ročník studia, 
  2. písemný podepsaný souhlas navrhovaného s kandidaturou, 
  3. jméno, příjmení, kontakt (emailová adresa či telefonní číslo) a podpis navrhovatele. 

V případě neúplného nebo nejasného návrhu vyzve volební komise kandidáta, resp. navrhovatele, aby jej doplnili, a to nejpozději do 3. 4. 2020. Volební komise upozorňuje, že pokud v návrhu nebude uveden ani kontakt na kandidáta, ani kontakt na navrhovatele (emailová adresa či telefonní číslo), nebude možné návrh považovat za úplnýani účinně vyzvat k jeho doplnění. 

Jak podat návrh kandidatury

Návrhy kandidátů se podávají písemně prostřednictvím podatelny. Za písemné návrhy lze považovat:

  • Návrh který byl podán na podatelnu standardní poštou. Adresátem bude sekretariát AS FF UK, datum doručení musí být nejpozději 31. 3. 2020 včetně.
  • Osobní doručení by mělo být rovněž stále možné, a to s ohledem na výjimku z omezení volného pohybu dle ustanovení I. písm. f) usnesení vlády č. 85/2020 Sb. (https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/) pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí, neboť se jedná o zásadní úkony pro fungování samosprávy fakulty. Podatelna rovněž za tímto účelem vyvěsila na dveře budovy schránku, do níž bude možné podávat příslušné kandidatury kdykoli během dne, a to opět do 31. 3. 2020 včetně.
  • Vzhledem k aktuální situaci se rozhodla volební komise po poradě s předsedou senátu a právním oddělením fakulty umožnit rovněž elektronické podávání návrhů kandidátů a případné potvrzování souhlasů s kandidaturou na e-mailovou adresu podatelny (podatelna@ff.cuni.cz) bez uznávaného elektronického podpisu, neboť se jedná o věc výkonu samosprávy vysoké školy. K tomu, aby bylo toto podání považována za platné, je ovšem třeba splnit následující:

1) Podání musí být odesláno z e-mailové adresy navrhovatele. V případě zaměstnanců musí být tato adresa adresou fakultní, tj. ve tvaru jmeno.primeni@ff.cuni.cz. V případě studentů musí být návrh podán z té adresy, kterou mají evidovánu v SISu.

2) E-mail musí obsahovat alespoň tzv. prostý podpis, tedy napsané jméno a příjmení.

3) Pokud je kandidát odlišný od navrhovatele, musí být jeho souhlas s kandidaturou dán samostatným e-mailem za týchž podmínek, které byly zmíněny v bodech 1) a 2).

Podání jakýchkoli dalších dokumentů se řídí týmiž pravidly.

V případě jakýchkoli dalších nejasností je možné se písemně obrátit na adresu volby@ff.cuni.cz.

Kandidátům, jejichž návrh bude komisí shledán jako úplný a jasný, bude na internetových stránkách fakulty poskytnut prostor pro jejich předvolební prezentaci. Stanovený maximální rozsah je jedna fotografie a text v editovatelném formátu o maximální délce 1 800 znaků včetně mezer (text smí obsahovat základní formátování a internetové odkazy). V případě překročení maximálního rozsahu bude kandidát vyzván ke zkrácení prezentace. Návrhy na webovou prezentaci mohou kandidáti zasílat předsednictvu AS FF UK e-mailem na adresu pas@ff.cuni.cz, opět do 31. 3. 2020. 

Prezentace kandidátů budou zveřejněny najednou dne 6. 4. 2020. Předpokladem zveřejnění je, že návrh prezentace splňuje výše uvedené náležitosti a že návrh kandidáta byl podaný do 31. 3. 2020 a je úplný a jasný, nebo byl na výzvu komise do takové podoby doplněn do 3. 4. 2020.